Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 32
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

Tecavüze uğradığım o gece

19.10.2014

Tıkla Öğren!Uzun bir gi­ri­şin ar­dın­dan te­ca­vüz ko­nu­su­na ge­le­ce­ğim, ama ön­ce sab­ret­me­ni­zi is­ti­yo­rum. 2008 yı­lın­da Ame­ri­ka­'da -˜o­vers­ha­re­' ta­bi­ri yı­la dam­ga­sı­nı vur­muş­tu. Ko­lay­lık­la -˜a­şı­rı pay­la­şı­m' ola­rak çev­ri­le­cek bu kav­ram sos­yal med­ya­nın, özel­...

Günümüz entelektüeli olma rehberi

12.10.2014

Bir­kaç haf­ta ön­ce­si­ne ka­dar adı­nı da­hi duy­ma­dı­ğı­mız Su­ri­ye­-˜de­ki kü­çü­cük bir şe­hir şim­di Tür­ki­ye­-˜nin vic­da­ni du­yar­lı­lık tes­ti. Bu şeh­rin dün­ya­nın en kan­lı te­rör ör­gü­tü­nün kon­tro­lü­ne gir­me­si çok da­ha bü­yük teh­li­ke­le­re ge­be ola­cak, bu­nu tar­tış­mı­-y...

AK Saray'ı kazıyınca altından ne çıkıyor

05.10.2014

Becerikli Bay MimarAn­ka­ra­'ya ya­pı­lan dev baş­kan­lık sa­ra­yı­nı Mi­mar­lar Oda­sı Baş­ka­nı Tez­can Ka­ra­kuş "Gör­gü­süz­lük, yol­suz­luk, hu­kuk­suz­luk abi­de­si­" ola­rak yo­rum­lu­yor. Gay­rı res­mi adıy­la AK Sa­ray ola­rak bi­li­nen ye­ni Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ko­nu­tu­nun mi­ma­ri­sin­...

New York Ti­mes na­sıl düş­man ol­du

28.09.2014

Edep­siz ga­ze­te­nin kod­la­rı­He­nüz AKP ge­nel baş­ka­nı bi­le se­çil­me­den, si­ya­si ya­sak­lı gün­le­rin­de Re­cep Tay­yip Er­do­ğan de­ğiş­ti­ği­ni ilk kez New York Ti­mes ga­ze­te­si­ne an­lat­mış­tı. O za­man­ki İs­tan­bul mu­ha­bi­ri Do­ug­las Frant­z-˜­e söy­le­şi ve­rip ken­di­si­ne yö­n...

Yeni Türkiye'nin ilk büyük şehiri...

21.09.2014

"İz­mir­lan­di­a" fe­no­me­niHe­nüz bu ta­til ka­sa­ba­sı bü­yük pat­la­ma yap­ma­dan, Ala­ça­tı­'da kü­çük bir köy evi ki­ra­la­yan Hou­se Cafe'le­rin sa­hi­bi Ra­za­man Üren za­man­la ta­ma­men bu­ra­ya yer­leş­me­nin pla­nı­nı ya­pı­yor­du. Bü­yük şeh­ri bı­rak­mak kim­se­nin ak­lı­nın ucun­dan b...

Erdoğan'ı kim, neden övüyor

14.09.2014

Bir dönem ABD'de yere göğe sığdırılamıyorduEtyen Mahçupyan bugünlerde Washington DC'ye giderek Recep Tayyip Erdoğan-˜ın paramparça olan imajını düzeltmek için uğraşacak. Kim bilir bu uğurda Amerika'ya özel misyonla yollanan kaçıncı gazeteci olarak.Tam 12 yıldır hükümete yakın gazeteciler Washington ...

Burası dünyanın en güzel yeri mi?

07.09.2014

Los Angeles'tan bildiriyorumCalifornia-˜ya her geldiğimde dünya üzerinden bundan daha güzel bir yer olmadığını düşünüp her şeyi bırakıp okyanus kenarında bir yere yerleşmeyi düşünüyorum. Sonra birkaç saat geçiyor, etrafıma bakıyorum, her şey çok steril gelmeye başlıyor ve nefret ediyorum. Sonra nefr...

Kavganın eşiğinde Cumhuriyet

31.08.2014

İkinci Cumhuriyetçi istilasıGe­çen haf­ta Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akın Ata-­la­y'­dan twit­ter üze­rin­den bir açık­la­ma al­dım. Ta­ma­mı­nı ora­ye­gin.tumblr.co­m'­da bu­la­bi­lir­si­niz.Ben Ata­la­y'­ın na­sıl Cum­hu­riye­t'­in en yet­ki­li ağ­zı­na dö­nüş­me­si­ni an­l...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.