Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 230
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

Türkiye'nin dramı!

18.09.2014

Geçtiğimiz pazar günü SÖZCÜ'nün 7'nci sayfasında, ülkemizin dramını yansıtan ilginç bir haber çıktı:"Diploması Yüksek Olan Türkiye'de İşsiz Kalıyor!"Önemli bir saptama...Elektrik mühendisi okurum Semih Kalkanoğlu'ndan ilginç bir mail aldım."Bu haber tam beni anlatıyor" diyor ve şöyle devam ediyor:* ...

CHP'de karga kılavuzlar devri!

17.09.2014

CHP ve MHP'nin, zorbalaşan bir iktidar partisine karşı Türkiye'nin umudu olması gerekir.Peki, böyle bir umut yaratıyorlar mı?Hayır! Üstelik ülkeyi AKP'ye teslim ediyorlar!CHP muhalefetin en önemli partisi...Başarısı "Türkiye'nin başarısı olacak" ama... Bu konuda umut verdiğini söylemek zor!Genel Baş...

Suçlarını örtmek için yasa çıkarıyorlar!

15.09.2014

AKP, ya­sa­la­rı çor­ba yap­tı, ay­nı tor­ba­ya 146 de­ği­şik mad­de tık­tı."Tor­ba Ya­sa­"nın için­de ne arar­san var!Üze­rin­de dur­mak is­te­di­ğim mad­de­ler­den bi­ri şu:"Mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­si hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve ko­vuş...

Hırsızlık makbul bir meslek (!) oldu

14.09.2014

Evet... En son­da söy­le­me­miz ge­re­ken sö­zü en baş­ta söy­le­ye­lim!Mem­le­ket­te ça­lan ça­la­na!Si­ya­set­te­ki rüş­vet ve yol­suz­luk­lar ne­de­niy­le ül­ke­de çal­mak mo­da ol­du ve hır­sız­lık mak­bul bir mes­lek ha­li­ne gel­di."Ça­lı­yor ama iş ya­pıyor­la­r" söy­le­mi art­tı, ne­re­dey­s...

Örgütler savaşı!

11.09.2014

Bir ta­raf­ta "Çö­züm sü­re­ci­" de­ni­len ga­ra­bet, bir ta­raf­ta IŞİD te­rör ör­gü­tü, bir ta­raf­ta PKK...Ha­zi­ran 2015'te ya­pı­la­cak ge­nel se­çim­ler yak­la­şır­ken, ik­ti­dar, ken­di ge­le­ce­ğin­den baş­ka bir şey dü­şün­mü­yor!Ül­ke­de ka­ran­lık olay­lar ya­şan­mak­ta ve Türk mil­le­ti ...

Ölen işçilerin ruhları o binada dolaşacak!

10.09.2014

Me­rak et­ti­ğim ko­nu şu:Gök­de­len fa­ci­asın­da 10 iş­çi fe­ci şe­kil­de can ver­di...Şim­di o lüks kat­la­rı, mil­yon do­lar­lar ve­rip, kim­ler sa­tınala­cak?O otuz-kırk kat­lı bi­na­da na­sıl hu­zur için­de otu­ra­bi­le­cek­ler?O fa­ci­ayı unu­ta­bi­le­cek­ler mi?Ölen iş­çi­le­rin ruh­la­rı he...

CHP'ye söven adam!

08.09.2014

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, Meh­met Be­kâ­roğ­lu­'nu CHP Par­ti Mec­li­si­'ne al­dı.Meh­met Be­kâ­roğ­lu­ kim?Er­ba­ka­n'­ın ka­pa­tı­lan Re­fah Par­ti­si­'nin es­ki Ri­ze Mil­let­ve­ki­li... 60 ya­şın­da...Bu­gün AKP hü­kü­me­tin­de Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı olan Nu­man Kur­tul­mu­ş'­un e...

Ra­kı sof­ra­sı, CHP ve Kı­lıç­da­roğ­lu!

07.09.2014

An­la­şı­lan o ki, Kı­lıç­da­roğ­lu ar­tık es­ki Kı­lıç­da­roğ­lu ol­ma­ya­cak!Ya ne ola­cak?Ken­di ifa­de­si­ne gö­re "Ser­t" ola­cak!Ada­ma "A­dın ne se­nin?" di­ye sor­muş­lar. "Mü­la­yi­m" de­miş... "Sert ol­san ne ya­zar­sın?" de­miş­ler...Bu işin şa­ka­sı ta­bi­i...CHP'­ye bi­raz di­sip­lin g...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.