Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Soner Yalçın

Soner Yalçın

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 183
Soner Yalçın TÜM KÖŞE YAZILARI

Bir Cumhuriyet öğretmeni: OSMAN BAYATLI

21.09.2014

Okullar açıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mecburi din derslerinin kaldırılmasına karar verdi. Çocuklarının zorla İmam Hatip okullarına kayıt ettirilmesi aileler tarafından protesto ediliyor. Ve diğer yanda ailesine yük olmamak için intihar eden atanamayan öğretmenlerin haberleri yürek yakıyor. ...

Bu adama dikkat!

19.09.2014

BABA Bush döneminde Savunma Bakanı ve oğul Bush döneminde ABD Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney'nin; dünyanın en büyük inşaat ve enerji şirketlerinden (kiralık ordusu bulunan) Halliburton'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığını belirttim.Dick Cheney deyince aklınıza ne geliyor; Savunma Bakanı olar...

Kiralık Ordular

18.09.2014

Dün­ya­nın en bü­yük in­şa­at ve ener­ji şir­ket­le­rin­den Hal­li­bur­to­n'­un, baş­ta ABD ol­mak üze­re ki­mi ül­ke­le­rin em­ri­ne ver­di­ği "ki­ra­lık or­du­su­" var: BRS (Brown&Ro­ot Ser­vi­ce)...Bos­na­'da, Hır­va­tis­ta­n'­da, Ma­ke­don­ya­'da, Af­ga­nis­ta­n'­da, Ira­k'­ta, So­ma­li­'de ...

O şirket bilinmeden bu IŞİD anlaşılmaz

17.09.2014

TES­PİT: Olay­la­rı, eko­no­mik te­mel­li dü­şün­cey­le an­la­ma-ana­liz et­me yön­te­mi sol­cu­luk­la öz­deş­leş­ti­ril­di­ği için, iki sa­kal­lı (Marks ve En­gels) bi­zim üni­ver­si­te­le­re hiç so­kul­ma­dı. Bu da te­mel me­se­le­le­ri kav­ra­ya­ma­ma­mı­za ne­den ol­du. Gün­dem­de­ki olay­la­rı ...

Bize ne yediriyorlar

16.09.2014

Geçen hafta çocukları okula başlayan bir annenin gıdalar konusunda kaleme aldığı yazısını "Tam da budur" başlığıyla yayınladım.Çok tartışıldı.İnsanlar ne yediklerini ve çocuklarına ne yedirdiklerini öğrenmek istiyor.Bugün bu sayfayı bir akademisyene bıraktım.Adı, Prof. Dr. Rüveyde Akbay...Bilimsel T...

Hit­le­r'­in "Ak Sa­ra­yı­": BERG­HOF

14.09.2014

Ata­türk Or­man Çift­li­ği­'ni Türk ta­rı­mı­na ör­nek oluş­tur­ma­sı için Mus­ta­fa Ke­mal kur­du. An­ka­ra­'da o ka­dar yer var­ken Er­do­ğan baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de çift­li­ğe ka­fa­yı tak­tı. 1. de­re­ce­de ta­ri­hi ve do­ğal SİT ala­nı ola­rak tes­cil edil­miş çift­li­ği, 3. de­re­ce SİT ...

Proje Müslümanları

12.09.2014

Çİ­N'­de­ki "Pa­ra­lel Ya­pı­"yı dün yaz­dım; ve bu­gün bir Müs­lü­man ül­ke­de­ki "Pa­ra­lel Ya­pı­"dan bah­se­de­ce­ği­mi be­lirt­miş­tim.O ül­ke; Cin­na­h'­ın, İk­ba­l'­in Ali But­to'nun mem­le­ke­ti Pa­kis­tan!..Ya­za­ca­ğım Ce­ma­at li­de­ri­nin adı, Ta­hi­r'­ül Kad­ri...Ken­di­ni kur­ta­rı­cı ...

Bu da başka "Paralel Yapı"

11.09.2014

HA­Dİ, CHP Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­na­l'­ı an­la­dık; o iyi ni­yet­li.Halk TV'­ye çı­kıp Ce­ma­at/Pa­ra­lel Ya­pı öv­gü­sü di­zen­le­re ne di­ye­ce­ğiz?Odat­v'­de AK­P'­yi de uyar­mış­tık; "Ce­ma­at'­i ta­nı­mı­yor­su­nuz; si­zin de ba­şı­nı­zı yi­ye­ce­k" de­miş­tik ama din­le­te­me­miş­tik. Çü...

Soner Yalçın adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.