Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 50
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

Müslüman mahallesinden bildiriyorum

25.01.2015

Hayatlar Paris hayaller İslamPa­ri­s'­in Qu­ar­ti­er La­tin böl­ge­sin­de­ki Bü­yük Ca­mi­'nin önün­de tü­fek­li po­lis­ler du­ru­yor. Ya­hu­di dük­kan­la­rı­nın ol­du­ğu Ru­e de Ro­si­er­s-˜­de ise as­ker so­ka­ğa in­miş. Lon­dra­'dan kal­kan tre­nim Ga­re du Nor­d'­a var­dı­ğın­da ilk dik­ka­ti­mi...

Ama... Cumhuriyet yanlış yaptı...

18.01.2015

Ben Cumhuriyet-˜in yerinde olsam Charlie Hebdo karikatürlerini basmazdım. Yazarların köşelerinde Hz. Muhammed olduğu iddia edilen kapak çizimini yayımlamalarına izin vermezdim. Kusura bakmayın, derdim. Burası Türkiye.Bu tercihimin açıklaması inanan insanları, Türkiye'nin o meşhur yüzde 98'ini rencid...

11 Ey­lül Er­do­ğa­n'­ı ya­rat­tı, ya Pa­ris sal­dı­rı­sı?

11.01.2015

Ilım­lı İs­lam rü­ya­sı bit­ti Pa­ri­s'­te­ki sal­dı­rı­la­rı her­kes ken­di­ne gö­re bir ben­zet­mey­le açık­lı­yor. Ame­ri­kan te­le­viz­yon­la­rı plan­lan­ma bi­çi­mi­ni, ar­dın­dan baş­la­yan te­rö­rist avıy­la bir­leş­ti­rip Bos­ton bom­ba­la­ma­la­rıy­la pa­ra­lel­lik ku­ru­yor. Tür­ki­ye­'de ...

Nasıl Hizbullahçı oldum

04.01.2015

Ben? Hiz­bul­lah? Hü­kü­met-Ce­ma­at sa­va­şı­nın or­ta­ya dök­tü­ğü son bel­ge­le­rin bi­rin­de din­le­nen yüz­ler­ce ki­şi ara­sın­da adım var. Her­hal­de kı­lı­fı­na uy­dur­mak için bü­tün din­le­nen­le­re bi­rer ör­güt at­fe­dil­miş, ba­na da Hiz­bul­lah na­sip ol­muş.Bel­li ki po­lis­le­rin ina...

Beyaz Türkler azalıyor mu çoğalıyor mu?

28.12.2014

Biz kaç kişiyizYaklaşık 20 aydır açık bir restoran var İstanbul'un Akaretler semtinde. Cihan Kipçak ve Üryan Doğmuş (evet, gerçek adı) isimli iki genç aşçı Türk Mutfağını yeniden yorumlamak için yola çıkmış, 35 kişilik Gile isimli bir yer açmışlar. Abartmadan, Türkiye'nin en iyi lokantası diyebiliri...

Türk ay­dı­nının mo­da me­ra­kı­

21.12.2014

İm­za­cı ba­cı gel­di­ii­ii­i Ken­di ken­di­si­ni ay­dın ilan eden Türk ya­zar-çi­zer ta­kı­mı­nın he­men he­men bü­tün has­sa­si­yet­le­ri­nin mo­da­ya gö­re şe­kil­len­di­ği­nin son ka­nı­tı Ce­ma­at ope­ras­yo­nu ol­du. Ço­ğu ger­çek bir mü­ca­de­le ver­me­miş, be­del öde­me­miş isim­ler ga­ze­te...

Orhan Pamuk'un boza problemi!

14.12.2014

Orhan Pamuk'ta her zaman bir Türkçe problemi oldu. Türkçesi sık sık eleştirilen bir gazeteci olarak bunu benim söylemem abes kaçabilir belki, ama bu dili hepimizden daha iyi kullanan üstadların yıllardır üzerinde durduğu en temel eleştiri Pamuk'un okumayı zorlaştıran kötü cümle yapısı ve dil kullanı...

