Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 367
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

Demirel'den öneri ve unutulan askerler

23.04.2014

9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l'­in, si­ya­set­te­ki yol ar­ka­daş­la­rın­dan bi­ri Ali Nai­li Er­de­m'­dir. Ada­let Par­ti­si dö­ne­min­de ba­kan­lık, TBMM Grup Baş­kan­ve­kil­li­ği yap­mış­tı. Geç­miş­te baş­la­yan yol ar­ka­daş­lı­ğı de­vam edi­yor. O, De­mi­re­l'­i her haf­ta zi­ya­re...

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı

22.04.2014

Ağus­tos ayın­da ya­pı­la­cak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için AK­P'­de Ab­dul­lah Gü­l'­ün mü, yok­sa Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın mı aday ola­ca­ğı ko­nu­şu­lur­ken, on­la­rın kar­şı­sı­na mu­ha­le­fe­tin ki­mi çı­ka­ra­ca­ğı ko­nu­sun­da ara­yış­lar da baş­la­dı. An­la­şı­lı­yor ki CHP ve...

CHP'yi içeriden vurdular

20.04.2014

Toplum giderek muhafazakârlaşıyor. Kendini solcu olarak tanımlayanların oranı yüzde 30'dan 25'e inmiş. Ülkede bu kadar büyük yolsuzluk, rüşvet, karapara olayları yaşanırken, seçmenin bunları affetmemesi son derece doğal. Ancak ülkemizde yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık ne kadar fazla olursa olsun anlaşı...

"Palalı, Sümeyye Erdoğan'a saldırsa" davası

18.04.2014

Mahkemelerin verdiği kararlar hemen hiçbir dönemde bu kadar tartışmalı, Başbakan da davaların savcısı olmamıştı. Başbakan ve çevresi verilen her kararı tartışma konusu yapıyor, Anayasa'ya aykırılığı başından beri bilinen yasalar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince "cübbenizi çıkarın, siyase...

İsyanın kod adı: TD 134

17.04.2014

Mamak Cezaevini bilirim. 12 Eylül Askeri Harekatından sonra "karıştır-barıştır" taktiğiyle sağ ve solun önde gelen isimleri aynı hücrelere konulmuştu. Cezaevine, Emin Özgönül ile birlikte röportaj için gittiğimizde, evlenmeye karar vermiş iki gencin, cezaevi müdürlüğünde nikah töreni vardı. Birinin ...

Diyanet Vakfı'nın başına Deniz Feneri yöneticileri

15.04.2014

23 Ni­san tö­ren­le­ri yak­laş­tık­ça, din te­ma­lı ça­lış­ma­lar da yo­ğun­la­şı­yor. Tö­ren­ler­de ma­kam kol­tuk­la­rı­na sem­bo­lik ola­rak otur­tu­la­cak ço­cuk­lar için ba­zı okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne "se­çi­le­cek öğ­ren­ci­nin an­ne­si ba­şör­tü­lü ol­su­n" de­nil­di. İn­san­la­rın ba­şör­tü...

Vali için "itirafçı oldu" dediler

13.04.2014

Fotoğraf: Yavuz ALA­TAN – Te­le­fon­la ko­nu­şur­ken, ko­ru­ma­lar çem­be­re al­dı..İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, Po­lis Ge­ce­si­'n­de bir ara cep te­le­fo­nuy­la ko­nuş­tu. Ne de­di­ği an­la­şıl­ma­sın di­ye ağ­zı­nı eliy­le ka­pat­tı. Bu sı­ra­da ya­kın ko­ru­ma­la­rı te­tik­tey­di.17 Ara...

Saldırgan aranırken Meclis'e girdi

11.04.2014

Ge­ri­lim po­li­ti­ka­sı­nı se­ven bir Baş­ba­kan var. TBMM grup sa­lo­nu­nun mi­ting ala­nı­na çev­ril­me­si, CHP ve MHP ge­nel baş­kan­la­rı aley­hi­ne slo­gan atıl­ma­sı da AKP ile bir­lik­te baş­la­dı. Bi­ri­le­ri, Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'na sal­dı­rı ola­ca­ğı­nı ön­ce­den söy­le­di. Ar­tık bu...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.