Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 41
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

O po­po Pho­tos­hop mu?

23.11.2014

Bu hafta konuşacağınız 5 konuOrada burada, sohbet ortamlarında, twitter'da ya da Facebook'ta, bir akşam Gaspar'da ya da bir ev partisinde konusuz kalmanıza gerek yok. Bu yazıyı okuduktan sonra sohbet konusu yapıp karşınızdakini gündemdeki konularla etkileyebileceksiniz..."Kobane mi Kobani" mi tartış...

Ak Sa­ra­y'­ın ilk zi­ya­ret­çi­si­

16.11.2014

Bir zi­ya­ret bu ka­dar ma­ni­dar ola­bi­lirArjantinli Bergoglio geçen sene Papa seçildi. Eğer di­ni inan­ca sa­hip bi­ri ol­say­dım cid­di cid­di Ka­to­lik ol­ma­yı dü­şü­ne­bi­lir­dim. Sa­de­ce ama sa­de­ce ye­ni Pa­pa­'nın ağ­zın­dan çı­kan dört ke­li­me yü­zün­den: "Ben ki­mim ki yar­gı­la­ya­yı...

Dünyanın en meşhur poposu

15.11.2014

Kim Kardashian kimdir eserleri nedir ?Eğer son 10 yıldır kafanızı kuma gömüp yaşadıysanız Kim Kardashian adı hiçbirşey ifade etmeyecek. Oysa Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü. twitter'da 25 milyon kişiye ulaşıyor. Geçen sene yayınladığı app'in toplam geliri 43 milyon doları buldu. Kendini adın...

App­le CE­O'­su­nun der­di ney­di?

09.11.2014

Bir do­lap­tan çık­ma hi­ka­ye­si...App­le CE­O-˜­su Tim Co­ok-˜­un eş­cin­sel ol­du­ğu­nu açık­la­ma­sı ha­ber bi­le de­ğil­di pek çok­la­rı için. Co­ok, bu gö­re­ve atan­dı­ğın­dan be­ri dün­ya­nın en kuv­vet­li gay­le­ri lis­te­sin­de bir nu­ma­ra­da yer alı­yor­du za­ten. Şir­ket ça­lı­şan­la­rı...

Acun beni tutuklatacak mı?

08.11.2014

Ekim ayın­da ay­lık enf­las­yon ka­ba­ca yüz­de 2, yıl­lık enf­las­yon da yüz­de 9 ola­rak ilan edil­di. Tür­ki­ye, çok uzun yıl­lar son­ra, ilk de­fa 2004 yı­lı­na yüz­de 9.3 ile "tek ha­ne­li­" enf­las­yo­nu gör­dü. TÜ­FE 10 yıl­dır, bu oran ci­va­rın­da do­la­nıp du­ru­yor. Bu tab­lo­ya ba­ka­rak...

Son kul­lan­ma ta­ri­hi dol­muş ya­zar­lar

02.11.2014

Emek­li­lik ga­ze­te­ci­le­re iş­le­mi­yorAca­ba ik­ti­dar ta­ri­hin en bü­yük ga­ze­te­ci kı­yı­mı so­nun­da med­ya­yı ye­ni­den şe­kil­len­dir­me­sey­di, Tür­ki­ye­'de ba­sın bu­gün da­ha iyi du­rum­da mı olur­du, da­ha mı kö­tü?Bü­yük kı­yım, med­ya­ya bir­kaç açı­dan za­rar ver­di. Bir ke­re va­...

Zeki Müren'in Başbakan sevgilisi

01.11.2014

Nedense kimse üzerinde durmadıBir­kaç haf­ta ön­ce Türk ga­ze­te­le­rin­de oku­du­ğum en müs­teh­cen söy­le­şi Yurt Ga­ze­te­si­'n­de çık­tı. Evet, CHP mil­let­ve­ki­li­nin sa­hi­bi ol­du­ğu o ga­ze­te­de. İki gün­lük ya­zı di­zi­sin­de Ze­ki Mü­re­n'­in sır­da­şı ol­du­ğu­nu id­di­a eden emek­li bi...

Son büyük yayın yönetmeni

26.10.2014

Günahları ve sevaplarıyla bir portreKat­ha­ri­ne Gra­ham o ak­şam Ge­or­ge­tow­n'­da­ki evin­de ade­ti ol­du­ğu üze­re Ame­ri­kan baş­ken­ti­nin elit­le­ri­ne bir da­vet ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor­du. Ay­nı sa­at­ler­de sa­hi­bi ol­du­ğu Was­hing­ton Post ga­ze­te­si­nin bü­ro­sun­da bek­le­yiş var­...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.