Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 555
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!..

30.10.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,12'n­ci Cum­hur­baş­ka­nı dün, mu­ha­le­fe­tin pro­tes­to edip git­me­di­ği ka­çak "Ak Sa­ra­y"­ın­da ilk teb­rik­le­ri ka­bul et­ti.Bu­gün si­ze, CHP'­nin ça­lış­kan mil­let­ve­kil­le­rin­den Umut Ora­n'ın ver­di­ği bil­gi­ler­le bu "İş­gal Sa­ra­yı­"nı ve 12'n­ci­nin du­dak u...

Cumhuriyet, İslam devletine mi dönüşüyor?..

29.10.2014

AK­P'­nin ya­rat­tı­ğı kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu ne­de­niy­le bü­yük med­ya pat­ron­la­rı kı­sa sü­re­de ik­ti­da­ra tes­lim bay­ra­ğı­nı çek­ti. On­la­rın bi­at et­me­le­riy­le bir­lik­te, SÖZ­CÜ ve HALK TV gi­bi bir­kaç ce­sur ve ba­ğım­sız ku­ru­lu­şun dı­şın­da ka­lan ga­ze­te ve te­le­viz­yon­l...

Okurken çok şaşıracağınız bir yazı daha!..

26.10.2014

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun "Ak Saray" olarak adlandırılan ve 600-700 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen kaçak binada verilmesini protesto ediyor. CHP Lideri "Gitmeyin, kirlenmeyin. Orada hangi cumhuriyeti kutlayacaklar? Yolsuzluklarını kutlasınlar, 4 ...

Bu yazıyı okurken çok şaşıracaksınız!..

25.10.2014

Yol­suz­luk­la­ra kar­şı sür­dür­dü­ğü mü­ca­de­le­de ser­gi­le­di­ği ce­sur, ka­rar­lı ve il­ke­li tu­tu­mu ne­de­niy­le CHP seç­me­ni­nin bü­yük tak­di­ri­ni ka­za­nan İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du ön­ce­ki ak­şam Halk Are­na­sı­'n­da açık­la­dı.Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın 29 E...

Türkiye'nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele tarihi de sıfırlandı!

24.10.2014

Pers hü­küm­dar­la­rın­dan bi­ri, ada­le­tin da­ğı­tı­mın­dan so­rum­lu yet­ki­li­yi rüş­vet alır­ken ya­ka­la­tır ve de­ri­si­ni yüz­dü­re­rek idam et­ti­rir.Kor­kunç ce­za­nın in­fa­zın­dan bir sü­re son­ra o ki­şi­nin oğ­lu­nu ça­ğı­rır."Bak şu kol­tu­ğu gö­rü­yor mu­sun?" di­ye so­rar."E­ve­t" c...

IŞİD'çiler ruh hastası, peki ya onlara arka çıkanlar?

23.10.2014

Söz­cü­le­ri Ad­na­ni­'ye gö­re IŞİ­D'­in Ha­li­fe­li­ği­ni (!) ilan eden li­de­ri Bağ­da­di, Pey­gam­ber sü­la­le­sin­den ge­li­yor!Tüm ka­rar­la­rı sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin ha­dis­le­ri­ne da­ya­na­rak al­dı­ğı­nı söy­le­yen Bağ­da­di, Ay­n E­l A­ra­b'­ı (Ko­ba­ni) ve Su­ri­ye­'nin Tür­ki­ye...

Ata'nın izinde gidecek değiller ya, Hitler'in izindeler!..

22.10.2014

"E­lin­de si­la­hı olan bı­ra­kır ya da gö­mer, sı­nır­dan gi­de­ce­ği ye­re öy­le gi­der. Sen Ka­nas­lar­la, Doç­ka­lar­la ge­çe­cek­sin, be­nim gü­ven­lik güç­le­rim de sey­re­de­cek, ol­maz! Eğer mü­da­ha­le edil­mez­se te­rö­ris­te yar­dım ve ya­tak­lık­tan suç iş­le­miş olur."Muk­te­dir böy­le ...

Aziz Nesin hikayelerinden farksız toplu açılışlar!..

19.10.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,Dün AKP ik­ti­da­rı­nın "top­lu açı­lış­la­r" adı al­tın­da sür­dür­dü­ğü "top­lu al­dat­ma­ca­lar­da­n" bir de­met sun­dum.Gör­kem­li tö­ren­ler­le hal­kın gö­zü­nün na­sıl bo­yan­dı­ğı­nı, CHP'­nin ça­lış­kan ve de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­rin­den Umut Ora­n'­ın ele ge­çir­di...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.