Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 616
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Devletin perişanlığına bakar mısınız?

28.01.2015

25 Ara­lık gü­nü, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de em­ni­yet ami­ri, 4. ve 3. sı­nıf em­ni­yet mü­dü­rü ola­rak gö­rev ya­pan 54 em­ni­yet per­so­ne­li, çok önem­li bir top­lan­tı için An­ka­ra­'ya çağ­rı­lı­yor. Top­lan­tı­ya Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Le­ke­siz baş­ta ol­mak üze­re ge­nel mü­dü...

Sana ballı ihaleyi veririz ama...

25.01.2015

İSKİ Skandalı 1993 yılında patlak verdi. Tayyip Erdoğan ise bu olayın ardından yapılan 1994 yerel yönetim seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Yani skandal, Erdoğan'ın siyasi geleceğinin önünü açmış oldu.* * * *Peki neydi İSKİ skandalı?Yargı kararlarına göre, İSKİ (İstanbul Su v...

İşte Uğur Mumcu'yu şehit eden gizli güç

24.01.2015

Bugün,22 yıl önce evinin önünde park ettiği aracına yerleştirilen patlayıcıyla şehit edilen, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük soruşturmacı gazetecisi, basınımızın efsane ismi Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü.Ne mutlu bana ki, sağlığında onu yakından tanıma fırsatını buldum ve sevdiği, değer verdiği m...

Bu dünyadan yüreği sevgi dolu bir Ali İsmail Korkmaz geçti...

23.01.2015

18 Mart 1994, An­tak­ya...Ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri­'nin yıl­dö­nü­mü tüm yurt­ta coş­ku­lu tö­ren­ler­le kut­la­nır­ken, Ekin­ci Ma­hal­le­si, Cey­lan So­ka­k'ta da bay­ram se­vin­ci ya­şa­nı­yor­du.Çün­kü o gün sa­at tam 12.00'de, Kork­maz Ai­le­si­'nin dör­dün...

Atarım emaneti, öperim adaleti!..

22.01.2015

AK­P'­li 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li Yü­ce Di­van oy­la­ma­sı­nı twit­te­r'­den ta­kip et­tim.Hak­la­rın­da yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ası bu­lu­nan ba­kan­la­rın, AK­P'­nin Mec­li­s'­te­ki sa­yı­sal ço­ğun­lu­ğuy­la ak­lan­ma­la­rı­na (!) tep­ki bü­yük­tü.Sos­yal med­ya kul­la­nı­cı­la­rı­nın ço­ğ...

Yandaşa peşkeş zihniyeti sağlık sistemini çökertti

21.01.2015

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ay­tun Çı­ray, Uğur Dün­da­r'­a ik­ti­da­rın övün­dü­ğü sağ­lık sis­te­mi­nin gel­di­ği nok­ta­yı, ör­nek­le­riy­le an­lat­tı...  Çıray, AKP'nin sağlık sisteminin çöktüğünü şu örneklerle dile getirdi: "Şehir hastanelerinde özel sektöre 29.9 milyar lira peşkeş çekildi...

Korkmuyorum, Türkiye için üzülüyorum

18.01.2015

İle­ti­şim Uz­ma­nı Dr. Se­def Ka­ba­ş'­ı ya­kın­dan ta­nı­rım.Ai­le ter­bi­ye­si­nin ve üst dü­zey­de­ki eği­ti­mi­nin ya­nı sı­ra, il­ke­li, üret­ken, di­sip­lin­li ça­lış­ma an­la­yı­şı ve sağ­lam ki­şi­li­ğiy­le med­ya­mız­da hak­lı gü­ven ve say­gın­lık ka­zan­mış de­ğer­li bir ar­ka­da­şı­mız­...

