Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Kemal Baytaş

Kemal Baytaş

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 94
Kemal Baytaş TÜM KÖŞE YAZILARI

Sen neymişsin be abi

14.12.2014

Osmanlı'nın çöküş (hasta adam) sürecinde Damat Ferit ve Vahdettin vatanı kefereye peşkeş çeken Sevr'i onaylıyor.Ancak, Tanrı Atatürk'ü Türk Milleti'ne lütfediyor. Mucize zaferleriyle vatanı leş kargaları müstevlilerden kurtarıyor.Oysa yobaz güruh Atatürk'ün halifeliği kaldırmasını bir türlü içine si...

Halkı afyonlayıp ülkenin kaderiyle oynuyor

07.12.2014

Atatürk dönemi, bilgin, aydın, sanatçı, yazar-çizerleri böyle değildi. Her kesimde Türk halkının kimyasını bozdu, mel'un çıkarların tutsağı yaptılar. İyilerin cezalandırıldığı, kötülerin mükafatlandırıldığı bir ülke haline getirildik.Dünyanın her yerinde siyasi ya da kamuda üst düzey bir görev ve ma...

Ordusunun çökertilmesini huşu ile seyreden sadrazamı tarih yazmıyor

30.11.2014

ABD'nin Ortadoğu'da siyasal ve ekonomik egemenliğine yönelik "BOP" Büyük Orta Doğu Projesi oluşturuluyor.Bu projede:- Enerji kaynakları, petrol ve nakil hatlarının kontrol altına alınması- İsrail'in güvenliği- Çin, Rusya, Hindistan'a ve İran'a karşı ABD'nin küresel gücünün tahkim edilmesi gibi amaçl...

Hiç uslanmıyor, her gün dünü aratan yeni bir melanet üretiyorlar

23.11.2014

Atatürk'ün mucize zaferler, kanla, irfanla kurduğu Cumhuriyet henüz nekahet sürecindeyken 1925'te (şimdi PKK'ya yaptıkları gibi) emperyalist güçlerin desteğiyle Misakımilli'ye yönelik "Şeyh Sait" isyanı başlatılıyor.Ancak, karşılarında bir Damat Ferit ya da Tayyip Erdoğan yerine Mustafa Kemal'i bulu...

Dış odaklı melun tezgahı halktan gizleyerek ülkeyi yakıyorlar

16.11.2014

Güneydoğu, şer bir emperyalist entrikanın kurbanı oluyor. ABD bu oyuna AKP'yi de ortak ediyor.Asker-sivil, medyası, uleması kim varsa Kürt sorunu diye ileri sürülen olayın ülkeyi parçalayan bir "emperyalist proje" olduğu halka anlatılmıyor.Kimse, bunun "Kürtlerin kara göz, karakaşları için değil", ...

"Wanted" TC Hükümeti aranıyor

09.11.2014

- AKP ve Fet­hul­lah Ho­ca gü­nün bi­rin­de ken­di­le­ri­ne dur der kor­ku­su, ABD de bü­yük Kür­dis­tan pro­je­si­ne (BOP) en­gel olur en­di­şe­si ve me­lun bir kum­pas­la as­ke­rin ipi­ni çek­me zil­le­ti­ne dü­şü­yor.Bu şe­kil­de Gü­ney­do­ğu­'da fii­li bir PKK dev­le­ti ic­ra-i fa­ali­yet ey­li­...

Yüzde 43 türk halkı uyanmanız için daha nelerin yaşanması gerekiyor

02.11.2014

Atatürk, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diyor. Bu amaçla bilim, kültür reformu ve eğitim seferberliği gerçekleştiriyor. Köhne, molla medreseler yerine çağdaş, modern üniversiteler kurduruyor. Kentlerde halk evleri, köy ve kasabalarda halk odaları, kırsal kesimde köy enstitüleriyle, halkın bilgi ...

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir "kupon" arazidir

26.10.2014

Dün­ya şart­la­rın­da or­ta­ya çı­kan olum­suz­luk­lar­da sı­ğı­nı­la­cak son ka­le­nin din ol­ma­sı, di­ğer ta­raf­tan hu­zur­suz­luk­la­rın ve sa­vaş­la­rın da din üze­rin­den ko­nu­şu­lu­yor ol­ma­sı, bi­zi bir din ta­nı­mı kri­ziy­le kar­şı­laş­tır­mak­ta­dır.Bu­nun te­mel ne­den­le­rin­den bi­r...

