Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 534
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

İstanbul sermayesi cepçilikten kurtulamadı!..

28.09.2014

Yıl­lar ön­ce...Mer­hum Sa­kıp Sa­ban­cı ha­yat­ta ve son de­re­ce sağ­lık­lı...Bir ödül tö­re­nin­de ay­nı ma­sa­da yan ya­na otu­ru­yo­ruz.Soh­bet eder­ken o ken­di­ne öz­gü es­pri­le­ri peş pe­şe pat­la­tı­yor, kar­şı­lık­lı kah­ka­ha­lar ara­sın­da ko­nu­dan ko­nu­ya at­lı­yo­ruz.Bir ara "A­ğam ...

CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na haykırış!..

27.09.2014

Ön­ce­ki ge­ce Halk TV eki­bi ola­rak, Türk te­le­viz­yon ta­ri­hin­de bir il­ke im­za at­tık.Halk Are­na­sı­'nı İz­mi­r'­in çi­çek üre­ti­miy­le ün­lü gü­zel il­çe­si Ba­yın­dı­r'­da, bin­ler­ce se­yir­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la, stad­yum­da ger­çek­leş­tir­dik.Bu ne­den­le eki­bi­mi­zi coş­kuy­la kar­...

Türkiye kafir ülke mi?

26.09.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,Tür­ki­ye, Cum­hu­ri­ye­t'­in ku­rul­du­ğu 1923'ten bu ya­na la­ik­li­ği be­nim­se­di­ği için, ba­zı­la­rı­nın gö­zün­de dar-ül harp, ya­ni ci­hat ilan edil­me­si ge­re­ken "ka­fi­r" bir ül­ke­dir.El Kai­de, IŞİD, El Nus­ra, Bo­ko Ha­ram ve Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ye­re gö­ğe sı...

Her şehit için 24.504 huri ve cariye!..

25.09.2014

Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ne ka­dar önem­li olur­sa ol­sun, ay­nı ko­nu hak­kın­da içe­ri­de ve dı­şa­rı­da fark­lı ko­nuş­ma alış­kan­lı­ğı ABD se­ya­ha­tin­de de de­ğiş­me­di.Zi­ra ül­ke­sin­de IŞİD ad­lı ca­ni­ler top­lu­lu­ğu­na bir kez ol­sun "te­rör ör­gü­tü­" di­ye­me­yen Er­do­ğan, AB­D'­ye gi...

İşte IŞİD'e yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri!..

24.09.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,Aşa­ğı­da­ki sa­tır­la­rı "Bun­la­rı za­ten bi­li­yo­ruz..." de­me­den lüt­fen sa­bır­la ve so­nu­na ka­dar oku­yun.Çün­kü ya­zı­nın so­nun­da çar­pı­cı bir ger­çek si­zi bek­li­yor.* * * *Su­ri­ye­'de ya­şa­nan iç sa­vaş­ta Tür­ki­ye­'nin çe­te­le­re yar­dım et­ti­ği id­di­ala...

Türkiye, karanlık ülkeler listesinde!..

21.09.2014

Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı es­ki Müs­te­şar­la­rın­dan İl­han Ke­si­ci, bil­gi, bel­ge ve ra­kam­lar­la ko­nu­şan bir si­ya­set­çi.Ya­ni boş atıp do­lu tut­ma­ya ça­lı­şan­lar­dan de­ğil!Ör­ne­ğin ik­ti­da­rın bü­yü­me ya­lan­la­rı­nı çü­rü­tüp, eko­no­mi­nin sü­rük­len­di­ği dar bo­ğa­zı an­la...

İzninizle

20.09.2014

Ya­za­rı­mız Uğur Dün­dar, se­ya­hat­te ol­du­ğu için bu­gün­kü ya­zı­sı­nı ya­za­ma­mış­tır... Okur­la­rı­na du­yu­ru­lur...(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/t...

Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti ağırlaşıyor!..

19.09.2014

Tür­ki­ye­'ye ma­li­ye­ti gi­de­rek ar­tı­yor.Her ağ­zı­nı açış­ta bu ma­li­yet da­ha da ağır­la­şı­yor.Çün­kü uzun sü­re­dir ağ­zın­dan çı­ka­nı ku­la­ğı duy­mu­yor!Ör­ne­ğin gö­rev ala­nı­na gir­me­me­si­ne ve si­ya­sal so­rum­lu­lu­ğu bu­lun­ma­ma­sı­na kar­şın, bir ce­ma­at ban­ka­sı­nın ba­tı­r...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.