Türkiye'nin biricikliği ve yaşasın Cumhuriyet

17.01.2015

Tek ve bi­ri­cik ol­mak... Eş­siz ol­mak... Ne­vi şah­sı­na mün­ha­sır ol­mak!* * *İn­san­lar ve top­lum­lar çe­şit­li öl­çüt­le­re gö­re sı­nıf­la­nır:İn­san­la­rı, ırk­la­rı­na, mil­li­yet­le­ri­ne, din­le­ri­ne, mez­hep­le­ri­ne, dil­le­ri­ne, ya­şa­dık­la­rı böl­ge­le­re, üre­tim araç­la­rı kar...

Cinsel istismar mağduru çocuklara devlet eliyle işkence...

16.01.2015

Sev­gi­li okur­la­rım,Bu­gün, yüz­ler­ce ço­cu­ğu­mu­za, dev­let eliy­le ya­pı­lan psi­ko­lo­jik iş­ken­ce­yi an­lat­mak is­ti­yo­rum.Adı­na skan­dal mı, re­za­let mi, in­san­lık su­çu mu, ne der­se­niz de­yin, söz ko­nu­su kor­kunç olay bir Gü­ney­do­ğu ken­ti­miz­de ger­çek­le­şi­yor. (Ken­tin is­...

Tek yol ölünceye kadar iktidar!..

15.01.2015

"17-25 Ara­lık pa­ra­lel ya­pı­nın işi­dir!" "17-25 Ara­lık dar­be gi­ri­şi­mi­dir!""17-25 Ara­lık Tür­ki­ye­'nin is­tik­ra­rı­nı he­def al­mış­tır!""17-25 Ara­lık iç ve dış ha­in­ler­ce plan­lan­mış­tır!""17-25 Ara­lık ope­ras­yo­nun­da pa­ra­lel ya­pı suç üs­tü ya­ka­lan­mış­tır!"* * * *Tür­ki­ye ...

Özgürlük avcısı liderler listesinde bir numara kim?

14.01.2015

Ne mü­sa­me­rey­di ama!İl­ko­kul­lar ara­sı mü­sa­me­re ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci­lik ga­ran­ti!Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın, Fi­lis­tin Dev­let Baş­ka­nı Mah­mud Ab­ba­s'­ı, ka­çak sa­ra­yın­da kar­şı­lar­ken ser­gi­le­nen ve dış dün­ya­da "Türk Dis­ney­lan­d'­ı açıl­dı­" yo­rum­la­rı­...

Türk ve Ermeni tarafı, tarihe ortak perspektiften bakmalı!

13.01.2015

Bilge diplomat Şükrü Elekdağ ile nehir söyleşi-3Ermeni iddialarına karşı uzun yıllar başarılı bir mücadele veren emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, "1915 olaylarına ilişkin gerçekleri ortaya koymak için Ortak Tarih Komisyonu kurulmalı. Arşivler üzerinde derinliğine bir araştırma yapılmalı" dediEmekli B...

Türkiye sözde soykırımla mücadelede zayıf kaldı!

12.01.2015

Elekdağ, "Ermeni meselesi, günümüzde, tarihsel, hukuksal, siyasal ve kamuoyu boyutları olan devasa bir uluslararası ilişkiler sorunu niteliği kazanmıştır. Bu itibarla bu dört çalışma alanıyla birlikte eğitim ve yayın faaliyetlerini de dikkate alan uzun vadeli bir stratejik planla, bunu uygulayacak i...

Türkiye, Ermeni iddialarının 100. yılında bir stratejiye sahip mi?

11.01.2015

Bilge diplomat Şükrü Elekdağ ile nehir söyleşi-1Er­me­nis­tan ve di­as­po­ra, söz­de "soy­kı­rı­mı­n" 100. yıl­dö­nü­mün­de, ya­ni 2015 yı­lın­da, bu su­çu Tür­ki­ye­'ye ka­bul et­tir­mek için ha­zır­la­mış ol­duk­la­rı yo­ğun ve kap­sam­lı fa­ali­yet ve et­kin­lik­ler içe­ren bir pla­nı ge­niş bir ...

