Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 364
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

"Palalı, Sümeyye Erdoğan'a saldırsa" davası

18.04.2014

Mahkemelerin verdiği kararlar hemen hiçbir dönemde bu kadar tartışmalı, Başbakan da davaların savcısı olmamıştı. Başbakan ve çevresi verilen her kararı tartışma konusu yapıyor, Anayasa'ya aykırılığı başından beri bilinen yasalar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince "cübbenizi çıkarın, siyase...

İsyanın kod adı: TD 134

17.04.2014

Mamak Cezaevini bilirim. 12 Eylül Askeri Harekatından sonra "karıştır-barıştır" taktiğiyle sağ ve solun önde gelen isimleri aynı hücrelere konulmuştu. Cezaevine, Emin Özgönül ile birlikte röportaj için gittiğimizde, evlenmeye karar vermiş iki gencin, cezaevi müdürlüğünde nikah töreni vardı. Birinin ...

Diyanet Vakfı'nın başına Deniz Feneri yöneticileri

15.04.2014

23 Ni­san tö­ren­le­ri yak­laş­tık­ça, din te­ma­lı ça­lış­ma­lar da yo­ğun­la­şı­yor. Tö­ren­ler­de ma­kam kol­tuk­la­rı­na sem­bo­lik ola­rak otur­tu­la­cak ço­cuk­lar için ba­zı okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne "se­çi­le­cek öğ­ren­ci­nin an­ne­si ba­şör­tü­lü ol­su­n" de­nil­di. İn­san­la­rın ba­şör­tü...

Vali için "itirafçı oldu" dediler

13.04.2014

Fotoğraf: Yavuz ALA­TAN – Te­le­fon­la ko­nu­şur­ken, ko­ru­ma­lar çem­be­re al­dı..İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, Po­lis Ge­ce­si­'n­de bir ara cep te­le­fo­nuy­la ko­nuş­tu. Ne de­di­ği an­la­şıl­ma­sın di­ye ağ­zı­nı eliy­le ka­pat­tı. Bu sı­ra­da ya­kın ko­ru­ma­la­rı te­tik­tey­di.17 Ara...

Saldırgan aranırken Meclis'e girdi

11.04.2014

Ge­ri­lim po­li­ti­ka­sı­nı se­ven bir Baş­ba­kan var. TBMM grup sa­lo­nu­nun mi­ting ala­nı­na çev­ril­me­si, CHP ve MHP ge­nel baş­kan­la­rı aley­hi­ne slo­gan atıl­ma­sı da AKP ile bir­lik­te baş­la­dı. Bi­ri­le­ri, Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'na sal­dı­rı ola­ca­ğı­nı ön­ce­den söy­le­di. Ar­tık bu...

"Gitmeyin, yolda teröristler var"

09.04.2014

Güneydoğu halkı "açılım"ın ne demek olduğunu şimdi bizzat yaşamaya başladı. İnsanlar devletini arıyor ama o devlet Güneydoğu'da yok. "Açılım" demek, silahlı terör örgütü mensuplarına karşı hiçbir müdahalede bulunmamak, onlar gözlerinizin önünde silahlarıyla birlikte adam kaçırsalar bile dokunmamak, ...

Bu yasağı da AKP başlattı

08.04.2014

Yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra pa­ra, imar ran­tı kı­sa­ca son yıl­lar­da si­ya­si­le­rin isim­le­ri­nin ka­rış­ma­dı­ğı olay ne­re­dey­se kal­ma­dı. Olup bi­ten­le­re kar­şın, san­ki hiç böy­le bir şey ol­ma­mış gi­bi, isim­le­ri ka­rı­şan­lar da ala­bil­di­ği­ne ra­hat... Çı­kıp, "Hak­kı­mız­da so­ru...

Bizim başkanın aylık ödeneği

06.04.2014

Yerel yönetimler seçimlerinde bir kez daha anlaşıldı ki, Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurullarında görev alanları eğitmiyor. O yüzden, yüzbinlerce oy geçersiz sayılıyor. Bir yanda sandığa oyunu kullanmak için gitmeyen milyonlar, bir yanda oy kullanmaya giden ancak yeteri kadar bilgilendirilmedikleri ...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.