Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Mustafa Sönmez

Mustafa Sönmez

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 439
Mustafa Sönmez TÜM KÖŞE YAZILARI

Veda zamanı

30.08.2014

Geçen Perşembe öğlen telefonum çaldı. Sözcü'nün ekonomi şefi Atilla Kızıltan'dı arayan. Yönetim, köşe yazılarımı ay sonunda sonlandırmamı istiyordu ve bunu bildirmekle görevlendirilmişti.Doğrusu önce bir anlam veremedim söylediklerine. Sözcü'de 3,5 aydır haftada 5 gün yazıyordum. Yazma teklifini ve ...

Yardım (sadaka) yalanları

29.08.2014

Dos­tum Or­han Bur­sa­lı­'nın 21 Ağus­tos ta­rih­li Cum­hu­ri­ye­t'­te­ki kö­şe­sin­de oku­yun­ca dö­nüp bak­tım kay­nak ver­di­ği Hür­ri­ye­t'­te­ki o ha­be­re. Ne­şe Ka­ran­fil im­za­lı ha­ber, sos­yal yar­dı­mın AKP dö­ne­min­de 15 kat art­tı­ğı­nı ya­zı­yor­du. Mu­ha­bir ta­ma­men Ai­le ve Sos­y...

Daralan pazarın umudu faizde...

27.08.2014

Temmuz ayı konut satışları ile ilgil veriler yine moral bozdu. İnşaatlar sürüyor ama eldekiler satılmıyor ki... Hep 1 yıl öncesini arıyor emlakçılar, müteahhitler. Durum otomobil satışları için de parlak değil. Keza, beyaz eşya satışları da geçen yılı aratıyor. Bu manzara, Merkez Bankası'nı yeni bir...

-˜Yağma yok!' Galataport...

26.08.2014

Ofer­le­me va­ka­sı­nı ha­tır­la­ya­cak­sı­nız... Ha­ni şu es­ki Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan dev­rin­de ya­şa­nan... 2005 yı­lı­nın Ey­lül ayın­da dev­le­te ait T. De­niz İş­let­me­le­ri­'nin (TDİ'­nin) bi­na, de­po ve ar­sa­la­rı, 49 yıl­lı­ğı­na ya­pı­lan ilk iha­le so­nu­cun­da İs­ra­il­l...

"A vol d'oiseau" kuş misali...

25.08.2014

Yo­lu­nuz dü­şer­se, de­mi­yo­rum, yo­lu­nu­zu Be­yoğ­lu'na dü­şü­rün ve İs­tik­la­l'­in he­men gi­ri­şin­de, Fran­sız Kül­tü­r'­den içe­ri gi­rin. Bir ser­gi var ora­da; " A vol d'­oi­se­au ; in­sa­noğ­lu kuş mi­sa­li­..." Bir­kaç da­ki­ka de­ğil, adam gi­bi za­man ayı­rıp iz­le­yin, de­ğer çün­kü­...

Emlakta umut yabancılar mı?

23.08.2014

İnşaat-göz AKP rejimi, özellikle 2003 sonrası dünya likidite bolluğundan oluk oluk para akınca, o parayla sermaye birikimini ilerletmenin eksenini inşaat olarak belirledi. Bunları çok yazdık çizdik; TOKİ, onun aparatı Emlak Konut, kamu arsalarının Ağaoğlu gibilere verilerek fifty-fifty paylaşımı sis...

AKP devrinde yabancı sermaye

22.08.2014

O kol­tuk­tan mı kay­nak­la­nı­yor, ne­dir, Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı­'na ge­len her AKP li zat, ön­ce­ki­ni ara­ta­cak cins­ten. Rüş­vet sa­nı­ğı Za­fer Çağ­la­yan, se­le­fi Kür­şat Tüz­me­n'­i mum­la arat­mış­tı... Za­fer Çağ­la­ya­n'­ı sa­vu­na­maz du­ru­ma ge­len pat­ro­nu RTE, onu di­ğer 3 ba­kan­...

İletişim patladı, kim kazandı?

20.08.2014

Tek­no­lo­jik ye­ni­lik­le­ri kul­lan­ma ko­nu­sun­da, ne tu­tu­cu­yum­dur, ne de özür­lü, sa­de­ce sa­bır­lı­yım­dır. Akıl­lı te­le­fo­na ge­çi­şi bir hay­li ge­cik­tir­dim, da­ha da ge­cik­ti­re­cek­tim ama müm­kün ol­ma­dı. Ne­den ge­cik­tir­me? Çün­kü ka­pi­ta­lizm bu, bi­li­rim ki, çek­me­ce­si...

Ne kadar barutları var?

19.08.2014

Küresel kriz şartlarında bir daha görüldü ki, kapitalizmin alev aldığı hallerde imdada hemen devlet itfaiyesi yetişiyor, çeşitli bütçe kaynaklarını, ağırlıkla vergileri, alev alan sisteme sıkıyor, ateşi yatıştırmaya çalışıyor. Buna maliye politikaları ile müdahale deniyor. Ama para politikaları da e...

Tırmanırken düşen bir RTE

18.08.2014

Ön­ce 30 Mart 2014 ye­rel yö­ne­tim, ar­dın­dan 10 Ağus­tos Çan­ka­ya se­çim­le­rin­den ga­lip çık­mış gö­rü­nen RTE­'yi ki­mi­le­ri "mu­zaf­fer ko­mu­ta­n" gi­bi gö­rü­yor. Gör­mek­le kal­mı­yor, bu sa­at­ten son­ra teh­dit­le­rin­den tır­sıp bia­ta ge­çi­yor. Geç­miş­te et­tik­le­ri "Bi­at bi­zim ...

Ağustos işsizi 3 milyon...