Deniz Baykal'a kaset komplosunun kapısını Çilingir Hasan mı açtı?..

10.01.2015

Kü­çü­len dün­ya­mız­da ar­tık hiç­bir şey uzun sü­re giz­li kal­mı­yor.Ha­ki­kat, ge­ci­ke­rek de ol­sa he­de­fi­ne va­rı­yor.Ger­çe­ğin gü­cü kar­şı­sın­da di­ğer güç­le­rin di­ren­me­si güç­le­şi­yor.Üze­rin­de­ki sır per­de­si kalk­ma­ya baş­la­yan De­niz Bay­ka­l'­a yö­ne­lik ka­set komp­lo­suy...

Bizi sevmeyen, bizim gibi düşünmeyen ölsün!..

09.01.2015

Mi­zah us­ta­sı Cem Yıl­maz "Bir fik­rim var -˜sen öl' iş bu­ra­ya gel­miş dün­ya­da­" di­yor. Bir dö­nem Le­man der­gi­si­nin ka­ri­ka­tü­rist­le­rin­den olan Cem Yıl­maz, Pa­ri­s'­te 12 ki­şi­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği kat­li­am­dan son­ra twit­te­r'­dan şu me­sa­jı pay­la­şı­yor:"Ha­yat ko­kan ...

Is­par­ta­'da­ki uçak ka­za­sıy­la ma­den fa­ci­ala­rı ay­nı ne­den­le ol­du...

08.01.2015

Uçak­lar ko­lay ko­lay es­ki­mez­ler.Ye­ter ki pe­ri­yo­dik ba­kım­la­rı si­vil ha­va­cı­lık ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­rak ya­pıl­sın ve me­tal yor­gun­lu­ğu ya­şan­ma­sın.Do­la­yı­sıy­la her uçuş­ta bin­di­ği­niz uçak, fab­ri­ka­dan he­nüz çık­mış gi­bi ye­ni­dir.Oy­sa 30 Ka­sım 2007'de Is­parta'­...

Eskiden hırsızlar kovalanırdı, şimdi hırsızlar kovalıyor!..

07.01.2015

Her şey ak­lı­ma ge­lir­di de, gü­nün bi­rin­de top­lu­mu ayak­ta tu­tan tüm de­ğer­le­ri­mi­zin kir­le­ti­lip çü­rü­tü­le­ce­ği gel­mez­di.Hem de ıs­rar­la ken­di­si­ne AK de­nil­me­si­ni is­te­yen bir si­ya­si par­ti ta­ra­fın­dan!..* * * *Hiç unut­mu­yo­rum, yıl 1982...Dü­rüst­lü­ğü ve ce­sa­re­t...

Her eve bir Kalaşnikof!..

04.01.2015

Hızla silahlanıyorlar.Parola: "Doğu ve Güneydoğu'daki her eve bir silah!"Parası olan Kalaşnikof, olmayan otomatik tabanca alıyor.Bu nedenle kaçak silah piyasasında fiyatlar füze gibi yükseliyor.İstihbaratçıların raporlarına göre; Kalaşnikofların fiyatı 5 binden 18 bin TL'ye, otomatik tabancalarınki ...

O fotoğrafa itiraz edenler haklı çıktı...

03.01.2015

Tür­ki­ye­'nin 30 Mart 2014 se­çim­le­ri­ne koş­tu­ğu sü­reç­te, CHP Li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, bay­ram ta­ti­li­ni Bod­ru­m'­da ge­çir­miş, ora­da çe­ki­len bir fo­toğ­raf tar­tış­ma ko­nu­su ol­muş­tu.Fo­toğ­raf­ta Kı­lıç­da­roğ­lu ile par­ti­nin ön­de ge­len yö­ne­ti­ci­le­rin­den Prof. Ay...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.