Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Mustafa Sönmez

Mustafa Sönmez

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 415
Mustafa Sönmez TÜM KÖŞE YAZILARI

Ali Babacan'ı kim sevmez?

28.07.2014

Rivayet o ki, yabancı yatırımcılar, RTE'nin ilk turda olmasa bile, ikinci turda cumhurbaşkanı olmasını -˜satın almış'lar. Yani, bu fiyatlara yansıtılmış. Şimdi merakları, RTE sonrası...Başbakan kim olacak, daha da önemlisi ekonominin patronluğunda Ali Babacan kalacak mı?Cumhuriyet-˜in Ankara Temsilc...

Terörist İsrail'in ekonomik gücü...

26.07.2014

Adı "te­rö­rist dev­le­t"­e çok­tan çı­kan ve son Gaz­ze kat­li­amı ile tüm dün­ya­da vic­da­nı olan in­san­la­rın nef­re­ti­ni bir kez da­ha üs­tü­ne çe­ken İs­ra­il, bu te­rör cü­re­ti­ni el­bet­te bir eko­no­mik güç­ten alı­yor.Beş kü­sur mil­yon nü­fu­su olan bu ül­ke, dün­ya­nın dör­dün­cü en b...

Demokratik özerklik ve HDP

25.07.2014

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ya­rı­şı­na RTE ve CHP-MHP or­tak ada­yı ola­rak Ek­me­leddin İh­sa­noğ­lu­'nun ya­nın­da HDP'­nin ada­yı ola­rak Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­ın çık­ma­sı, ya­rı­şa fark­lı bir bo­yut kat­tı. Ka­mu­oyu, iyi-kö­tü, ne söy­le­dik­le­ri ve söy­le­ye­cek­le­ri­ni az çok kes­tir­dik­...

"Medyanın nesi dördüncü güç?"

23.07.2014

Medyanın artan gücü, devletin yasama-yürütme-yargı erklerinden birine benzetilerek ona "dördüncü güç" payesinin verilmesine neden oldu. Dördüncü güç medya, toplum adına devleti "denetleyici" bir organ olabilirdi. Bu bazı ülkelerde, bazı konjonktürlerde geçerli bir argüman olsa da zamanla pek öyle ol...

Aile borçları: Abartılar, gerçekler...

22.07.2014

AKP re­ji­mi­nin ik­ti­dar ol­du­ğu yıl­dan iti­ba­ren do­lu­diz­gin uy­gu­la­dı­ğı ne­oli­be­ra­liz­min,Tür­ki­ye eko­no­mik ve top­lum­sal do­ku­su­na ek­le­di­ği önem­li bir öge de ai­le borç­lan­ma­sı ya da bi­rey­sel borç­lan­ma... Tür­ki­ye­'de bu­gün, 2003 ön­ce­si dö­nem­de gö­rül­me­dik bo­...

IŞİD karşısında şaşkın ABD ve Türkiye

21.07.2014

Ortadoğu... Doğu ile Batıyı, Akdeniz ile Hint Okyanusu'nu, Rusya ile sıcak denizleri birbirine bağlayan topraklar... Doğu ile Batı arasındaki bütün ticarî ve kültürel bağlantıların yapıldığı bölge... Yeryüzünün en önemli kara ve su yollarının geçtiği, bu nedenle jeopolitik değeri yüksek coğrafya... ...

İşsizlerin beşte biri üniversite diplomalı...

19.07.2014

Bunlar, daha iyi zamanlarımız. AKP rejiminin kof kapitalist hovardalığının eseri yüzde 10 işsizliği bile arayacağımız günler, ne yazık ki kapıda. Resmi işsiz sayısının 2.7 milyon ilan edildiği, gerçeğinin 4-5 milyonu bulduğu bu günleri de ne yazık ki mumla arayacağız...Bu kaygıdır ki, aileleri, ana-...

Kanayan yara: Üniversite...

18.07.2014

Şu gün­ler­de iz­le­me­ye ta­ham­mül ede­me­di­ğim bir rek­lam tü­rü var: Va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­nin rek­lam­la­rı, ya da ta­nı­tım adı al­tın­da pa­ray­la yap­tı­rı­lan üni­ver­si­te çı­ğırt­gan­lı­ğı..."Ka­pi­ta­lizm bu, ne­yi­ne şa­şı­rı­yor­sun, her şey me­ta, her şey alı­nıp sa­tı­lı­yor, ü...

Mustafa Sönmez adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.