Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 448
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

Askerin, polisin aracı, terör örgütünün elinde ne geziyor?

01.10.2014

Ba­zı si­ya­si­ler sa­vaş tam­tam­la­rı ça­lı­yor. Ken­di ül­ke­miz­de­ki te­rö­rü san­ki hal­let­miş gi­bi, baş­ka ül­ke­le­rin içiş­le­ri­ne ka­rı­şı­yor, Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) ka­ra­rı ol­ma­dan Su­ri­ye­'de tek ta­raf­lı ola­rak "tam­pon böl­ge­", "gü­ven­li böl­ge­", "u­çu­şa ya­sak böl­...

Peki, kara harekatını durduran kim?

30.09.2014

TBMM, Ira­k'­ın ku­ze­yin­de bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü PKK'­nın kamp­la­rı ile Su­ri­ye ile ya­şa­nan ge­ri­lim­den son­ra da Su­ri­ye için hü­kü­me­te "sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­" ver­miş­ti. Sı­nır boy­la­rın­da te­rör ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı ka­ra­kol­la­ra, as­ke­ri üs böl­ge­le­ri­ne s...

Gizli tanık ifadesiyle 27 yıl

28.09.2014

Es­ki dos­tu, "kar­de­şi­", sev­gi­li ar­ka­da­şı Esa­d'­ı de­vir­me ih­ti­ra­sıy­la, Su­ri­ye­'de olup bi­ten­le­re göz yum­du, te­rö­rist fa­ali­yet­le­re sır­tı­nı dön­dü!.."Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su­" de­nen top­la­ma, ba­şı­bo­zuk grup­la­ra her tür­lü des­te­ği ver­di!..El Ka­ide'­nin ko­lu El ...

İşte yolsuzlukla mücadelenin bedeli

26.09.2014

Hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Meh­met Cen­giz, Özal­tın şir­ket­le­ri­nin sa­hi­bi Hay­ret­tin Özal­tı­n-˜­la ko­nu­şur­ken "mil­le­tin a.sı­na­" di­ye baş­la­yan bir cüm­le kul­lan­dı. İş­te bu söz­ler, yap­tık­la­rı ba­raj al­tın­da ka­la­cak de­mir­yo­lu­nu, ye­ni pla­na gö­re yap­ma­la­...

Sıra kız-erkek okullarını ayırmaya geldi

24.09.2014

Rehinelerin Türkiye'ye pazarlık sonucu getirilmesi, Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınanlar, sınır boylarında askerimizin hem Suriyeli, hem Türk vatandaşları tarafından taşlanması, Suriye'de tampon bölge kurulması derken, birden araya türban girdi. Ortaokul ve liselerde kız öğrencilerin türban takabi...

Alan Paşa'nın feryadı

23.09.2014

Şu işe bakın, Türkiye Cumhuriyeti askeri, sınır boyunda hem Suriyeliler, hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca taşlanıyor. Amaç askeri yöre halkının, Suriye'den gelenlerin gözünde itibarsızlaştırmak. 912 km'lik Türkiye-Suriye sınırında 506 bin hektarlık alana 680 bin mayın döşenmiş. Başbakanlığ...

Dü­ğü­mü, din adam­la­rı çöz­dü

21.09.2014

Ya­ban­cı bir ül­ke top­ra­ğın­da, üs­te­lik in­san­la­rın bo­ğa­zı­nı "din adı­na­" ke­sen, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin "te­rö­ris­t" di­ye­me­se de, top­lu­mun yüz­de 18'i on­la­rı "te­rör ör­gü­tü­" ola­rak ka­bul et­me­se de, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti­'nin (IŞİD) ka­çır­dı­ğı va­tan­daş­la­rı­...

Türk vatandaşlığı satılıyor, haberiniz olsun

19.09.2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün lider kadrosunun Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Son yıllarda, çoğu dinci örgütlerin mensubu çok sayıda kişi değişik yollarla Türk vatandaşlığını kazanıyor. Bugün, IŞİD, El Kaide gibi örgütlerin içinde gerçek Türk vatandaşından çok...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.