Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 529
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Türkiye, karanlık ülkeler listesinde!..

21.09.2014

Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı es­ki Müs­te­şar­la­rın­dan İl­han Ke­si­ci, bil­gi, bel­ge ve ra­kam­lar­la ko­nu­şan bir si­ya­set­çi.Ya­ni boş atıp do­lu tut­ma­ya ça­lı­şan­lar­dan de­ğil!Ör­ne­ğin ik­ti­da­rın bü­yü­me ya­lan­la­rı­nı çü­rü­tüp, eko­no­mi­nin sü­rük­len­di­ği dar bo­ğa­zı an­la...

İzninizle

20.09.2014

Ya­za­rı­mız Uğur Dün­dar, se­ya­hat­te ol­du­ğu için bu­gün­kü ya­zı­sı­nı ya­za­ma­mış­tır... Okur­la­rı­na du­yu­ru­lur...(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/t...

Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti ağırlaşıyor!..

19.09.2014

Tür­ki­ye­'ye ma­li­ye­ti gi­de­rek ar­tı­yor.Her ağ­zı­nı açış­ta bu ma­li­yet da­ha da ağır­la­şı­yor.Çün­kü uzun sü­re­dir ağ­zın­dan çı­ka­nı ku­la­ğı duy­mu­yor!Ör­ne­ğin gö­rev ala­nı­na gir­me­me­si­ne ve si­ya­sal so­rum­lu­lu­ğu bu­lun­ma­ma­sı­na kar­şın, bir ce­ma­at ban­ka­sı­nın ba­tı­r...

Türkiye'yi terör ve kara para şüphelisi yaptılar!

18.09.2014

Tay­yip Er­do­ğan gi­zem­li Ka­tar yol­cu­lu­ğu dö­nü­şün­de, New York Ti­mes ga­ze­te­si­ne ağız do­lu­su laf söy­le­di. IŞİ­D'­in Tür­ki­ye­'ye pet­rol sat­tı­ğı ve ba­zı AK­P'­li­le­rin de bun­dan ne­ma­lan­dı­ğı id­di­ala­rı­nı sert bir dil­le ya­lan­la­dı.Bu­nun­la da ye­tin­me­di, ga­ze­te­nin...

Allah korusun demekten başka çaremiz kalmadı!

17.09.2014

Tay­yip Er­do­ğan, ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerr­y'­e, her tür­lü te­rö­rizm­le mü­ca­de­le et­me sö­zü ve­rin­ce, ak­lı­ma he­men o fo­toğ­raf­lar gel­di. İki ka­re­den olu­şan fo­toğ­raf­lar, "o­datv.co­m" ad­lı ha­ber si­te­sin­de ya­yın­lan­mış, ben de 16 Ma­yıs...

Tüyler ürperten itiraflar!..

14.09.2014

Şu re­za­le­te ba­kar mı­sı­nız?Dün­kü ya­zı­mı ga­ze­te­ye gön­der­dik­ten bir­kaç sa­at son­ra, AB­D'­nin es­ki An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne şun­la­rı söy­le­di:"Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ko­nu­sun­da an­la­şa­ma­dık. Çün­kü Tür­ki­ye, bi­zim te­rör lis­te­si­ne al­dı­ğı­mız El K...

Türkiye, karanlık işler ülkesi oldu!..

13.09.2014

8 Nisan 2014... ABD'de, Denver Havalimanı... FBI ajanları 19 yaşındaki Shannon Conley adlı genç kızı, uçağa binmek üzereyken gözaltına alıyor.CNN Türk'ten Ahu Özyurt'un özel haberine göre gerekçeleri, Coloradolu Conley'in, internette tanışıp nişanlandığı bir IŞİD militanıyla buluşmak üzere, İstanbul...

Şövalye ruhlu semt çocukları...

12.09.2014

Çar­şı­'yı mü­eb­bet­le yar­gı­la­yıp, sus­tur­mak is­ti­yor­lar.Ama bil­mi­yor­lar ki şö­val­ye ruh­lu bu semt ço­cuk­la­rı, hak­sız­lık kar­şı­sın­da as­la sus­maz.Hiç­bi­ri Haz­re­ti Ali'­nin "Hak­sız­lık kar­şı­sın­da eğil­me­yin. Ak­si tak­dir­de hak­kı­nız­la bir­lik­te şe­re­fi­ni­zi de kay­b...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.