Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 490
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

Rüşvet operasyonu oldu darbe

17.12.2014

Siz bak­ma­yın bi­ri­le­ri­nin 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu önem­siz gös­ter­mek, ope­ras­yo­nu ya­pan­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­mak is­te­me­le­ri­ne. Ama bi­le­si­niz ki rüş­vet ve yol­suz­luk­lar­la il­gi­li en kuv­vet­li ve en çok so­mut ka­nıt­lar bu so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da yer alı­yor­du. K...

Te­le­fon­lar din­len­di ve ba­kın ne ol­du

16.12.2014

Ga­na­'dan Du­ba­i'­ye eş­ya ta­şı­dı­ğı an­la­şı­lan TC-ABK kuy­ruk nu­ma­ra­lı ULS Air­li­nes Kar­go fir­ma­sı­na ait uçak, 1 Ocak 2013 ta­ri­hin­de sa­at 06.40'da Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­'na in­di. Güm­rük Mü­dür­lü­ğü­'ne su­nu­lan bel­ge­ler­de yük mi­ne­ral samp­le ola­rak be­lir­til­di. 4 gün...

Tek derste Osmanlıca

14.12.2014

Ülke gündemi ya din, ya dil üzerine... Bu işleri çok iyi beceren iki siyasi iki konunun peşini bırakmıyor. Siyaseti de bunlar üzerinden yapıyor. Dilin de bir bilimi olduğu bilinseydi, Türkçe'nin, Osmanlıca'nın içinde "dolgu malzemesi" yapıldığı, Arapça ve Farsça'nın, Türkçe'yle yapısal benzerliğinin...

Güneydoğu'da yeni bomba

12.12.2014

Hükümet "çözüm süreci" adı altında Abdullah Öcalan'la, teröristlerin merkezi Kandil ve HDP yetkilileriyle görüşmeleri sürdürüyor sürdürmesine ama Güneydoğu'da "PKK bizim temsilcimiz değil" diyenler de artıyor.22 Kasım 2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na bir başvuruda bulunulup kısa adı PAK olan (Pa...

Yaradana sığınıp bastı küfrü

10.12.2014

Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle vatandaşa en çok dava açan siyasetçiydi. Davaların sayısı binlerle ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra da yine davalar açmayı sürdürüyor. Oğlu Bilal Erdoğan da, dava açma konusunda babasından...

Ali yazar, Veli bozar şûrası

09.12.2014

Halk de­yi­mi var­dır, "Be­nim oğ­lum bi­na okur, dö­ner dö­ner bir da­ha oku­r" di­ye. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­'n­da da iş­ler ay­nen böy­le. Ay­nı hü­kü­met, ay­nı bü­rok­rat­lar dö­ne­min­de bir ka­rar alı­nı­yor, ba­kı­yor­su­nuz ba­kan de­ğiş­miş he­men o ka­rar­lar da de­ğiş­ti­ril­miş. So...

Bu utanç size yetmedi mi?

07.12.2014

Ankara'da şûra salonu bulunmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı "yandaşlar"la Antalya'da bir hafta yenildi, içildi, eğitime "darbe" olacak düzenlemeler de yapıldı. Hatırlayınız geçen Salı günü bu köşenin başlığı "Eğitime darbe şûra"sıydı. Peki, siz bu kadrolardan eğitim adına reform mu bekliyordunu...

Hastaneler de PKK'ya teslim

05.12.2014

Suriye'de yaşanan karışıklık ve kargaşa devam ederken, Suriye yönetimine karşı savaşacak olanları topraklarımızda eğitmek, donatmak ve sonra ülkesinde gidip Beşar Esad'a karşı mücadele etmesi için Türkiye her şeyi yapıyor. Sonra bu kişiler ülkelerinde köy basacak, yol kesecek, bombalı eylemlere giri...

PKK'nın valisi (!) ne diyor?

03.12.2014

Güneydoğu'da ilginç gelişmeler oluyor. Cumhurbaşkanı da, başbakan da Güneydoğu'da yatırım yapanlardan, devlet ihalesini alanlardan işin türüne göre "vergi" adı altında haraç alındığını belirtiyor. En ağır vergileri de "kalekol" yapan müteahhitler ödüyor. O yüzdendir ki, Güneydoğu'da devletten iş ala...

Eğitime darbe şurası

02.12.2014

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na ait salonun adı "Şura Salonu"dur. Bugüne kadar bütün şuralar Ankara'da yapılmışken, 19'uncusu Antalya'da lüks bir otelde bugün başlıyor. Bakanlık şura salonu ise konserler, gösteriler için kiraya veriliyor. Çoğuna "yandaş" denilen 600 kişinin katılacağı ve cuma ak...

