Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Mustafa Sönmez

Mustafa Sönmez

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 411
Mustafa Sönmez TÜM KÖŞE YAZILARI

Aile borçları: Abartılar, gerçekler...

22.07.2014

AKP re­ji­mi­nin ik­ti­dar ol­du­ğu yıl­dan iti­ba­ren do­lu­diz­gin uy­gu­la­dı­ğı ne­oli­be­ra­liz­min,Tür­ki­ye eko­no­mik ve top­lum­sal do­ku­su­na ek­le­di­ği önem­li bir öge de ai­le borç­lan­ma­sı ya da bi­rey­sel borç­lan­ma... Tür­ki­ye­'de bu­gün, 2003 ön­ce­si dö­nem­de gö­rül­me­dik bo­...

IŞİD karşısında şaşkın ABD ve Türkiye

21.07.2014

Ortadoğu... Doğu ile Batıyı, Akdeniz ile Hint Okyanusu'nu, Rusya ile sıcak denizleri birbirine bağlayan topraklar... Doğu ile Batı arasındaki bütün ticarî ve kültürel bağlantıların yapıldığı bölge... Yeryüzünün en önemli kara ve su yollarının geçtiği, bu nedenle jeopolitik değeri yüksek coğrafya... ...

İşsizlerin beşte biri üniversite diplomalı...

19.07.2014

Bunlar, daha iyi zamanlarımız. AKP rejiminin kof kapitalist hovardalığının eseri yüzde 10 işsizliği bile arayacağımız günler, ne yazık ki kapıda. Resmi işsiz sayısının 2.7 milyon ilan edildiği, gerçeğinin 4-5 milyonu bulduğu bu günleri de ne yazık ki mumla arayacağız...Bu kaygıdır ki, aileleri, ana-...

Kanayan yara: Üniversite...

18.07.2014

Şu gün­ler­de iz­le­me­ye ta­ham­mül ede­me­di­ğim bir rek­lam tü­rü var: Va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­nin rek­lam­la­rı, ya da ta­nı­tım adı al­tın­da pa­ray­la yap­tı­rı­lan üni­ver­si­te çı­ğırt­gan­lı­ğı..."Ka­pi­ta­lizm bu, ne­yi­ne şa­şı­rı­yor­sun, her şey me­ta, her şey alı­nıp sa­tı­lı­yor, ü...

İstihdam durdu, işsizlik tırmanışta...

16.07.2014

Ül­ke­de­ki iş­gü­cü-is­tih­dam-iş­siz­lik nab­zı­nı, mec­bur­su­nuz Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­'n­dan, ya­ni TÜ­İK'­ten iz­le­me­ye­... Bir ke­re geç ya­yın­lı­yor­lar ve­ri­le­ri. Ni­san ayı­nın nab­zı­nı, Tem­muz 15'de ala­bil­dik. 2,5 ay ge­ri­den ya­ni­... Bir de yön­tem so­run­la­rı var ...

90 milyar dolarlık imtiyaz projeleri

15.07.2014

Çoğu enerji, ulaştırma, liman olmak üzere kamu altyapı yatırımlarını devletin bizzat kendisinin yatırımcı şapkası ile yapması yerine yerli-yabancı konsorsiyumlara belli bir anlaşma çerçevesinde yaptırmasına dayanan Kamu- Özel Ortaklığı projeleri, Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 167'ye, proje tuta...

Altı ay önce tahminler neydi?

14.07.2014

Ara­da bir so­luk­la­nıp geç­miş­te yaz­dık­la­rı­mı­za bak­ma­lı­yız. Ne tür ön­gö­rü­ler­de bu­lun­mu­şuz, olay­lar na­sıl ce­re­yan et­miş... Ne ka­dar isa­bet­li sap­ta­ma­lar yap­mı­şız, ne­re­ler­de ya­nıl­mı­şız...Al­tı ay ka­dar ön­ce, o sı­ra­da yaz­dı­ğım Yurt ga­ze­te­sin­de­ki bir ya­zı­...

Tayyipland, Skyland, skandal..

12.07.2014

İs­tan­bul ran­tı, Tay­yip Er­do­ğa­n'­ı ve AK­P'­si­ni ik­ti­da­ra ta­şı­yan, tek adam des­pot­lu­ğu­na var­dı­ran, ih­ti­ra­sı­na ih­ti­ras ka­tıp Köşk, ora­dan Baş­kan­lık he­ve­si­ni kur­sa­ğı­na yer­leş­ti­ren bir kal­dı­raç. Ken­di­si­ne güç ve pa­ra ta­şı­dık­ça öy­le­si­ne te­pin­di ki İs­ta...

Mustafa Sönmez adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.