Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 588
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Kısa bir süre sonra görüşmek üzere

17.12.2014

Sevgili okurlarım, ses getireceğine inandığım bir röportajın hazırlığını sürdürüyorum.O nedenle sizden kısa bir süre için izin rica ediyorum.Sevgiyle kalın efendim... (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.cre...

"12 Öfkeli Adam" filmiyle Aziz Yıldırım arasındaki benzerlik nedir?

14.12.2014

De­ğer­li kar­de­şim Yıl­maz Öz­dil, ta­ri­he "Şi­ke Da­va­sı­" ola­rak ge­çen yar­gı sü­re­ci de­vam eder­ken, Fa­na­tik Ga­ze­te­si için be­nim­le yap­tı­ğı rö­por­taj­da "Fe­ner­bah­çe­'nin şi­ke da­va­sı­nı sor­duk­la­rın­da ço­cuk­la­rı­nı­za ne an­la­ta­cak­sı­nı­z" di­ye sor­muş­tu.Ben de "On...

Bakan, müfettişlere neden "Kanunsuz işlerimizi görmeyin" dedi?..

13.12.2014

CHP Ada­na Mil­let­ve­ki­li Tur­gay De­ve­li­'nin id­di­ası çok va­him:"U­laş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, 4 Ara­lık 2014 gü­nü, Sa­yış­tay Baş­ka­nı Re­ca­i Ak­ye­l'­i zi­ya­ret et­ti. Gö­rüş­me­ye ba­kan­lı­ğın yap­tı­ğı tüm iha­le ve har­ca­ma­la­rı de­net­le­ye...

Abdullah Öcalan özerk Kürdistan'ı ilan etti!..

12.12.2014

Dün bil­ge dip­lo­mat Şük­rü Elek­dağ ile yap­tı­ğım rö­por­ta­jın gi­riş cüm­le­le­rin­de de bah­set­ti­ğim gi­bi, Tür­ki­ye uzun sü­re­dir saç­ma sa­pan bir gün­dem­le ya­tıp kal­kı­yor.AKP, top­lu­mu de­li saç­ma­sı ko­nu­lar­la meş­gul edip, asıl ko­nu­şul­ma­sı ge­re­ken ha­ya­ti ge­liş­me­yi d...

AKP'nin mezhepçiliği ülkeyi Suriye bataklığına sapladı!

11.12.2014

Dış gelişmelerle ilgili öngörüleri daima doğru çıkan bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çok çarpıcı tespitler:Şükrü Elekdağ, "Erdoğan, Sünnilerin egemen olduğu bir Suriye istiyor. ABD, İran'la müzakereler sürdüğü müddetçe Esad'ı devirmeye girişmeyecektir" dedi...Sev­gi­li okur­la­rım,Tür­ki­ye, Kü­ba­...

Şerefsiz gazeteci olmak kolaydır!..

10.12.2014

Cu­mar­te­si gü­nü yak­la­şık 40 yıl­dır ta­nı­dı­ğım ve ki­şi­li­ği­ne gü­ven­di­ğim bir dos­tum ara­dı."Mec­lis Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k'­in kar­de­şi bom­ba gi­bi açık­la­ma­lar ya­pa­cak­mış, sa­na ulaş­mak is­ti­yo­r" de­di.Te­le­fo­nu­mu ver­dim, ara­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­le­dim. Ni­te­kim çok...

Yavuz Bingöl'ün kardeşinden çarpıcı tespitler...

07.12.2014

Sevgili okurlarım,Dün Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini mitingde yuhalatmasına getirdiği yorum nedeniyle toplumun büyük tepkisini çeken Yavuz Bingöl'ün babası 50 yıllık eğitimci Yılmaz Bingöl'le yaptığımız söyleşiyi okudunuz.Bugün de Yavuz'un kardeşi Oğuz Bingöl'ün bana yazdığı çok çarpıcı ...

Yavuz Bingöl, Erdoğan'ı desteklemenin ödülünü aldı mı?

05.12.2014

Ön­ce­ki ak­şam Halk TV'­de ko­nu­şan ga­ze­te­ci Eren Er­dem, Ya­vuz Bin­gö­l'­den bah­se­der­ken "Ha­vuz Bin­gö­l" de­yin­ce, sos­yal med­ya yı­kıl­dı.Dün de Ah­met Ha­kan, Bin­gö­l'­ün iti­raz et­ti­ği ses ka­yıt­la­rı­nın ta­pe­le­ri­ni ya­yın­la­dı. Gör­dük ki rö­por­taj­da Tay­yip Er­do­ğa­n'­...

Dinlemelerdeki kod adım "Uğur"muş!..

04.12.2014

Dün sa­bah Hür­ri­ye­t'­i aç­tım, man­şet "VIP Din­le­me­ler..."İs­tan­bul Em­ni­ye­ti, ara­la­rın­da ün­lü iş adam­la­rı, ga­ze­te­ci­ler, bü­rok­rat­lar, si­ya­set­çi­ler ve öğ­re­tim üye­le­ri­nin bu­lun­du­ğu 160 ki­şi­nin te­le­fon­la­rı­nı "te­rör ve or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri­nin yan­la­rı­...

Bu kişiyi tanıdınız mı?..

03.12.2014

Top­lu­mu söy­le­dik­le­ri­nin doğ­ru­lu­ğu­na inan­dır­mak için en kut­sal kav­ram­la­rı bi­le kul­lan­mak­tan çe­kin­mez, çı­ka­rı için renk­ten ren­ge bü­rü­nür.Ko­lay­ca ya­lan söy­ler, if­ti­ra atar, sı­kış­tı­ğın­da geç­miş­te söy­le­dik­le­ri­ni gö­zü­nü kırp­ma­dan in­kar eder. Bu­na kar­şı­...

