Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 442
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

Dü­ğü­mü, din adam­la­rı çöz­dü

21.09.2014

Ya­ban­cı bir ül­ke top­ra­ğın­da, üs­te­lik in­san­la­rın bo­ğa­zı­nı "din adı­na­" ke­sen, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin "te­rö­ris­t" di­ye­me­se de, top­lu­mun yüz­de 18'i on­la­rı "te­rör ör­gü­tü­" ola­rak ka­bul et­me­se de, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti­'nin (IŞİD) ka­çır­dı­ğı va­tan­daş­la­rı­...

Türk vatandaşlığı satılıyor, haberiniz olsun

19.09.2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün lider kadrosunun Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Son yıllarda, çoğu dinci örgütlerin mensubu çok sayıda kişi değişik yollarla Türk vatandaşlığını kazanıyor. Bugün, IŞİD, El Kaide gibi örgütlerin içinde gerçek Türk vatandaşından çok...

"Okudukça ürktüm, ülkem adına korktum"

17.09.2014

"O dos­ya­la­rı oku­duk­ça ürk­tüm, ül­kem adı­na kork­tum. Ba­kan­lar­la il­gi­li o dos­ya­da uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı bi­le var. Taş gi­bi, dört dört­lük bir fez­le­ke ha­zır­lan­mış. Böy­le bir dos­ya hak­kın­da ye­ni gö­rev ve­ri­len cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­m...

"A­çı­lı­m" is­ti­fa­la­rı açı­la­ma­yan okul­lar

16.09.2014

Gü­ney­do­ğu­'da yüz­ler­ce köy oku­lu "gü­ven­li­k" ne­de­niy­le öğ­re­ti­me açı­la­ma­dı. Te­rör ör­gü­tü PKK'­nın köy­ler­de oluş­tur­du­ğu 8 ki­şi­lik "köy ko­mi­te­le­ri­" okul­lar­da Türk­çe öğ­re­tim ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de ka­rar­lar al­dı. Bay­ra­ğı­mız za­ten köy okul­la­rın­da ar­tık da...

Örgüt, şu an 1994'ten daha da ileri durumda

14.09.2014

Cemal Temizöz, "Teröre karşı mücadele ederken, halkı kazanmıştık. Biraskerimi bile şehit vermedim. Ama şimdi örgüt, 1994'ün bile önünde" dediKAY­SE­Rİ Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı­'y­ken 2 giz­li ta­nı­ğın ifa­de­si­ne da­ya­lı ola­rak ha­ya­tı ka­rar­tıl­dı Al­bay Ce­mal Te­mi­zö­z'­ün... 23 Mart 2009'da...

Yargıda kıran kırana mücadele

12.09.2014

Yargı, bu kadar baskıya, bu kadar yoğun kulise alışık değildi. AKP ile birlikte bu da başladı. 12 Ekim'de yapılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine istediği isimlerin seçilmesi için Adalet Bakanlığı bütün gücünü seferber etmiş. "Yargıda Birlik Platformu" adı altında yapılan çalış...

Okullar açılırken manzara böyle

10.09.2014

Okul­lar açı­lı­yor, eği­tim-öğ­re­tim so­run­la­rı gi­de­rek bü­yü­yor. AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de bir ba­ka­nın yap­tı­ğı­nı, AK­P'­li di­ğer ba­kan bo­zu­yor. Boz­mak bir ta­ra­fa için­den çı­kıl­maz ha­le ge­ti­ri­yor. Ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rın­dan çok, ba­zı va­kıf ve der­nek­ler alı­n...

Selamünaleyküm

09.09.2014

Bakanlıklarda bir zamanlar "günaydın", "iyi günler", "iyi çalışmalar" sözleri duyulurdu. Telefonlarda benzer sözler söylenirdi. Bürokrasinin dili öylesine değişmiş ki, artık bu sözcükleri kullananlara farklı gözle bakılıyor.Anlı-şanlı iş adamları bakanlarla, bürokratlarla konuşurken benzer dili kull...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.