Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 198
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

"Tayyip bizim canımız, feda olsun kanımız!"

23.07.2014

SÖZ­CÜ­-˜nün bi­rin­ci say­fa­sın­da dün ya­yın­la­nan ib­ret­lik fo­toğ­ra­fı gör­dü­nüz!Ban­ka şu­be­le­ri­nin önü "Tay­yi­p'­e yar­dım içi­n" pa­ra ya­tır­ma­ya ko­şan­lar­la do­lu!Ül­ke hal­kı­nın önem­li bir bö­lü­mü, cep­le­rin­de­ki pa­ra­la­rı Tay­yip Er­do­ğa­n'­a ba­ğış­la­ma ya­rı­şın­da....

Lânet olsun!

21.07.2014

Riyakârlık, sahtecilik, ikiyüzlülük...Çıkarcılık, gaddarlık, avantacılık...Her şey, her ahlâksızlık var, uygar denilen Batı'da...Batı dünyasının liderleri istemiş olsa, İsrail'i de, Hamas ve IŞİD gibi örgütleri de hemen dize getirebilir.Ortadoğu'daki hiçbir devlet ve örgüt, Batı'nın teknolojisi ve ü...

Dünyanın kuralı!

20.07.2014

Evet... Kural bu: Güçlüler, zayıfları vahşice eziyor!Dünya gaddar, hissiz, acımasız, seyrediyor!Dayısı Amerika'dan güç alan İsrail'in hiç kimseye metelik verdiği yok!Çocukları, bebekleri bile vahşice katlediyor!Gerçi bu olayda, Gazze'yi yöneten Hamas örgütünün çok büyük suçu var ama...Plajda kumdan ...

Sahiller halkınmış!

17.07.2014

Yasalar "Sahiller herkesindir" diyor ama...Gerçekten sahillerherkesin mi?Nah herkesin!Sahiller, parayı bastıranın, güçlü ve kudretli olanındır.Yasalar kâğıt üzerinde kalıyor!Bu, hemen hemen Türkiye'nin her yerinde böyle...Siyasetçilerin "Sahiller halkımızındır" lâfı tam bir uydurma!Saf insanları kan...

İştahları kabardı!

16.07.2014

İster inanın, ister inanmayın!Yalnız PKK'lılar değil, Rumlar ve Ermeniler de, Başbakan Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne çıkmasını gönülden istiyor ve bunu heyecanla bekliyorlar!Neden?Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin, kendilerine yararlı olacağını düşünüyorlar da ondan...Bu yüzden ona övgüler yağdırı...

Erdoğan için Çamlıca'da türbe!

14.07.2014

İstanbul'un Çamlıca Tepesi bir harikadır.Muhteşem manzarasıyla insanları büyüler...Güzelliğiyle şarkılara, romanlara, hikâyelere konu olmuştur."Çamlıca yolunda, aşığı kolunda, işleri yolunda, o benim sağımda, ben onun solunda, Çamlıca yolunda..."şarkısı yarım yüzyıldan fazla bir zamandır dillerden d...

Gerilen tel kopar!

13.07.2014

Bi­rin­ci say­fa­da­ki ya­zım­da an­lat­tım.Tay­yip Er­do­ğan, Tür­ki­ye­'nin her şe­yi ol­mak is­ti­yor!Hem Cum­hur­baş­ka­nı, hem Baş­ba­kan, hem Baş­ko­mu­tan, hem par­ti baş­ka­nı...Mem­le­ket­te baş­ka adam kal­ma­dı mı Al­lah aş­kı­na?Tay­yi­bis­tan mı ola­cak bu­ra­sı?Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı...

Gel de inan!

10.07.2014

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi hız­la yak­la­şı­yor. 10 Ağus­to­s'­a tam bir ay kal­dı...Ça­tı ada­yı Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, ha­lim-se­lim bir in­san...Çe­le­bi, efen­di, hır­çın ra­kip­le­ri­ne bi­le son de­re­ce say­gı­lı...Hal­kı­mız onu ta­nı­dık­ça sev­me­ye baş­la­dı ama za­man o ka­dar d...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.