İçeride PKK'ya yalvarıyor, dışarıda alay konusu oluyor!..

30.11.2014

Durum vahimdi, giderek daha da vahim bir boyut alıyor.Örneğin içeriye bakalım:Elindeki silahla müzakere masasına oturmayı başaran terör örgütünün önde gelenlerinden KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu "AKP'nin tutuklamalarına karşı, halka karşı suç işleyen askerleri, polisleri ve kaymakamları t...

Bu, bir yılın sağlık reformu haberidir!..

29.11.2014

Emek­li Ül­ker ve Meh­met Durmu­şoğ­lu Çif­ti, diş­le­rin­den ra­hat­sız­la­nın­ca, ül­ke­mi­zin en bü­yük sağ­lık ku­rum­la­rın­dan bi­ri olan Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Diş He­kim­li­ği Bö­lü­mü'ne baş­vur­du­lar.Uzun sü­re bek­le­dik­ten son­ra ran­de­vu ta­ri­hi al­dı­lar.Ran­de­vu ...

Topluma karabasanlar yaşatacak hesaplar peşinde koşuyor!..

28.11.2014

Ne demiştik?Her şey çok açık, çok net...Ne pahasına olursa olsun, kaçak saraylardaki saltanatını ölünceye kadar sürdürmek istiyor. Tüm zalimane davranışlarının ve baskıcı uygulamalarının altında hep bu hesap yatıyor. Bu hesap uğruna ülkeye çok ağır bedeller ödetmeye hazırlanıyor.* * *Bunları yazdığı...

Zehirli ayakkabıları vatandaşa kimler giydirdi?

27.11.2014

Güm­rük Ba­ka­nı Nu­ret­tin Ca­nik­li, Çi­n'­den ge­ti­ri­len ze­hir­li mad­dey­le bo­yan­mış 33 bin çift ayak­ka­bı­nın, im­ha edil­me­si ge­re­kir­ken pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü­nü iti­raf et­ti.Ba­kan Ca­nik­li ay­rı­ca şu bil­gi­le­ri de ka­mu­oyu ile pay­laş­tı:"Ze­hir­li ayak­ka­bı­lar bi­zim ka...

Ülke çok ağır bedeller ödeyecek!

26.11.2014

Her şey öy­le­si­ne net, öy­le­si­ne açık ki!..Ya­kın ge­le­cek­te ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni gö­re­bil­mek için ka­hin ol­ma­ya hiç ge­rek yok.Zi­ra par­ti­si­ne oy ver­me­yen­le­ri öte­ki­leş­ti­ren, öf­ke­li ka­la­ba­lık­la­ra he­def gös­ter­mek­ten çe­kin­me­yen, top­lu­mu bö­lüp kamp­laş­tı­ran,...

3. havalimanında ısrarın sebebi Atatürk mü?..

23.11.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,İs­tan­bu­l'­da de­va­sa bü­yük­lük­te üçün­cü bir ha­va­li­ma­nı­na ger­çek­ten ih­ti­yaç var mı?Kot far­kı ne­de­niy­le dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük haf­ri­ya­tı­nı ge­rek­ti­ren ye­ni ha­va­li­ma­nın­da ıs­rar et­mek ye­ri­ne, mev­cut Ata­türk Ha­va­li­ma­nı bü­yü­tü­le­mez...

Safir taşının hiç bilinmeyen müthiş gücü!..

22.11.2014

Müj­de­ler ol­sun!Dün­ya­nın en çir­kin cam giy­di­ril­miş gök­de­len­le­ri­nin bu­lun­du­ğu İs­tan­bu­l'­a, 2 gök­de­len da­ha ge­li­yor!AKP Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Va­hit Ki­le­r'­in or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ke­tin, İs­tan­bul Kar­ta­l'­da dik­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı gök­de­len­ler için, tüm ya­sal e...

Açılım ısrarı, Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi

21.11.2014

"AKP'nin, eli silahlı terör örgütüyle siyasi müzakereye girmesi hataların en büyüğü olmuştur, bu yapılan ihanet pazarlığıdır" diyen bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çok sarsıcı tespitler:Sev­gi­li okur­la­rım,Ge­rek coğ­raf­ya­mız­da, ge­rek­se ül­ke­miz­de, son de­re­ce va­him olay­la­rın ya­şan­dı...

Bakan Elvan'a da operasyon gelecek mi?..

20.11.2014

Ön­ce­ki gün... Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si...Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­van, hem ba­kan­lı­ğı­nın pro­je­le­ri­ni açık­lı­yor, hem de mu­ha­le­fet tem­sil­ci­le­ri­nin so­ru­la­rı­na ce­vap ve­ri­yor.Söz sı­ra­...

Din sömürücüleri bu hadislerin birine bile uymuyorlar!..

19.11.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,Aşa­ğı­da yü­ce Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­me­d'­in, in­san­lık ta­ri­hi­nin gör­dü­ğü en bü­yük ya­zar­lar­dan bi­ri ta­ra­fın­dan ki­tap ha­li­ne ge­ti­ri­len ba­zı ha­dis­le­ri­ni oku­ya­cak­sı­nız.He­men be­lir­te­yim, on­la­rı oku­duk­ça, Müs­lü­man ge­çi­nen, sa­bah ak­...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.