Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 18
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

Beyaz Türkler partileşmeli

27.07.2014

Zabriskie Point notlarıBir gün çöle gittim ve hayatım değişti Benim kuşağımın en belirleyici romanlarından Douglas Coupland-˜ın "Generation X"inde üç karakter şehir hayatından ve düzenin empoze ettiklerinden sıkılıp kendilerini bulmaya çöle kaçar. Küçük bungalovlarında birbirine komşu yaşayan bu üç ...

Cihangir Entel Kumpanyası perdeleri açtı

20.07.2014

Tek yazıyla kaç kişiyi düşman edeceğim acabaSe­la­hat­tin De­mir­ta­ş-˜­ın azın­lık tem­sil­ci­le­riy­le bu­luş­ma­sı­nı gö­rün­ce ak­lım, 90'la­rın so­nu­na, Ci­han­gi­r-˜­e, ya­ni De­mir­ta­ş-˜­ın top­lan­tı yap­tı­ğı sem­te git­ti. Semt­te kü­çük kü­çük ca­fe­'ler açıl­ma­ya baş­la­mış, ki­ra­lar...

Dövme nefretinin sebebi Atatürk mü?

13.07.2014

Çeşme plajlarında, ya da Türkiye'nin kıyı şeridinde şöyle kafanızı kaldırıp gençlere bakın, vücudunda mürekkep olmayan pek az kişi göreceksiniz. Dövme bir bağımlılık gibi, bütün yaptıranlar bilir ki vücuduna bir çizik attıran bir taneyle kalmıyor. Yine derler ki insan ilk dövmesini vücudunda göremey...

Bir pornografi unsuru olarak Demirtaş!..

06.07.2014

Kadirizm bitti, şimdi Selo Başkan devriSelahattin Demirtaş eşine saz çalacak kadar romantik, üzerinde takım elbise ayağında plastik terliklerle köyde çocuklarla poz verecek kadar komp-lekssiz, kendisini sırılsıklam yapan TOMA-˜ya karşı yürüyecek kadar asabi, dar pantolon giymeyi reddedecek kadar muh...

Yeni tasfiye listesini açıklıyorum

29.06.2014

Bir ta­nı­dı­ğım ge­çen­ler­de ilk açık­lan­dı­ğın­da şid­det­le eleş­tir­di­ği mu­ha­le­fe­tin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yıy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­nin de­ğiş­ti­ği­ni an­la­tı­yor­du. Çün­kü Emin Çö­la­şa­n-˜­ı oku­muş ve ik­na ol­muş. Okur üze­rin­de böy­le­si­ne doğ­ru­dan et­ki ku­ra­bil­mek çok ...

Bal­yo­z'­cu ga­ze­te­ci­ler yar­gı­lan­ma­lı

22.06.2014

Os­man Ka­va­la ba­şa­rı­lı bir işa­da­mı ol­du­ğu ka­dar Tür­ki­ye­'nin en­te­lek­tü­el ha­yır­se­ver­le­ri­nin de ba­şın­da ge­lir. Ka­zan­dı­ğı pa­ra­nın bü­yük bir kıs­mı­nı si­vil top­lum iş­le­ri­ne har­car, top­lum­sal di­ya­lo­ğa kat­kı­da bu­lu­nur. Bun­dan bir­kaç se­ne ön­ce, ka­mu­oyu­nu...

İs­lam­cı er­kek­ler aşık ola­bi­lir mi?

15.06.2014

Tür­ki­ye­'de İs­la­m'­ın pek çok­la­rı için bir din de­ğil sı­nıf me­se­le­si ol­du­ğu­nu Gül­ben Er­ge­n-˜­in ye­ni aşk ma­ce­ra­sın­dan an­la­mak müm­kün. Ma­ga­zin ba­sı­nın­dan Er­ge­n-˜­in ev­li­lik yo­lun­da ol­du­ğu sev­gi­li­si­ni öğ­re­nin­ce ken­di ken­di­me "Bu Ah­met Ha­kan İs­lam­cı ga...

Beyaz Türkler'le İslamcılar birlikte yaşamalı mı?

08.06.2014

ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN KİTABINA ÖNSÖZBeyaz Türkler'le İslamcılar birlikte yaşamalı mı?Ertuğrul Özkök katıksız bir Beyaz Türk, son yıllarda bu kitlenin gönüllü sözcülüğünü de üstlenmiş durumda. Ama Türkiye'nin, kendi tabiriyle, Beyaz Türkler-AK Türkler (veya "zenciler") diye kutuplaşmasına çare olarak "me...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.