Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Kemal Baytaş

Kemal Baytaş

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 100
Kemal Baytaş TÜM KÖŞE YAZILARI

Ordu Genelkurmay'ın gözlemi, yargı HSYK'nın infazıyla çökertiliyor

25.01.2015

Bir li­der, "dü­rüst, hoş gö­rü sa­hi­bi, vic­dan­lı ve adil ol­ma­sı, ya­lan söy­le­me­me­si, iyi bir eği­tim­den geç­miş ol­ma­sı, hiç­bir ayı­rım yap­ma­dan tüm hal­kı­nı ku­cak­la­ma­sıy­la­" hal­kın sev­gi, say­gı ve gü­ve­ni­ni ka­za­nır.Şim­di sor­mak la­zım;"haz­re­t", yu­ka­rı­da be­lir­ti­...

Harda bir dinci Müslüman görirem korkirem

18.01.2015

Elhamdülillah şeriatçıyım" dedi, din, iman pompalayarak geldiler. Dinin yasakladığıne varsa yaptılar. Yetim hakkı yedi, rüşvet ve hırsızlıklarda dünya rekorları kırdılar. Kamu mallarına musallat oldu, sit alanları, "kupon" arazileri talan ettiler.Hırsızları baş tacı etti, hırsızları yakalayanların h...

Böyle bir rezalete dünya parlamento tarihinde tanık olunmuyor

11.01.2015

23.02.2014 tarihinde Zarrab hapisteyken, Başbakan'a "Beni buradan bir hafta içinde çıkarın. Aksi halde hepinizi yakarım" diye haber gönderdiğini yazmıştım. Zarrab, tam bir hafta sonra tahliye edildi. Arkasından takipsizlik çıkardılar.Erdoğan Bayraktar da aynı şeyi yaptı. O da "Beni Yüce Divan'a gönd...

Din buyrukları, Atatürk ilkelerinden saptıkça batıyor, battıkça sapıtıyorlar

04.01.2015

Tayyip Erdoğan ya da dünyada mevcut liderlerden biriyle Atatürk'ü kıyaslamak Ata'ya saygısızlık ve abesle iştigal olur.Ancak, Türkiye'de cehalet ya da çıkarcılıktan malul yaratıklara ibret olması için yazıyoruz.- Dini zayıf dedikleri Atatürk döneminde devlet katmanlarında bir tek hırsızlık olayına t...

Ne varsa satıp savurdular şimdi sıra vatana geldi

28.12.2014

Akıl almaz bir din simsarlığıyla halkı hipnotize etti. Sonra yapmadıkları melanet kalmadı.- Demokrasiyi "amaç" değil, "araç" olarak kullanacağız.- "Elhamdülillah şeriatçıyım"- Amaca "şeriata" ulaşmak için her şey (yolsuzluk dahil) mubahtır dedi, 2002'de yüzde 35 oyla iktidar oldular. Başka bir ülked...

T.C. hiçbir zaman bu kadar sahipsiz kalmamıştı

21.12.2014

Bir kişi Türkiye'yi parmağında oynatıyor. Anayasayı kendi çıkar ve keyfine göre şekillendiriyor. Kanun-nizam tanımıyor. Yolsuzlukları örtbas için demokrasi, hukuk devletini yerle bir ediyor.- Isra ve Maun sureleri; "kamu malı-yetim hakkı yiyenler Allah'tan korkmazlar, kıldıkları namaz da mekruh ve g...

Sen neymişsin be abi

14.12.2014

Osmanlı'nın çöküş (hasta adam) sürecinde Damat Ferit ve Vahdettin vatanı kefereye peşkeş çeken Sevr'i onaylıyor.Ancak, Tanrı Atatürk'ü Türk Milleti'ne lütfediyor. Mucize zaferleriyle vatanı leş kargaları müstevlilerden kurtarıyor.Oysa yobaz güruh Atatürk'ün halifeliği kaldırmasını bir türlü içine si...

Halkı afyonlayıp ülkenin kaderiyle oynuyor

07.12.2014

Atatürk dönemi, bilgin, aydın, sanatçı, yazar-çizerleri böyle değildi. Her kesimde Türk halkının kimyasını bozdu, mel'un çıkarların tutsağı yaptılar. İyilerin cezalandırıldığı, kötülerin mükafatlandırıldığı bir ülke haline getirildik.Dünyanın her yerinde siyasi ya da kamuda üst düzey bir görev ve ma...

Ordusunun çökertilmesini huşu ile seyreden sadrazamı tarih yazmıyor

30.11.2014

ABD'nin Ortadoğu'da siyasal ve ekonomik egemenliğine yönelik "BOP" Büyük Orta Doğu Projesi oluşturuluyor.Bu projede:- Enerji kaynakları, petrol ve nakil hatlarının kontrol altına alınması- İsrail'in güvenliği- Çin, Rusya, Hindistan'a ve İran'a karşı ABD'nin küresel gücünün tahkim edilmesi gibi amaçl...

Hiç uslanmıyor, her gün dünü aratan yeni bir melanet üretiyorlar

23.11.2014

Atatürk'ün mucize zaferler, kanla, irfanla kurduğu Cumhuriyet henüz nekahet sürecindeyken 1925'te (şimdi PKK'ya yaptıkları gibi) emperyalist güçlerin desteğiyle Misakımilli'ye yönelik "Şeyh Sait" isyanı başlatılıyor.Ancak, karşılarında bir Damat Ferit ya da Tayyip Erdoğan yerine Mustafa Kemal'i bulu...

