Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 492
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Ekmeleddin İhsanoğlu'na niçin oy vereceğim?..

23.07.2014

Ah­met Ha­kan "Ta­raf­sız Böl­ge­"de so­ru­yor:- Arap dün­ya­sın­dan çok dost­la­rı­nız var mı?"E­vet..."- Pe­ki ya Ba­tı dün­ya­sın­dan?.."E­vet..."İsim ver­mi­yor,Şu­nu iyi ta­nı­rım, bu­nun­la ga­yet dost­ça ko­nu­şu­rum... Fa­lan­ca be­ni arar ve "der ki...", fi­lan­ca be­ni ara­yıp "söy­ler ki....

Gazze için toplanan yardım paraları ne oldu?

20.07.2014

Ay­lar­dan Şu­ba­t'­tı, müt­hiş bir kış hü­küm sü­rü­yor­du.Sert mev­sim ko­şul­la­rı­na kar­şın ina­nıl­maz bir se­fer­ber­lik ha­li ya­şa­nı­yor­du.Vic­dan­lar ha­re­ke­te geç­miş, Türk Kı­zı­la­yı­'nın ön­der­li­ğin­de, mis­ket bom­ba­la­rı­nın ade­ta yağ­mur gi­bi yağ­dı­ğı böl­ge­ye yar­dım gö­...

Erdoğan'a oy vermek, ülkenin parçalanmasına -˜Evet' demektir

19.07.2014

Elekdağ, Çankaya seçimi öncesi yasalaşan Çözüm Paketi'ni eleştirdi: Bu yasaErdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için PKK'ya verdiği rüşvettirSev­gi­li okur­la­rım, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da Mec­li­s'­ten apar to­par bir ya­sa ge­çi­ril­di. İs­tan­bul Ba­ro­s...

Bu kadarına da pes doğrusu!..

18.07.2014

Bil­mem "çan­ta­cı­lar­da­n" ha­be­ri­niz var mı?Yok­sa, ben an­la­ta­yım:Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı­'y­la bir­lik­te 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l'­da, "çan­ta­cı­" de­ni­len tip­ler be­lir­di.Çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak.Bu semt­le­ri ko­la­çan eden çan­...

İki aday arasında siyahla beyaz gibi fark var!

17.07.2014

Ba­zı­la­rı san­dı­ğa git­me­me ge­rek­çe­si ola­rak "Tay­yip Er­do­ğan ile Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ara­sın­da ne fark var? Al bi­ri­ni vur öte­ki­ne! Ha Tay­yip Er­do­ğan, ha Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, ne fark eder?" di­yor­lar.Eder, çok fark eder!* * * * *Ör­ne­ğin aday­la­rın Ge­zi­'ye ba­kış...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu şezlong lobisi belirleyecek!

16.07.2014

AK­P'­nin se­çim tak­ti­ği bel­li:Tay­yip Er­do­ğa­n'­a as­la oy ver­me­ye­cek olan seç­men kit­le­si­ni san­dı­ğa git­mek­ten vaz­ge­çir­mek!Tıp­kı 12 Ey­lül 2010'da­ki Ana­ya­sa Re­fe­ran­du­mu­'n­da ol­du­ğu gi­bi.Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız.O gün "yet­mez ama eve­t"­çi­le­rin ve yan­daş med­ya ka­le...

Kula kulluk edene yazıklar olsun!..

13.07.2014

Yıl­lar yıl­lar ön­ce... Boğaziçi'ne kartal yuvası gibi bir konumdan bakan TRT İstanbul Televizyonu'nda Program Müdürü'yüm.Ekipteki arkadaşlarımla, tek kanaldan ve siyah beyaz yayınlanan programları renklendirebilmek amacıyla toplantılar yapıyoruz.Aklıma plakları satış rekorları kıran Orhan Gencebay...

100 yaşındaki Atatürkçü genç Muazzez İlmiye Çığ, ezber bozuyor!..

12.07.2014

Başlığa bakıp "100 yaşında da genç olunur mu" dediğinizi duyar gibiyim.    Olunur sevgili okurlarım, olunur.Eğer Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ gibi sadece yaşlanmak için yaşamamışsanız, hayatta yapacak çok şeyiniz, hayalleriniz ve umutlarınız varsa, 100 yaşına bile gelseniz, siz de genç kalabilirsini...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.