Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 457
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

Siz misiniz bu operasyonu yapan

19.10.2014

"17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı" için "ta­kip­siz­lik" ka­ra­rı ve­ril­se de, önü­müz­de­ki dö­nem­de olay gün­dem­den düş­me­ye­cek­tir. Ba­kan ço­cuk­la­rı "Ak­lan­dık, hak­kı­mız­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ve­ril­di" de­yip ka­rar met­ni­ni sal­la­sa­lar da bu dos­ya hü­kü­met de­...

Al sana reform

17.10.2014

AKP hükümeti hangi yasal düzenlemeyi yapsa adı "reform" oluyor. 6 ay önce AKP'lilerin oylarıyla çıkarılan yasa, bu kez yine AKP'lilerin oylarıyla, alkışlar arasında eski haline getiriliyor. Bakıyorsunuz eski haline getirilmesi de "reform" diye yutturuluyor. Bunlar, ülkede yasaların ne kadar özensiz,...

Asker istedi, MİT "olur" verdi, Başbakan "Vurun" dedi

15.10.2014

Te­rör ör­gü­tü si­la­hı bı­rak­ma­ya ni­yet­li de­ğil. Var­lık ne­den­le­ri­nin si­lah ol­du­ğu­nu bi­li­yor­lar. Ör­güt­le bağ­lan­tı­lı olan si­ya­si par­ti men­sup­la­rı da, ör­gü­tün si­la­hı bı­rak­ma­sı du­ru­mun­da bu­gün­kü ko­num­da ola­ma­ya­cak­la­rı­nın far­kın­da... O yüz­den, dev­le­t...

Poşulular maskeliler

14.10.2014

Silah kullanıp cana kıyanlar, insanları diri diri yakmaya çalışanlar, bayrağımızı, işyerlerini yakanlar, yağmalayanlar, Atatürk heykellerini kıranlar, molotof kokteylleriyle saldıranlara bakıyorsunuz bazıları tanınmamak için yüzlerini kapatmakla yetinmeyip, sözde erkekler etek bile giyiyorlar. Cumhu...

Suriye sınırında garip olaylar

12.10.2014

Sı­nır bir­lik­le­ri­nin du­var­la­rın­da "Sı­nır na­mus­tu­r" di­ye ya­zar. Ora­da bu­lu­nan as­ker­le­re de "sı­nır­da gö­rev yap­mak her as­ke­re na­sip ol­ma­z" de­ni­lir, sı­nır­la­rı­mız­dan izin­siz ge­çiş­le­rin na­mu­sa sal­dı­rı ol­du­ğu as­ke­re an­la­tı­lır. An­cak son dö­nem­ler­de sı­n...

İki parti, iki örgütün güç savaşı

10.10.2014

Güneydoğu illerinde başlayan ve diğer illere yayılmaya çalışılan eylemler, Güneydoğu'da iki güç haline gelen PKK ve Hizbullah eylemlerinden başka bir şey değil. 17 Kasım 2013'te bu köşenin okurlarına çatışmaların başlayacağını şöyle duyurmuştuk: "PKK destekli BDP'ye karşı, Hizbullah destekli HÜDA Pa...

"Çarşı"ya polisli kumpas izi

08.10.2014

Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu "Çarşı" üzerinde büyük oyunlar var. Ancak, günün birinde Çarşı grubunun önde gelenlerinin "hükümeti yıkmaya teşebbüsten" haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenebileceği her halde kimsenin aklına gelmezdi. Hükümeti tankla topla değil, 7.65 çaplı bir taba...

Seçimde AKP-MHP ittifakı

07.10.2014

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) üye­le­ri­ni be­lir­le­mek için ad­li yar­gı­da da 12 bin ha­kim ve sav­cı pa­zar gü­nü san­dı­ğa gi­di­yor. Ay­lar­dır kı­ran kı­ra­na se­çim pro­pa­gan­da­sı ya­pı­lı­yor, hü­kü­me­tin des­tek­le­dik­le­ri­nin dı­şın­da­ki tüm aday­lar "yan­daş med­...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.