Dış odaklı melun tezgahı halktan gizleyerek ülkeyi yakıyorlar

16.11.2014

Güneydoğu, şer bir emperyalist entrikanın kurbanı oluyor. ABD bu oyuna AKP'yi de ortak ediyor.Asker-sivil, medyası, uleması kim varsa Kürt sorunu diye ileri sürülen olayın ülkeyi parçalayan bir "emperyalist proje" olduğu halka anlatılmıyor.Kimse, bunun "Kürtlerin kara göz, karakaşları için değil", ...

"Wanted" TC Hükümeti aranıyor

09.11.2014

- AKP ve Fet­hul­lah Ho­ca gü­nün bi­rin­de ken­di­le­ri­ne dur der kor­ku­su, ABD de bü­yük Kür­dis­tan pro­je­si­ne (BOP) en­gel olur en­di­şe­si ve me­lun bir kum­pas­la as­ke­rin ipi­ni çek­me zil­le­ti­ne dü­şü­yor.Bu şe­kil­de Gü­ney­do­ğu­'da fii­li bir PKK dev­le­ti ic­ra-i fa­ali­yet ey­li­...

Yüzde 43 türk halkı uyanmanız için daha nelerin yaşanması gerekiyor

02.11.2014

Atatürk, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diyor. Bu amaçla bilim, kültür reformu ve eğitim seferberliği gerçekleştiriyor. Köhne, molla medreseler yerine çağdaş, modern üniversiteler kurduruyor. Kentlerde halk evleri, köy ve kasabalarda halk odaları, kırsal kesimde köy enstitüleriyle, halkın bilgi ...

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir "kupon" arazidir

26.10.2014

Dün­ya şart­la­rın­da or­ta­ya çı­kan olum­suz­luk­lar­da sı­ğı­nı­la­cak son ka­le­nin din ol­ma­sı, di­ğer ta­raf­tan hu­zur­suz­luk­la­rın ve sa­vaş­la­rın da din üze­rin­den ko­nu­şu­lu­yor ol­ma­sı, bi­zi bir din ta­nı­mı kri­ziy­le kar­şı­laş­tır­mak­ta­dır.Bu­nun te­mel ne­den­le­rin­den bi­r...

Dünyadaki tüm aydınlar ilericiliği aydınlığı bizimkiler ise karanlığı ve ilkelliği simgeliyor

19.10.2014

Bu ya­zı­yı dal­ka­vuk­luk ve çı­kar­cı­lık­tan ma­lul bil­gin, ay­dın kim­lik­li ya­zar-çi­zer­ler, ami­go kah­val­tı sa­nat­çı­la­rı ve özel­lik­le yüz­de 43 Türk hal­kı­na it­haf edi­yo­rum.- "El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yım" "Biz de­mok­ra­si­yi amaç de­ğil, ama­ca (şe­ri­ata) ulaş­mak için ar...

Eksik etek

12.10.2014

Kadın, İslam dünyasında 1400 yıldır horlanıyor, aşağılanıyor. Erkeğin zevk aleti olarak görülüyor. Şeriat 4 kadınla evlenmeye cevaz veriyor. Mirasta kız çocuğa yarım, erkek çocuğa tam pay veriliyor. Bir erkeğin şahitliği iki kadına bedel oluyor. Erkeğin karısını dövmesi dinen caiz sayılıyor. Çoğunlu...

80 yıldır laik cumhuriyeti hazmedemeyenler Türkiye'nin zayıf anını bekledi

05.10.2014

Baş­ta la­ik­lik, Ata­türk il­ke­le­ri bu din be­zir­gan­la­rı­nın men­fur çı­kar­la­rı­na en­gel ol­du­ğu için, Ata­türk ve la­ik­li­ğe nef­ret ve kin­le­ri bir tür­lü bit­mek, tü­ken­mek bil­mi­yor.Uzun yıl­lar yer al­tın­da ses­siz kal­mak zo­run­da kal­dı­lar. Tür­ki­ye­'nin mil­li bü­tün­lük, s...

Bir mecnun kuyuya bir taş atıyor, 40 ittifakçı devlet çıkartamıyor

28.09.2014

Türklük bilinci, Atatürk ilke ve devrimlerini bir bir yok ettiler. Her şeyin cılkını çıkardılar. Türkiye'de iyi işleyen bir tek kurum bırakmadılar. Hile, desise ve bir kumpasla devletin temelleri, ordu ve yargıyı çökerttiler.Dünyada eşi görülmemiş bir devlet soygunu yaşattılar. Önce montaj, sonra da...

Karanlığı, aydınlık göstermede Goebbelb'i bile solluyor

21.09.2014

Diktatörler genellikle belirli bir bilgi, kültür, görgü düzeyinden yoksun toplumlar, çıkarcılık ve dalkavukluktan malul bilgin, aydın ve yazar-çizer hokkabazların ürünü oluyor.Bu nedenle 21. Asır'da Avrupa ve diğer kalkınmış toplumlarda diktatörlerin nesli tükeniyor. Ancak, Ortadoğu, Afrika ve bazı ...

Atatürk ekseninden saptıkça sapıtıyorlar

14.09.2014

Her şeyin cılkını çıkardılar. Kendi menfur emellerine engel gördükleri için Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek temel amaçları oluyor. Şöyle ki:- Atatürk, Türklük ruh ve bilincini ateşleyerek mucize zaferlerle bir millet yaratıyor.Bunlar Türk yok Türkiyelilik var diyerek milli ruhu, milli birlik ...

Kemal Baytaş adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.