Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 34
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

Son büyük yayın yönetmeni

26.10.2014

Günahları ve sevaplarıyla bir portreKat­ha­ri­ne Gra­ham o ak­şam Ge­or­ge­tow­n'­da­ki evin­de ade­ti ol­du­ğu üze­re Ame­ri­kan baş­ken­ti­nin elit­le­ri­ne bir da­vet ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor­du. Ay­nı sa­at­ler­de sa­hi­bi ol­du­ğu Was­hing­ton Post ga­ze­te­si­nin bü­ro­sun­da bek­le­yiş var­...

Şöhreti en çok hak eden kadın

25.10.2014

Ka­ro­lin Fi­şek­çi yaz­dı­ğı ro­ma­nı yol­la­ya­cak, ben de için­den mal­ze­me­le­ri cım­bız­la­yıp ya­za­cak­tım. Or­han Pa­mu­k'­la ya­şa­dı­ğı aşk­la po­pü­ler kül­tü­re da­hil olan res­samFi­şek­çi­'nin yaz­dı­ğı ro­man­da­ki "Ne­ja­t" ka­rak­te­ri­ni çok me­rak edi­yor­dum.Bu ay­lar ön­ce­ki p...

Tecavüze uğradığım o gece

19.10.2014

Tıkla Öğren!Uzun bir gi­ri­şin ar­dın­dan te­ca­vüz ko­nu­su­na ge­le­ce­ğim, ama ön­ce sab­ret­me­ni­zi is­ti­yo­rum. 2008 yı­lın­da Ame­ri­ka­'da -˜o­vers­ha­re­' ta­bi­ri yı­la dam­ga­sı­nı vur­muş­tu. Ko­lay­lık­la -˜a­şı­rı pay­la­şı­m' ola­rak çev­ri­le­cek bu kav­ram sos­yal med­ya­nın, özel­...

Günümüz entelektüeli olma rehberi

12.10.2014

Bir­kaç haf­ta ön­ce­si­ne ka­dar adı­nı da­hi duy­ma­dı­ğı­mız Su­ri­ye­-˜de­ki kü­çü­cük bir şe­hir şim­di Tür­ki­ye­-˜nin vic­da­ni du­yar­lı­lık tes­ti. Bu şeh­rin dün­ya­nın en kan­lı te­rör ör­gü­tü­nün kon­tro­lü­ne gir­me­si çok da­ha bü­yük teh­li­ke­le­re ge­be ola­cak, bu­nu tar­tış­mı­-y...

AK Saray'ı kazıyınca altından ne çıkıyor

05.10.2014

Becerikli Bay MimarAn­ka­ra­'ya ya­pı­lan dev baş­kan­lık sa­ra­yı­nı Mi­mar­lar Oda­sı Baş­ka­nı Tez­can Ka­ra­kuş "Gör­gü­süz­lük, yol­suz­luk, hu­kuk­suz­luk abi­de­si­" ola­rak yo­rum­lu­yor. Gay­rı res­mi adıy­la AK Sa­ray ola­rak bi­li­nen ye­ni Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ko­nu­tu­nun mi­ma­ri­sin­...

New York Ti­mes na­sıl düş­man ol­du

28.09.2014

Edep­siz ga­ze­te­nin kod­la­rı­He­nüz AKP ge­nel baş­ka­nı bi­le se­çil­me­den, si­ya­si ya­sak­lı gün­le­rin­de Re­cep Tay­yip Er­do­ğan de­ğiş­ti­ği­ni ilk kez New York Ti­mes ga­ze­te­si­ne an­lat­mış­tı. O za­man­ki İs­tan­bul mu­ha­bi­ri Do­ug­las Frant­z-˜­e söy­le­şi ve­rip ken­di­si­ne yö­n...

Yeni Türkiye'nin ilk büyük şehiri...

21.09.2014

"İz­mir­lan­di­a" fe­no­me­niHe­nüz bu ta­til ka­sa­ba­sı bü­yük pat­la­ma yap­ma­dan, Ala­ça­tı­'da kü­çük bir köy evi ki­ra­la­yan Hou­se Cafe'le­rin sa­hi­bi Ra­za­man Üren za­man­la ta­ma­men bu­ra­ya yer­leş­me­nin pla­nı­nı ya­pı­yor­du. Bü­yük şeh­ri bı­rak­mak kim­se­nin ak­lı­nın ucun­dan b...

Erdoğan'ı kim, neden övüyor

14.09.2014

Bir dönem ABD'de yere göğe sığdırılamıyorduEtyen Mahçupyan bugünlerde Washington DC'ye giderek Recep Tayyip Erdoğan-˜ın paramparça olan imajını düzeltmek için uğraşacak. Kim bilir bu uğurda Amerika'ya özel misyonla yollanan kaçıncı gazeteci olarak.Tam 12 yıldır hükümete yakın gazeteciler Washington ...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.