Holl­ywo­od rü­ya­sı yine yalan oldu

07.12.2014

Yıl­maz Er­do­ğan ve Cem Yıl­ma­z'­a kö­tü bir ha­be­rim varRus­sell Cro­we­'un bir TRT di­zi­si­ni an­dı­ran "Son Umut / Wa­ter Di­vi­ne­r" isim­li fil­mi­nin frag­ma­nı geç­ti­ği­miz haf­ta ya­yın­lan­dı. Bu fil­min bi­zi il­gi­len­dir­me ne­de­ni bil­di­ği­niz gi­bi Cem Yıl­maz ve Yıl­maz Er­do­ğ...

Neden yağmalıyorlar Neden yakıyorlar

30.11.2014

Siyah adamın öfkesiAme­ri­ka­'nın Fer­gu­son ken­tin­de Mic­ha­el Brow­n-˜­ı al­tı ke­re vu­ran po­lis me­mu­ru Dar­ren Wil­son yak­la­şık 95 ki­lo, iki met­re bo­yun­da cüs­se­li sa­rı­şın bir be­yaz er­kek. Fi­zi­ği ari ır­kı­nın pro­pa­gan­da pos­te­rin­de yer al­ma­ya el­ve­riş­li. 18 ya­şın­da­...

O po­po Pho­tos­hop mu?

23.11.2014

Bu hafta konuşacağınız 5 konuOrada burada, sohbet ortamlarında, twitter'da ya da Facebook'ta, bir akşam Gaspar'da ya da bir ev partisinde konusuz kalmanıza gerek yok. Bu yazıyı okuduktan sonra sohbet konusu yapıp karşınızdakini gündemdeki konularla etkileyebileceksiniz..."Kobane mi Kobani" mi tartış...

Ak Sa­ra­y'­ın ilk zi­ya­ret­çi­si­

16.11.2014

Bir zi­ya­ret bu ka­dar ma­ni­dar ola­bi­lirArjantinli Bergoglio geçen sene Papa seçildi. Eğer di­ni inan­ca sa­hip bi­ri ol­say­dım cid­di cid­di Ka­to­lik ol­ma­yı dü­şü­ne­bi­lir­dim. Sa­de­ce ama sa­de­ce ye­ni Pa­pa­'nın ağ­zın­dan çı­kan dört ke­li­me yü­zün­den: "Ben ki­mim ki yar­gı­la­ya­yı...

Dünyanın en meşhur poposu

15.11.2014

Kim Kardashian kimdir eserleri nedir ?Eğer son 10 yıldır kafanızı kuma gömüp yaşadıysanız Kim Kardashian adı hiçbirşey ifade etmeyecek. Oysa Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü. twitter'da 25 milyon kişiye ulaşıyor. Geçen sene yayınladığı app'in toplam geliri 43 milyon doları buldu. Kendini adın...

App­le CE­O'­su­nun der­di ney­di?

09.11.2014

Bir do­lap­tan çık­ma hi­ka­ye­si...App­le CE­O-˜­su Tim Co­ok-˜­un eş­cin­sel ol­du­ğu­nu açık­la­ma­sı ha­ber bi­le de­ğil­di pek çok­la­rı için. Co­ok, bu gö­re­ve atan­dı­ğın­dan be­ri dün­ya­nın en kuv­vet­li gay­le­ri lis­te­sin­de bir nu­ma­ra­da yer alı­yor­du za­ten. Şir­ket ça­lı­şan­la­rı...

Acun beni tutuklatacak mı?

08.11.2014

Ekim ayın­da ay­lık enf­las­yon ka­ba­ca yüz­de 2, yıl­lık enf­las­yon da yüz­de 9 ola­rak ilan edil­di. Tür­ki­ye, çok uzun yıl­lar son­ra, ilk de­fa 2004 yı­lı­na yüz­de 9.3 ile "tek ha­ne­li­" enf­las­yo­nu gör­dü. TÜ­FE 10 yıl­dır, bu oran ci­va­rın­da do­la­nıp du­ru­yor. Bu tab­lo­ya ba­ka­rak...

