Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 549
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Ata'nın izinde gidecek değiller ya, Hitler'in izindeler!..

22.10.2014

"E­lin­de si­la­hı olan bı­ra­kır ya da gö­mer, sı­nır­dan gi­de­ce­ği ye­re öy­le gi­der. Sen Ka­nas­lar­la, Doç­ka­lar­la ge­çe­cek­sin, be­nim gü­ven­lik güç­le­rim de sey­re­de­cek, ol­maz! Eğer mü­da­ha­le edil­mez­se te­rö­ris­te yar­dım ve ya­tak­lık­tan suç iş­le­miş olur."Muk­te­dir böy­le ...

Aziz Nesin hikayelerinden farksız toplu açılışlar!..

19.10.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,Dün AKP ik­ti­da­rı­nın "top­lu açı­lış­la­r" adı al­tın­da sür­dür­dü­ğü "top­lu al­dat­ma­ca­lar­da­n" bir de­met sun­dum.Gör­kem­li tö­ren­ler­le hal­kın gö­zü­nün na­sıl bo­yan­dı­ğı­nı, CHP'­nin ça­lış­kan ve de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­rin­den Umut Ora­n'­ın ele ge­çir­di...

AKP usulü toplu açılış aldatmacalarının toplu listesini açıklıyorum...

18.10.2014

Ta­rih 21 Ocak 2011... Yer, Ar­da­han...Baş­ba­kan Er­do­ğan, tüm yan­daş ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­rın ka­me­ra­la­rı önün­de, 27 te­si­sin açı­lı­şı­nı ya­pı­yor.Ama o da ne?Hiz­me­te su­nu­la­ca­ğı bil­di­ri­len 27 ye­ni te­si­sin bü­yük bö­lü­mü, as­lın­da var olan ya da hiç ol­ma­yan iş­ler­...

CADI AVINA HAYIR!..

17.10.2014

SEVGİLİ OKURLARIM, HÜKÜMET YİNE KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERİ, YANİ MUHALİFLERİ HEDEF ALAN BİR CADI AVI BAŞLATIYOR!HAZIRLANAN YARGI PAKETİNE GÖRE İKTİDAR, İSTEDİĞİ KİŞİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAYACAK, YILLARCA HAPİS YATIRABİLECEK VE MAL VARLIKLARINA EL KOYABİLECEK.KISACASI MECLİS'E SEVK EDİLEN BU DÜZENLE...

Açılım masalının sonu: Her yer ayaklanma, her yer kaos!..

16.10.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,İs­tan­bul Ba­ro­su ül­ke­mi­zin içi­ne sü­rük­len­di­ği ha­zin ve çok teh­li­ke­li du­ru­mu, yi­ne sar­sı­cı bir du­yu­ruy­la ka­mu­oyu­nun dik­ka­ti­ne sun­du. Ta­ri­hi önem­de­ki du­yu­ru­nun ana hat­la­rı­nı si­zin­le pay­la­şı­yor ve ke­sip sak­la­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum:Ba...

Bilal-Burak Erdoğan ve İsviçre bankalarındaki hesaplar...

15.10.2014

17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı sü­re­cin­de ha­kim ka­ra­rıy­la din­le­nen yol­suz­luk ve rüş­vet ko­nuş­ma­la­rı­nı biz yap­ma­dık.Ev­de­ki pa­ra da­ğı­nın na­sıl sı­fır­la­na­ca­ğın­dan biz söz et­me­dik.Üs­te­lik o ta­pe­le­rin hiç­bi­ri­ni sa­tır sa­tır ya­yın­la­ma­dık.Özel ya­şam­la­ra gir­me...

IŞİD varlığını sürdürürse Türkiye'de kaos yaratır!

12.10.2014

Uğur Dündar sınırımıza dayanan kafa kesen teröristlerin tehdidini sordu. ŞükrüElekdağ yanıtladı: IŞİD eylem yapma kabiliyetiyle yurdumuzda kaos oluşturabillirSev­gi­li okur­la­rım, Ba­na yol­la­dı­ğı­nız me­saj­lar­la, dış po­li­ti­ka ko­nu­la­rın­da­ki ön­gö­rü­le­rin­de dai­ma hak­lı çı­kan bil­ge...

Seyahat izni

11.10.2014

Yazarımız Uğur Dündar, bir röportaj için seyahatte olduğundan dolayı bugünkü yazısını yazamamıştır.(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.