Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 429
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Rüşvet ve yolsuzluk suç olmaktan çıkar mı?

20.04.2014

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Halk Arenası'nda izleyicilerden binlerce soru ve yorum geldi.O mesajların birinde "Eğer seçim sürecinde ortalığa saçılan ses kayıtlarında AKP'liler yerine CHP'liler, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanmış olsaydı, Tayyip Erdoğan oyunu yüzde 80'e fırlatmıştı" d...

Vatandaşı fişlemenin yeni adı: Passolig!..

18.04.2014

He­lal ol­sun Be­şik­ta­ş'­ın Çar­şı Gru­bu'­na, he­lal ol­sun Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­na!İk­ti­da­rın "Pas­so­lig" da­yat­ma­sı­na ilk kar­şı çı­kan­lar yi­ne on­lar ol­du."Pas­so­lig de ne­re­den çık­tı?" di­yen­le­re he­men an­la­ta­yım:AK­P'­nin Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, se­zo­nun bit­me­si­ne...

Yalova Kaymakamı!..

17.04.2014

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış ya, Yalova'da da seçim güreşleri bitmek bilmiyor!AKP'li Yakup Koçal, Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Vefa Salman'a kaptırınca, seçimlerin yenilenmesi istemiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.Oradan "ret" cevabı gelince, bu kez İl Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı.Yine is...

İyi çalıyor, pardon iyi çalışıyorlar abicim!..

16.04.2014

Dün...İs­tan­bu­l'­da, Emi­nö­nü Mey­da­nı...Söz­cü TV Mu­ha­bi­ri Gök­men Ulu, bir va­tan­daş­la ül­ke gün­de­miy­le il­gi­li rö­por­taj ya­pı­yor.* * * *Efen­dim ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı, hal­kın yüz­de 70'e ya­kın bö­lü­mü­nün se­çim­le­rde hi­le ya­pıl­dı­ğı­na inan­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Bu k...

Alzheimer hastası seçmenin filmlere konu olacak macerası!

13.04.2014

Aşa­ğı­da oku­ya­cak­la­rı­nız bir mi­za­hi öy­kü de­ğil­dir, tü­müy­le ger­çek­tir. İs­mi ben­de sak­lı de­ğer­li bir oku­ru­mun ya­şa­dık­la­rı­dır."Se­çim gü­nü, an­nem­le bir­lik­te Alz­he­imer has­ta­sı olan ve ar­tık ev­de yal­nız ka­la­ma­yan ba­ba­mı da alıp oy kul­lan­ma­ya git­tik. Yol­da ...

Türkan Saylan ile Bilal Erdoğan arasındaki benzerlik!

12.04.2014

AKP top­lu­mun sos­yal med­ya yo­luy­la ile­ti­şi­mi­ni ke­se­bil­mek için her tür­lü gi­ri­şimi ya­pı­yor.El­le­rin­den gel­se twit­te­r'­ı çağ­rış­tır­dı­ğı için kuş­la­rın ha­va­da uç­ma­la­rı­nı bi­le ya­sak­la­ya­cak­lar!Şu ya­man çe­liş­ki­ye ba­kar mı­sı­nız?TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka...

Rezalet!.. Akıl hastalarına bile oy kullandırdılar!..

11.04.2014

Tür­ki­ye, de­mok­ra­si ta­ri­hi­mi­zin en şa­ibe­li se­çi­mi­ni ge­ri­de bı­rak­tı.An­cak hi­le id­di­ala­rı du­ra­cak gi­bi gö­rün­mü­yor.Yur­dun her ya­nın­dan id­di­alar ve bel­ge­ler ya­ğı­yor.Ta­raf­sız ve say­gın bi­lim adam­la­rı da ip­tal edi­len oy­lar­dan yo­la çı­ka­rak yap­tık­la­rı ara...

Türkiye karanlık ve tehlikelerle dolu bir sürece girdi!..

10.04.2014

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Türkiye'ye büyük geçmiş olsun.Meclis çatısı altındaki saldırı ucuz atlatıldı!Zira saldırgan Orhan Övet, yolgeçen hanından farksız olduğu anlaşılan TBMM'ye kesici, delici, hatta ateşli silahla da girebilir, Kılıçdaroğlu'nun hayatını hedef alabilirdi.Başbakan Erdoğa...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.