Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 573
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

3. havalimanında ısrarın sebebi Atatürk mü?..

23.11.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,İs­tan­bu­l'­da de­va­sa bü­yük­lük­te üçün­cü bir ha­va­li­ma­nı­na ger­çek­ten ih­ti­yaç var mı?Kot far­kı ne­de­niy­le dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük haf­ri­ya­tı­nı ge­rek­ti­ren ye­ni ha­va­li­ma­nın­da ıs­rar et­mek ye­ri­ne, mev­cut Ata­türk Ha­va­li­ma­nı bü­yü­tü­le­mez...

Safir taşının hiç bilinmeyen müthiş gücü!..

22.11.2014

Müj­de­ler ol­sun!Dün­ya­nın en çir­kin cam giy­di­ril­miş gök­de­len­le­ri­nin bu­lun­du­ğu İs­tan­bu­l'­a, 2 gök­de­len da­ha ge­li­yor!AKP Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Va­hit Ki­le­r'­in or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ke­tin, İs­tan­bul Kar­ta­l'­da dik­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı gök­de­len­ler için, tüm ya­sal e...

Açılım ısrarı, Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi

21.11.2014

"AKP'nin, eli silahlı terör örgütüyle siyasi müzakereye girmesi hataların en büyüğü olmuştur, bu yapılan ihanet pazarlığıdır" diyen bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çok sarsıcı tespitler:Sev­gi­li okur­la­rım,Ge­rek coğ­raf­ya­mız­da, ge­rek­se ül­ke­miz­de, son de­re­ce va­him olay­la­rın ya­şan­dı...

Bakan Elvan'a da operasyon gelecek mi?..

20.11.2014

Ön­ce­ki gün... Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si...Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, hem ba­kan­lı­ğı­nın pro­je­le­ri­ni açık­lı­yor, hem de mu­ha­le­fet tem­sil­ci­le­ri­nin so­ru­la­rı­na ce­vap ve­ri­yor.Söz sı­ra­...

Din sömürücüleri bu hadislerin birine bile uymuyorlar!..

19.11.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,Aşa­ğı­da yü­ce Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­me­d'­in, in­san­lık ta­ri­hi­nin gör­dü­ğü en bü­yük ya­zar­lar­dan bi­ri ta­ra­fın­dan ki­tap ha­li­ne ge­ti­ri­len ba­zı ha­dis­le­ri­ni oku­ya­cak­sı­nız.He­men be­lir­te­yim, on­la­rı oku­duk­ça, Müs­lü­man ge­çi­nen, sa­bah ak­...

Madem beleş, hemen yerleş!..

16.11.2014

Chris­ti­an Wulff, Al­man­ya de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en genç cum­hur­baş­ka­nı idi.2010 yı­lın­da cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de 51 ya­şın­da olan Wulf­f'­un geç­mi­şi, ba­şa­rı­lar­la do­luy­du...Da­ha ön­ce Aşa­ğı Sak­son­ya Eya­let Baş­ba­kan­lı­ğı ya­par­ken bir­çok re­for­ma im­za at­mış,...

Direnişin ölümsüzleşmesi için "Yırca" marka olmalıdır!

15.11.2014

Ön­ce­ki ge­ce...Halk Are­na­sı bit­miş, va­kit ge­ce ya­rı­sı­nı çok­tan geç­miş.Ar­tık bir bu­çuk sa­at­lik yol­cu­luk­la gel­di­ği­miz İz­mi­r'­e dö­nüş za­ma­nı.Ama zey­tin­lik­te nö­bet bek­le­mek­ten uy­ku­suz­lu­ğa alış­mış köy­lü­ler bi­zi bı­rak­ma­mak­ta karar­lı­lar.Köy mey­da­nı, az öte­...

Sarraf'ın özel uçağıyla beleş VIP yolculuk baldan tatlıdır!..

14.11.2014

Ta­rih, 2 Ağus­tos 2013...Yak­la­şık 4.5 ay son­ra ya­pı­la­cak "Bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­"nun bir nu­ma­ra­lı şüp­he­li­si ola­rak gö­zal­tı­na alı­na­cak olan Rı­za Sar­ra­f'­ın özel uça­ğı, Bod­ru­m'­dan yo­la çı­kıp İs­tan­bu­l'­a gi­di­yor. Bu­ra­dan yol­cu­la­rı­nı alı­yor v...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.