Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 214
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

Zorba atamalar!

21.08.2014

Tayyip Erdoğan artık Başbakan değil... Fakat bütün kararnameleri imzalıyor!Anayasa'ya ve yasalara aykırıymış? Ne önemi var? Tayyip Bey'in bunları taktığı yok!"Kanun benim" anlayışıyla Başbakanlığa da, AKP Genel Başkanlığı'na da devam ediyor.İşin daha tuhaf yanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kararna...

Beklenen kavga!

20.08.2014

Seçim kaybedildi ve CHP-˜de beklenen kavga başladı!Olağanüstü Kurultay 5 ve 6 Eylül günleri toplanacak!Eski Genel Başkan Deniz Baykal "Kurultayda mutlaka yeni bir yönetim işbaşına gelmeli." diyor.Yalova Milletvekili Muharrem İnce cesaretle ortaya çıkıp "Ben Genel Başkanlığa adayım" dedi.Genel Başkan...

Bodrum'a dinamit!

18.08.2014

Oku­yun­ca hak ver­dim.Bod­rum Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Mah­mut Ko­ca­don di­yor ki:"Yer­li ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin şi­kâ­yet­le­ri­ni yü­zü­müz kı­za­ra­rak din­li­yo­ruz.Bu es­naf, bin­di­ği da­lı kes­ti­ği­nin far­kın­da de­ğil. 30 li­ra­ya su bö­re­ği, 15 li­ra­ya ma­den su­yu mu olur?3 ki...

CHP'de fırtına!

14.08.2014

CHP'­de, 7 şid­de­tin­de bir dep­rem ol­du san­ki!Ka­zan, fo­kur fo­kur kay­nı­yor!Ko­ca par­ti­yi bir yıl­gın­lık, ağır bir ye­nil­gi gö­rün­tü­sü sar­dı.İz­le­nen yo­lun yan­lış ol­du­ğu­nu ben de de­fa­lar­ca yaz­mış­tım.Fa­kat, ka­rar ve­ril­dik­ten, ok yay­dan çık­tık­tan son­ra ya­pı­la­cak hi...

Na­sıl ye­min ede­cek?

13.08.2014

Hal­kın yüz­de 51,8 oyu ile Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­len Tay­yip Er­do­ğan, Ana­ya­sa­-˜nın 103'ün­cü mad­de­si­ne gö­re Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­-˜n­de şu ye­mi­ni ede­cek:"Cum­hur­baş­ka­nı sı­fa­tıy­la, dev­le­tin var­lı­ğı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, Va­ta­nın ve mil­le­tin bö­lün­mez bü­tü...

Sen bö­cek olur­san elin oğ­lu böy­le ezer!

11.08.2014

50 yıl­dır "Bi­zi de bir­li­ğe ala­cak­la­r" umu­duy­la Av­ru­pa Bir­li­ği ka­pı­la­rın­da bek­li­yo­ruz.Bı­ra­kın al­ma­yı, her ge­çen gün şart­la­rı da­ha da ağır­laş­tı­rı­yor­lar!Al­man­ya ve Fran­sa, Türk va­tan­daş­la­rı­na, düş­man­ca dav­ra­nış­lar­la elin­den ge­len ezi­ye­ti çek­ti­ri­yor....

Türkler gibi eğlenmek!

10.08.2014

Bugün Cumhurbaşkanı seçimi var... Her türlü yorum ve siyasi yazı yasak!Öyleyse gelin size arkadaşım Can Pulak'tan gelen bir postayı nakledeyim. Pulak-˜ın Ankaralı gazeteci bir dostu, ilginç bir anısını şöyle anlatıyor:* * * *"Bir Alman gazeteci Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bir makale ...

Analar ne yiğit evlâtlar doğurmuş!

07.08.2014

Cesaret, yiğitlik, mertlik, erkeklik!İktidar milletvekillerinin önemli bir bölümünde bu gibi kavramlar yok!Eğer onlarda böyle hasletler olsaydı, 60 kişi birden, bir kişinin üzerine saldırmazdı!Utanırlardı denk olmayan, orantısız kavgadan...Fakat utanmadılar... Tam tersine bunu yiğitlik, kahramanlık ...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.