Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 496
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Muazzez İlmiye Çığ, Atatürkçü geçinip Erdoğan'a çalışanları kutluyor!..

27.07.2014

Sevgili okurlarım,"Atatürk'ü sevmek, onun ilke ve devrimlerine yürekten bağlanmak ve onun idealindeki çağdaş Türk kadını olmak" denildiğinde hemen akla gelen isimlerden biri, dünyaca saygın bilim insanlarımızdan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'dır.Ancak Muazzez Hanım, son günlerde çok üzüntülü. Dokunsa...

Aborjinler...

26.07.2014

Aborjinler, Avustralya'nın yerlileridir. Dünyanın en eski ve en ilkel topluluklarından olan Aborjinler, büyük göçlerinde çölü üç ayda geçerler.Yol boyunca rastladıkları su birikintilerinden kırbalarına su doldururlar.Kendilerinden sonra gelecek hayvanları düşündükleri için, suyu hiçbir zaman bitirme...

Casuslar savaşı!..

25.07.2014

AKP yan­da­şı ga­ze­te ve TV'­le­re ba­kı­yo­rum.On­la­ra gö­re, Sa­hur vak­ti gö­zal­tı­na alı­nan em­ni­yet­çi­ler sa­de­ce "ce­ma­at­çi­" de­ğil, ay­nı za­man­da bi­rer "ca­sus­muş!.."Bu ki­şi­ler em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın te­rör­le mü­ca­de­le, or­ga­ni­ze suç­lar, is­tih­ba­rat ve nar­ko­tik g...

Dünyanın tüm bahtsız çocuklarına mektup...

24.07.2014

"Se­nin­le hiç ta­nış­ma­dık.Sa­nı­rım 8 ya­şın­da­sın.Ya da 7 ve­ya 9...Göz­le­ri­mi ka­pa­tın­ca bir er­kek ço­cu­ğu gö­rü­yo­rum.Bel­ki de kız ço­cu­ğu­sun.Fut­bo­lu ve oku­ma­yı sev­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.Ama şun­dan yüz­de yüz emi­nim ki, ar­tık ora­da de­ğil­sin...Oku­ma­yı bı­ra­kıp bi­raz ...

Ekmeleddin İhsanoğlu'na niçin oy vereceğim?..

23.07.2014

Ah­met Ha­kan "Ta­raf­sız Böl­ge­"de so­ru­yor:- Arap dün­ya­sın­dan çok dost­la­rı­nız var mı?"E­vet..."- Pe­ki ya Ba­tı dün­ya­sın­dan?.."E­vet..."İsim ver­mi­yor,Şu­nu iyi ta­nı­rım, bu­nun­la ga­yet dost­ça ko­nu­şu­rum... Fa­lan­ca be­ni arar ve "der ki...", fi­lan­ca be­ni ara­yıp "söy­ler ki....

Gazze için toplanan yardım paraları ne oldu?

20.07.2014

Ay­lar­dan Şu­ba­t'­tı, müt­hiş bir kış hü­küm sü­rü­yor­du.Sert mev­sim ko­şul­la­rı­na kar­şın ina­nıl­maz bir se­fer­ber­lik ha­li ya­şa­nı­yor­du.Vic­dan­lar ha­re­ke­te geç­miş, Türk Kı­zı­la­yı­'nın ön­der­li­ğin­de, mis­ket bom­ba­la­rı­nın ade­ta yağ­mur gi­bi yağ­dı­ğı böl­ge­ye yar­dım gö­...

Erdoğan'a oy vermek, ülkenin parçalanmasına -˜Evet' demektir

19.07.2014

Elekdağ, Çankaya seçimi öncesi yasalaşan Çözüm Paketi'ni eleştirdi: Bu yasaErdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için PKK'ya verdiği rüşvettirSev­gi­li okur­la­rım, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da Mec­li­s'­ten apar to­par bir ya­sa ge­çi­ril­di. İs­tan­bul Ba­ro­s...

Bu kadarına da pes doğrusu!..

18.07.2014

Bil­mem "çan­ta­cı­lar­da­n" ha­be­ri­niz var mı?Yok­sa, ben an­la­ta­yım:Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı­'y­la bir­lik­te 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l'­da, "çan­ta­cı­" de­ni­len tip­ler be­lir­di.Çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak.Bu semt­le­ri ko­la­çan eden çan­...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.