Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Kemal Baytaş

Kemal Baytaş

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 86
Kemal Baytaş TÜM KÖŞE YAZILARI

Dünyadaki tüm aydınlar ilericiliği aydınlığı bizimkiler ise karanlığı ve ilkelliği simgeliyor

19.10.2014

Bu ya­zı­yı dal­ka­vuk­luk ve çı­kar­cı­lık­tan ma­lul bil­gin, ay­dın kim­lik­li ya­zar-çi­zer­ler, ami­go kah­val­tı sa­nat­çı­la­rı ve özel­lik­le yüz­de 43 Türk hal­kı­na it­haf edi­yo­rum.- "El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yım" "Biz de­mok­ra­si­yi amaç de­ğil, ama­ca (şe­ri­ata) ulaş­mak için ar...

Eksik etek

12.10.2014

Kadın, İslam dünyasında 1400 yıldır horlanıyor, aşağılanıyor. Erkeğin zevk aleti olarak görülüyor. Şeriat 4 kadınla evlenmeye cevaz veriyor. Mirasta kız çocuğa yarım, erkek çocuğa tam pay veriliyor. Bir erkeğin şahitliği iki kadına bedel oluyor. Erkeğin karısını dövmesi dinen caiz sayılıyor. Çoğunlu...

80 yıldır laik cumhuriyeti hazmedemeyenler Türkiye'nin zayıf anını bekledi

05.10.2014

Baş­ta la­ik­lik, Ata­türk il­ke­le­ri bu din be­zir­gan­la­rı­nın men­fur çı­kar­la­rı­na en­gel ol­du­ğu için, Ata­türk ve la­ik­li­ğe nef­ret ve kin­le­ri bir tür­lü bit­mek, tü­ken­mek bil­mi­yor.Uzun yıl­lar yer al­tın­da ses­siz kal­mak zo­run­da kal­dı­lar. Tür­ki­ye­'nin mil­li bü­tün­lük, s...

Bir mecnun kuyuya bir taş atıyor, 40 ittifakçı devlet çıkartamıyor

28.09.2014

Türklük bilinci, Atatürk ilke ve devrimlerini bir bir yok ettiler. Her şeyin cılkını çıkardılar. Türkiye'de iyi işleyen bir tek kurum bırakmadılar. Hile, desise ve bir kumpasla devletin temelleri, ordu ve yargıyı çökerttiler.Dünyada eşi görülmemiş bir devlet soygunu yaşattılar. Önce montaj, sonra da...

Karanlığı, aydınlık göstermede Goebbelb'i bile solluyor

21.09.2014

Diktatörler genellikle belirli bir bilgi, kültür, görgü düzeyinden yoksun toplumlar, çıkarcılık ve dalkavukluktan malul bilgin, aydın ve yazar-çizer hokkabazların ürünü oluyor.Bu nedenle 21. Asır'da Avrupa ve diğer kalkınmış toplumlarda diktatörlerin nesli tükeniyor. Ancak, Ortadoğu, Afrika ve bazı ...

Atatürk ekseninden saptıkça sapıtıyorlar

14.09.2014

Her şeyin cılkını çıkardılar. Kendi menfur emellerine engel gördükleri için Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek temel amaçları oluyor. Şöyle ki:- Atatürk, Türklük ruh ve bilincini ateşleyerek mucize zaferlerle bir millet yaratıyor.Bunlar Türk yok Türkiyelilik var diyerek milli ruhu, milli birlik ...

Neo Osmanlı Davutoğlu neo (yeni) Türkiye'nin Başbakanı

07.09.2014

Bilindiği gibi bir ara entel-liboş aydınlar da "İkinci Cumhuriyet"ten söz etti, kısa zamanda mevtalaştılar. Şimdi de;Ahmet Davutoğlu kabinesi "Yeni Türkiye" hükümeti diye tanımlanıyor. Hatırlanacaktır; Refah Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kuran Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da kendilerini "yenilikçi" d...

Baş­ba­kan "Ne­o Os­man­lı ve Sün­ni­" Ah­met Da­vu­toğ­lu kar­de­şim­dir

31.08.2014

Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın 15 Ağus­to­s'­ta Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ği­ne da­ir YSK ta­ra­fın­dan maz­ba­ta­sı ve­ril­dik­ten iti­ba­ren Baş­ba­kan ve mil­let­ve­kil­li­ği or­ta­dan kal­kı­yor.Sırf par­ti­si­nin ye­ni ge­nel baş­ka­nını ve Baş­ba­ka­nı ken­di be­lir­le­yip, ata­sın di­ye Cum­hur­baş...

Kemal Baytaş adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.