16.08.2014

Ma­yıs ayı iş­siz­lik ve­ri­le­ri açık­lan­dı. TÜ­İK, her za­man yap­tı­ğı gi­bi, RTE­'yi mem­nun ede­cek kıs­mı, ha­ber bül­te­ni­nin man­şe­ti­ne çe­kip ger­çek­le­ri dip­le­re atı­yor. İş­siz­lik­te- is­tih­dam­da önem­li olan, mev­sim­sel et­ki­le­ri arın­dı­rıp ver­mek­tir. TÜ­İK, bu­nu yap­mı­...

Cari açığa yama, maskeli sermayeden

15.08.2014

Tür­ki­ye­'nin önü­müz­de­ki ya­kın ve or­ta ge­le­cek­te tüm pa­ra­met­re­le­ri­ne, si­ya­se­ti­ne, eko­no­mi­si­ne, dış po­li­ti­ka­sı­na et­ki ede­cek en önem­li de­ğiş­ken ca­ri açık, ya­ni dö­viz açı­ğı. Açık, yı­lın ilk ya­rı­sın­da yi­ne iç açı­cı bir gö­rün­tü ser­gi­le­mi­yor, bir di­zi kı­...

Gül ile ekonomi kazanı da kaynıyor

13.08.2014

Adamların işi bu, bunun için para alıyorlar; anında raporu yazdılar, 11 Ağustos'ta, hemen Köşk muzafferi RTE'nin, balkon konuşmasının ardından; "Siyasi riskler artıyor!..." Yazan Fitch... Yani şu meşhur Kredi Derecelendirme Kuruluşu (KDK)... Ötekileri biliyorsunuz; Moody's ve S&P... Moodys'den 8...

Şimdi neler olacak?

12.08.2014

RTE'­nin Köşk se­çi­mi ka­zan­ma­sı, sür­priz ol­ma­dı. Şim­di me­rak edi­len, RTE son­ra­sı AKP yö­ne­ti­mi ve Baş­ba­kan­lık, eko­no­mi yö­ne­ti­mi... Bu­nu Tür­ki­ye­'ye pa­ra ya­tır­mış ve bel­ki da­ha da ya­tır­mak is­te­yen fi­nans ka­pi­tal ka­dar, on­la­rın içe­ri­de­ki uzan­tı­la­rı da me­r...

En riskli ülke Türkiye...

11.08.2014

İs­mi la­zım de­ğil, bir AK­P'­li mil­let­ve­ki­li, Köşk se­çi­mi ari­fe­sin­de; her­ke­sin cep te­le­fo­nu­na (bu ara­da ne­re­den bul­muş­sa be­nim­ki­ne de) gön­der­di­ği me­saj­da RTE­'ye oy ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni bu­yu­ru­yor­du. Haz­ret, bu­nun ne­den ge­rek­li ol­du­ğu­nu da şu cüm­le­l...

Sanayi tüy dikti...

09.08.2014

Ha­zi­ran ayı­na iliş­kin sa­na­yi üre­tim ve­ri­le­ri, yı­lın ilk ya­rı­sı­na iliş­kin eko­no­mi­nin son MR'­ı sa­yı­la­bi­lir. So­nuç iç açı­cı de­ğil. Bir an­lam­da, kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Mo­od­y'­s'­in pek de ho­şa git­me­yen ra­po­ru­na ye­ni bir ge­rek­çe de açık­lan­mış bu­lu...

"Kırılgan"ın notunu kırmak...

08.08.2014

Eko­no­mi li­te­ra­tü­rü­ne kı­rıl­gan (vul­ne­rab­le), ola­rak yer­leş­ti, ama ben özel­lik­le Tür­ki­ye için da­ha uy­gun ola­nı­nın "ke­mik eri­me­si­" (os­te­opo­roz) ol­du­ğu­nu öne­ri­rim. Özel­lik­le or­ta ya­şı ge­çen­ler­de baş­lar; dı­şa­rı­dan her şey yo­lun­day­mış gi­bi gö­rü­nür ama di...

"Müflis Arjantin" ezberciliği...

06.08.2014

Med­ya­da, ya­ni ga­ze­te ve TV'­ler­de hal­kı ay­dın­lat­mak üze­re yo­rum ya­pan ve­ya ya­zan ik­ti­sat­çı­lar, hal­kı üz­mek­ten ve ta­kip­çi kay­bet­mek­ten çok kor­kar. Bu yüz­den hal­kı üze­bi­le­cek ko­nu­lar­da, söz­de mes­le­ki ta­bir kul­la­nı­yor­muş aya­ğı­na ya­tıp, an­la­şıl­maz ke­li­...

Enflasyonda 7'nci karavana yılı...

05.08.2014

Enflasyon, topçu RTE'nin pek sevdiği deyimle temmuzda ters köşe yaptı ve anketlerde binde 1 ancak artar diye beklenirken, binde 4.5 ya da yüzde 0.45 arttı. Böylece ilk 7 ayın enflasyonu şimdiden yüzde 6.3'ü bulurken, yıllık enflasyon da bu ay yüzde 9'un altına düşer, diye beklenirken yüzde 9.3'ün üs...

Kriz Sürecinde Egemenler (4): Çin

04.08.2014

Dün­ya­ya yön ve­ren "im­pa­ra­to­r" AB­D'­nin kü­re­sel kriz son­ra­sı çap­tan düş­tü­ğü­nü, ama güç res­to­ras­yo­nu için ça­ba­la­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Ta­ri­hin her kri­tik dö­ne­me­cin­de ol­du­ğu gi­bi, bu dö­ne­meç­te de dün­ya güç den­ge­le­ri ye­ni­den be­lir­le­ni­yor; ABD tö­kez­ler­ken ...

Mustafa Sönmez adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.