Cesur yürek kadınlar

30.11.2014

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da, önceki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, "Muhalefet partileri Sivas'ın ötesine geçemiyor" deyip övünüyorlar. Kendileri 2-3 bin polisle Sivas'ın ötesine gidebildikleri için muhalefet liderlerine, "Hadi siz de gidin de görelim, hadi bakalım yüreğiniz yetiyorsa or...

Yar­gı üze­ri­ne oyun­lar

28.11.2014

AKP yet­ki­li­le­ri, ken­di­le­rin­den baş­ka kim­se­nin ko­nuş­ma­sı­nı, uz­man­la­rın alan­la­rıy­la il­gi­li açık­la­ma yap­ma­la­rı­nı is­te­mi­yor. Yar­gıta­y'­la, Da­nış­ta­y'­la il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pı­lı­yor­sa, uy­gu­la­ma­nın için­de olan baş­kan­lık­la­rın gö­rüş­le­ri­nin alın­ma...

10 bin polis topun ağzında

26.11.2014

Bu köşenin okurlarına 19 Kasım'da "Parti polisi dönemine geçiliyor" demiş ve yasa tasarısıyla getirilen hükümlerin bazılarını aktarmıştık. İşte "tasfiye" amaçlı tasarı TBMM'ye sunuldu. Sanmayın gönderileceklerin hepsinin "Cemaatçi" olduğunu... Solcu, Alevi ve yasadışı emirleri yapmayacakları bilinen...

AKP, o ismi 6 yıl önce reddetmişti

25.11.2014

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1937 ve 1938 yıllarında Dersim bölgesinde yaşanan olayların sorumlusu olarak CHP'yi gösterdi. Ancak büyük olayların yaşandığı 1938 yılında Başbakanlık görevinde Celal Bayar'ın bulunduğunu, Adnan Menderes'in de aynı partinin milletvekili olduğunu söylemedi.AKP, seçim kazanam...

Çankaya darbesi ve vefa örneği

23.11.2014

Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği"ni kabulü, 24 Kasım 1982 yılından bu yana "Öğretmenler Günü" olarak kutlanıyor. AKP ile birlikte öğretmenlerin saygınlığını yitirdiği, ezildiği, horlandığı, hak etmeyenlerin üst görevlere getirildiği dönem yaşanıyor. Yönetici atamaları İlim Yayma Cemiyet...

Rıza Sarraf: Parayı veririm gerisine karışmam

21.11.2014

İran­lı Re­za Zar­rab, Türk va­tan­daş­lı­ğı­na alı­nın­ca ol­du Rı­za Sar­raf... TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­'na ifa­de ver­me­di ama Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ek­rem Ay­dı­ne­r'­e ver­di­ği ifa­de­de tam an­la­mıy­la si­ya­si­le­ri kur­tar­ma­ya dö­nük ol­du­ğu iz­le­ni­mi ve­ri­yor. Sar­raf, he...

Parti polisi dönemine geçiliyor

19.11.2014

Pa­ra­lel­ci, ma­ra­-lel­ci­" di­ye di­ye em­ni­ye­tin çok kıy­met­li ele­man­la­rı mes­lek­ten ko­pa­rı­lı­yor. Ba­kan­lar, ba­kan ço­cuk­la­rı, iş adam­la­rıy­la il­gi­li araş­tır­ma ya­pan po­lis mü­dür­le­ri de, so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı da, din­le­me­ler­de im­za­la­...

PKK silahı bırakmaz, çünkü...

18.11.2014

Hükümet ve HDP'liler arasında, terör örgütü PKK'yı silahsızlandırma, sınır ötesine çekme görüşmeleri yeniden başladı. Bu görüşmelerde neler konuşulduğunu, hangi sözler verildiğini açıkçası birkaç kişi dışında bilen yok. Bilinen, terör örgütünün bölgede artık önemli bir otorite haline geldiğidir.Güne...

Kılıçdaroğlu'ndan sağduyu çağrısı

16.11.2014

Ülkemizde siyasi parti kurmak kolay. 30 kişi bir araya gelip gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı'na verdiğiniz andan itibaren partiyi kurmuş oluyorsunuz. Şu anda çoğunun adı-sanı bilinmeyen 83 siyasi parti bulunuyor. Her siyasi parti kurulduğunda, yapılan ilk açıklama tıpkı Emine Ülker Tarhan'ın da...

Bakanın açıklamadığı mal sahibi

12.11.2014

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­'n­dan baş­la­mak üze­re ba­kan­lık­lar­da lüks, şa­ta­fat al­mış ba­şı­nı gi­di­yor. An­ka­ra­'nın Es­ki­şe­hir yo­lu ve Kon­ya yo­lu ke­na­rın­da yük­se­len ço­ğu ki­ra­lık olan bi­na­lar­da ba­kan­lık­lar, ge­nel mü­dür­lük­ler, baş­kan­lık­lar bu­lu­nu­yor. Açık­ça­sı AK­P'...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.