Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 414
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

Onlar, AKP'nin gözdeleriydi

23.07.2014

De­ği­şen bir şey yok. "Er­ge­ne­ko­n"­dan gö­zal­tı­na alı­nan İl­han Sel­çu­k'­un evi­ne sa­at 04.00'te gi­dil­miş­ti. İş­çi Par­ti­si­'ni yi­ne sa­ba­ha kar­şı ba­sıp ara­ma yap­mış­lar­dı. O gün, hü­kü­me­tin ya­nın­da yer alan ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­rın yet­ki­li­le­ri­ne ön­ce­den ope­ra...

Ekmek fiyatını bilmeyen aday!

22.07.2014

Cumhurbaşkanı seçimi yapılmadı ama Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, sanki seçimi kazanmış gibi hareket ediyor. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde deneyimli bir ismi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi ve devir-teslim işleri için nasıl bir çalışma yapılacağının çalışmasını yaptırıyor....

Diyanet, 62'nci soruyu niçin çıkardı?

20.07.2014

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan TÜ­İK'­e yap­tı­rı­lan "Tür­ki­ye­'de Di­ni Ha­yat Araş­tır­ma­sı­"n­da ül­ke­nin gi­de­rek din­dar­laş­tı­ğı­nı gös­te­ren so­nuç­lar çı­kar­ken, bü­yük bir ke­sim bu ça­lış­ma­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de... Araş­tır­ma­da Ale­vi va­tan...

"Dini Hayat Araştırması" sonuçlarına inandınız mı?

18.07.2014

Yaklaşık 550 bin liralık bir harcamayla gerçekleştirilen "Türkiye'de Dini Hayat Araştırması"nın sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerini hayli şaşırttı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Bu çalışmanın bugüne kadar yapılmış bütün çalışmalara yeni bir yön vereceğini" söylüyor. ...

İşte sonuç: Türkiye giderek dindarlaşıyor

16.07.2014

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşık 550 bin liralık harcamayla, 21 bin 632 kişiyi kapsayan "Türkiye'de Dini Hayat Araştırması"nı TÜİK'e yaptırdı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kendimizi her türlü sonuca hazırlamıştık. Gerçekten son derece şaşırtıcı sonuçlar çıktı" diyor. Araştırma sonuçları...

Buna "Fırsat operasyonu" diyorlar

15.07.2014

Aralık ayının 28'inde, saat yarım civarında, dönemin MİT Bilim Teknoloji ve Teknik Uygulamalar Başkanvekili Basri Aktepe'ye, Subayevlerine, Başbakan'ın konutuna önceden hazırlanan arama ekibiyle gidileceği bildirildi. Tam olarak konutun yerini belirlemek için adresi de Google'dan öğrendi. Saat 13.00...

Ba­kın te­le­fo­num na­sıl din­len­miş?

13.07.2014

Dö­ne­min CHP Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar Sey­han, CNN Türk te­le­viz­yo­nun­da, ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin, ga­ze­te­ci­le­rin, iş adam­la­rı­nın te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği­ni söy­le­di­ğin­de, mu­ha­bir "Ör­ne­ğin han­gi ga­ze­te­ci?" di­ye sor­muş, Sey­han da "Ör­ne­ğin Say­gı Öz­tür­k'...

Haberler ihaleye çıkıyor

11.07.2014

Türkiye'nin değişik illerinde birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Trabzon'un AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu-˜nun, hastane sahibinden aldığı 2 milyon 800 bin liranın ne olduğu, siyasi baskılar olmazsa soruşturmalarla aydınlatacak.İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.