Son kul­lan­ma ta­ri­hi dol­muş ya­zar­lar

02.11.2014

Emek­li­lik ga­ze­te­ci­le­re iş­le­mi­yorAca­ba ik­ti­dar ta­ri­hin en bü­yük ga­ze­te­ci kı­yı­mı so­nun­da med­ya­yı ye­ni­den şe­kil­len­dir­me­sey­di, Tür­ki­ye­'de ba­sın bu­gün da­ha iyi du­rum­da mı olur­du, da­ha mı kö­tü?Bü­yük kı­yım, med­ya­ya bir­kaç açı­dan za­rar ver­di. Bir ke­re va­...

Zeki Müren'in Başbakan sevgilisi

01.11.2014

Nedense kimse üzerinde durmadıBir­kaç haf­ta ön­ce Türk ga­ze­te­le­rin­de oku­du­ğum en müs­teh­cen söy­le­şi Yurt Ga­ze­te­si­'n­de çık­tı. Evet, CHP mil­let­ve­ki­li­nin sa­hi­bi ol­du­ğu o ga­ze­te­de. İki gün­lük ya­zı di­zi­sin­de Ze­ki Mü­re­n'­in sır­da­şı ol­du­ğu­nu id­di­a eden emek­li bi...

Son büyük yayın yönetmeni

26.10.2014

Günahları ve sevaplarıyla bir portreKat­ha­ri­ne Gra­ham o ak­şam Ge­or­ge­tow­n'­da­ki evin­de ade­ti ol­du­ğu üze­re Ame­ri­kan baş­ken­ti­nin elit­le­ri­ne bir da­vet ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor­du. Ay­nı sa­at­ler­de sa­hi­bi ol­du­ğu Was­hing­ton Post ga­ze­te­si­nin bü­ro­sun­da bek­le­yiş var­...

Şöhreti en çok hak eden kadın

25.10.2014

Ka­ro­lin Fi­şek­çi yaz­dı­ğı ro­ma­nı yol­la­ya­cak, ben de için­den mal­ze­me­le­ri cım­bız­la­yıp ya­za­cak­tım. Or­han Pa­mu­k'­la ya­şa­dı­ğı aşk­la po­pü­ler kül­tü­re da­hil olan res­samFi­şek­çi­'nin yaz­dı­ğı ro­man­da­ki "Ne­ja­t" ka­rak­te­ri­ni çok me­rak edi­yor­dum.Bu ay­lar ön­ce­ki p...

Tecavüze uğradığım o gece

19.10.2014

Tıkla Öğren!Uzun bir gi­ri­şin ar­dın­dan te­ca­vüz ko­nu­su­na ge­le­ce­ğim, ama ön­ce sab­ret­me­ni­zi is­ti­yo­rum. 2008 yı­lın­da Ame­ri­ka­'da -˜o­vers­ha­re­' ta­bi­ri yı­la dam­ga­sı­nı vur­muş­tu. Ko­lay­lık­la -˜a­şı­rı pay­la­şı­m' ola­rak çev­ri­le­cek bu kav­ram sos­yal med­ya­nın, özel­...

Günümüz entelektüeli olma rehberi

12.10.2014

Bir­kaç haf­ta ön­ce­si­ne ka­dar adı­nı da­hi duy­ma­dı­ğı­mız Su­ri­ye­-˜de­ki kü­çü­cük bir şe­hir şim­di Tür­ki­ye­-˜nin vic­da­ni du­yar­lı­lık tes­ti. Bu şeh­rin dün­ya­nın en kan­lı te­rör ör­gü­tü­nün kon­tro­lü­ne gir­me­si çok da­ha bü­yük teh­li­ke­le­re ge­be ola­cak, bu­nu tar­tış­mı­-y...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.