Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Soner Yalçın

Soner Yalçın

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 191
Soner Yalçın TÜM KÖŞE YAZILARI

Korkma!..

02.10.2014

TA­RİH: 9 Ma­yıs 1935.CHP'­nin 4'ün­cü bü­yük kon­gre­si An­ka­ra­'da top­lan­dı.Ata­tür­k'­ün son kez ka­tıl­dı­ğı ku­rul­ta­yın gün­dem baş­lık­la­rın­dan bi­ri, ka­dın­la­rın çar­şaf gi­yip-giy­me­me­si­ne izin ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği tar­tış­ma­sıy­dı.Ata­türk tar­tış­ma­ya nok­ta­yı koy­du...

Ayn el Arap

01.10.2014

TARİH: 15 Haziran 2014.IŞİD, yüzde 70'ini Avşar Türkmenlerinin oluşturduğu Türkçe konuşulan Telafer'egirdi.Öncesi...Ve sonrasında..."Telafer... Telafer" diyen birilerini duydunuz mu?Hayır. (Adında "milliyetçi hareket" yazan partiden bile ses çıkmadı!)Peki...Aynı IŞİD, "Kobane"yi kuşatınca neden herk...

Yazılamayan anılar

30.09.2014

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arası niye açık?Son "torba yasa" Hisarcıklıoğlu'nu vurdu! Yurtdışı ticarette Türk işadamlarına yeni fırsatlar bulmak için 1986'da Turgut Özal tarafından kurulan ve TOBB'a bağlı olan "Dış Ekonomik İ...

Sessizlerin sesi 100 yaşında: ORHAN KEMAL

28.09.2014

Kamyonlarda veya traktörlerde yollara savrulan; tarım ilaçlarından veya yediği yemeklerden zehirlenen; barınma-beslenme ihtiyacını tam olarak karşılayamadığı için kronik sağlık sorunları yaşayan ve eğitimden yoksun bırakılan tarım işçileri dönüş yolunda... Artık haber değerleri kalmadı; devlet istat...

Aykırı Sorular

26.09.2014

Ni­san, ye­di ya­şın­da; il­ko­kul öğ­ren­ci­si.An­ne­si Han­dan, ço­cuk ki­tap­la­rı ya­za­rı.Ba­ba­sı En­ver Ay­se­ver; ko­vu­lan ga­ze­te­ci­ler ker­va­nı­na ka­tıl­dı.Ni­sa­n'­a ba­ba­sı­nın iş­siz ol­du­ğu he­nüz söy­len­me­di.CNNTÜR­K'­ün pat­ro­nu Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, Ni­sa­n'­a bu a...

2017 Kavgası

25.09.2014

HER­KES, Cum­hu­ri­ye­t'­in 100'ün­cü yı­lı 2023'te Tür­ki­ye­'de ne ola­ca­ğı­nı me­rak edi­yor.Pe­ki...6 Tem­muz 2017 ta­ri­hi si­ze ne­yi anım­sa­tı­yor?Ha­li­fe­li­ğin İs­tan­bu­l'­a gel­me­si­nin 500'ün­cü yı­lı!Ya­vuz Sul­tan Se­lim; Su­ri­ye, Fi­lis­tin, Hi­caz ve Mı­sı­r'­ı fet­he­dip Türk M...

Atatürk ve Sünnilik

24.09.2014

OK­TAY Ak­bal, 1946'da yaz­dı; "Ön­ce Ek­mek­ler Bo­zul­du."Top­lum­sal bo­zul­ma­yı an­la­tı­yor­du.Bu­gün:IŞİD mi de­di­niz?Su­ri­ye­'nin bom­ba­lan­ma­sı mı de­di­niz?Irak mı de­di­niz?Kürt sı­ğın­ma­cı­lar mı de­di­niz?Kel­ler kes­me­ler... Te­ca­vüz­ler...İn­san­lı­ğı boz­ma­dan....İn­sa­nı, in...

Tavuk tartışması

23.09.2014

"6 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğu adet gö­rür mü? He­men te­da­vi­ye baş­lan­dı ve Dok­tor -˜Ta­vuk ye­me­ği­ni ke­sin; için­de­ki hor­mon­lar bu tür ra­hat­sız­lık­la­rı te­tik­li­yo­r' de­di." (Ce­ren Zen­cir)"Es­ki­den ev­de ta­vuk piş­ti­ği za­man se­vi­nir­dik. Çok gü­zel ko­kar­dı. Ta­vuk­la­rı en ...

Soner Yalçın adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.