Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Mustafa Sönmez

Mustafa Sönmez

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 439
Mustafa Sönmez TÜM KÖŞE YAZILARI

Veda zamanı

30.08.2014

Geçen Perşembe öğlen telefonum çaldı. Sözcü'nün ekonomi şefi Atilla Kızıltan'dı arayan. Yönetim, köşe yazılarımı ay sonunda sonlandırmamı istiyordu ve bunu bildirmekle görevlendirilmişti.Doğrusu önce bir anlam veremedim söylediklerine. Sözcü'de 3,5 aydır haftada 5 gün yazıyordum. Yazma teklifini ve ...

Yardım (sadaka) yalanları

29.08.2014

Dos­tum Or­han Bur­sa­lı­'nın 21 Ağus­tos ta­rih­li Cum­hu­ri­ye­t'­te­ki kö­şe­sin­de oku­yun­ca dö­nüp bak­tım kay­nak ver­di­ği Hür­ri­ye­t'­te­ki o ha­be­re. Ne­şe Ka­ran­fil im­za­lı ha­ber, sos­yal yar­dı­mın AKP dö­ne­min­de 15 kat art­tı­ğı­nı ya­zı­yor­du. Mu­ha­bir ta­ma­men Ai­le ve Sos­y...

Daralan pazarın umudu faizde...

27.08.2014

Temmuz ayı konut satışları ile ilgil veriler yine moral bozdu. İnşaatlar sürüyor ama eldekiler satılmıyor ki... Hep 1 yıl öncesini arıyor emlakçılar, müteahhitler. Durum otomobil satışları için de parlak değil. Keza, beyaz eşya satışları da geçen yılı aratıyor. Bu manzara, Merkez Bankası'nı yeni bir...

-˜Yağma yok!' Galataport...

26.08.2014

Ofer­le­me va­ka­sı­nı ha­tır­la­ya­cak­sı­nız... Ha­ni şu es­ki Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan dev­rin­de ya­şa­nan... 2005 yı­lı­nın Ey­lül ayın­da dev­le­te ait T. De­niz İş­let­me­le­ri­'nin (TDİ'­nin) bi­na, de­po ve ar­sa­la­rı, 49 yıl­lı­ğı­na ya­pı­lan ilk iha­le so­nu­cun­da İs­ra­il­l...

"A vol d'oiseau" kuş misali...

25.08.2014

Yo­lu­nuz dü­şer­se, de­mi­yo­rum, yo­lu­nu­zu Be­yoğ­lu'na dü­şü­rün ve İs­tik­la­l'­in he­men gi­ri­şin­de, Fran­sız Kül­tü­r'­den içe­ri gi­rin. Bir ser­gi var ora­da; " A vol d'­oi­se­au ; in­sa­noğ­lu kuş mi­sa­li­..." Bir­kaç da­ki­ka de­ğil, adam gi­bi za­man ayı­rıp iz­le­yin, de­ğer çün­kü­...

Emlakta umut yabancılar mı?

23.08.2014

İnşaat-göz AKP rejimi, özellikle 2003 sonrası dünya likidite bolluğundan oluk oluk para akınca, o parayla sermaye birikimini ilerletmenin eksenini inşaat olarak belirledi. Bunları çok yazdık çizdik; TOKİ, onun aparatı Emlak Konut, kamu arsalarının Ağaoğlu gibilere verilerek fifty-fifty paylaşımı sis...

AKP devrinde yabancı sermaye

22.08.2014

O kol­tuk­tan mı kay­nak­la­nı­yor, ne­dir, Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı­'na ge­len her AKP li zat, ön­ce­ki­ni ara­ta­cak cins­ten. Rüş­vet sa­nı­ğı Za­fer Çağ­la­yan, se­le­fi Kür­şat Tüz­me­n'­i mum­la arat­mış­tı... Za­fer Çağ­la­ya­n'­ı sa­vu­na­maz du­ru­ma ge­len pat­ro­nu RTE, onu di­ğer 3 ba­kan­...

İletişim patladı, kim kazandı?

20.08.2014

Tek­no­lo­jik ye­ni­lik­le­ri kul­lan­ma ko­nu­sun­da, ne tu­tu­cu­yum­dur, ne de özür­lü, sa­de­ce sa­bır­lı­yım­dır. Akıl­lı te­le­fo­na ge­çi­şi bir hay­li ge­cik­tir­dim, da­ha da ge­cik­ti­re­cek­tim ama müm­kün ol­ma­dı. Ne­den ge­cik­tir­me? Çün­kü ka­pi­ta­lizm bu, bi­li­rim ki, çek­me­ce­si...

Mustafa Sönmez adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.