Dünyadaki tüm aydınlar ilericiliği aydınlığı bizimkiler ise karanlığı ve ilkelliği simgeliyor

19.10.2014

Bu ya­zı­yı dal­ka­vuk­luk ve çı­kar­cı­lık­tan ma­lul bil­gin, ay­dın kim­lik­li ya­zar-çi­zer­ler, ami­go kah­val­tı sa­nat­çı­la­rı ve özel­lik­le yüz­de 43 Türk hal­kı­na it­haf edi­yo­rum.- "El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yım" "Biz de­mok­ra­si­yi amaç de­ğil, ama­ca (şe­ri­ata) ulaş­mak için ar...

Eksik etek

12.10.2014

Kadın, İslam dünyasında 1400 yıldır horlanıyor, aşağılanıyor. Erkeğin zevk aleti olarak görülüyor. Şeriat 4 kadınla evlenmeye cevaz veriyor. Mirasta kız çocuğa yarım, erkek çocuğa tam pay veriliyor. Bir erkeğin şahitliği iki kadına bedel oluyor. Erkeğin karısını dövmesi dinen caiz sayılıyor. Çoğunlu...

80 yıldır laik cumhuriyeti hazmedemeyenler Türkiye'nin zayıf anını bekledi

05.10.2014

Baş­ta la­ik­lik, Ata­türk il­ke­le­ri bu din be­zir­gan­la­rı­nın men­fur çı­kar­la­rı­na en­gel ol­du­ğu için, Ata­türk ve la­ik­li­ğe nef­ret ve kin­le­ri bir tür­lü bit­mek, tü­ken­mek bil­mi­yor.Uzun yıl­lar yer al­tın­da ses­siz kal­mak zo­run­da kal­dı­lar. Tür­ki­ye­'nin mil­li bü­tün­lük, s...

Bir mecnun kuyuya bir taş atıyor, 40 ittifakçı devlet çıkartamıyor

28.09.2014

Türklük bilinci, Atatürk ilke ve devrimlerini bir bir yok ettiler. Her şeyin cılkını çıkardılar. Türkiye'de iyi işleyen bir tek kurum bırakmadılar. Hile, desise ve bir kumpasla devletin temelleri, ordu ve yargıyı çökerttiler.Dünyada eşi görülmemiş bir devlet soygunu yaşattılar. Önce montaj, sonra da...

Karanlığı, aydınlık göstermede Goebbelb'i bile solluyor

21.09.2014

Diktatörler genellikle belirli bir bilgi, kültür, görgü düzeyinden yoksun toplumlar, çıkarcılık ve dalkavukluktan malul bilgin, aydın ve yazar-çizer hokkabazların ürünü oluyor.Bu nedenle 21. Asır'da Avrupa ve diğer kalkınmış toplumlarda diktatörlerin nesli tükeniyor. Ancak, Ortadoğu, Afrika ve bazı ...

Atatürk ekseninden saptıkça sapıtıyorlar

14.09.2014

Her şeyin cılkını çıkardılar. Kendi menfur emellerine engel gördükleri için Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek temel amaçları oluyor. Şöyle ki:- Atatürk, Türklük ruh ve bilincini ateşleyerek mucize zaferlerle bir millet yaratıyor.Bunlar Türk yok Türkiyelilik var diyerek milli ruhu, milli birlik ...

Neo Osmanlı Davutoğlu neo (yeni) Türkiye'nin Başbakanı

07.09.2014

Bilindiği gibi bir ara entel-liboş aydınlar da "İkinci Cumhuriyet"ten söz etti, kısa zamanda mevtalaştılar. Şimdi de;Ahmet Davutoğlu kabinesi "Yeni Türkiye" hükümeti diye tanımlanıyor. Hatırlanacaktır; Refah Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kuran Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da kendilerini "yenilikçi" d...

Baş­ba­kan "Ne­o Os­man­lı ve Sün­ni­" Ah­met Da­vu­toğ­lu kar­de­şim­dir

31.08.2014

Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın 15 Ağus­to­s'­ta Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ği­ne da­ir YSK ta­ra­fın­dan maz­ba­ta­sı ve­ril­dik­ten iti­ba­ren Baş­ba­kan ve mil­let­ve­kil­li­ği or­ta­dan kal­kı­yor.Sırf par­ti­si­nin ye­ni ge­nel baş­ka­nını ve Baş­ba­ka­nı ken­di be­lir­le­yip, ata­sın di­ye Cum­hur­baş...

Türkiye ne çekiyorsa bilgin-aydın-yazar kimlikli hokkabazlardan çekiyor

24.08.2014

Şeriat, kadını erkeğin kölesi olarak görüyor. Kocanın karısını dövmesi, mirasta kız çocuğa yarım, erkeğe tam pay verilmesi, 4 kadınla evlenme, kadının gülmemesi, çalışmaması gibi hükümler şeriatın temel ilkelerini oluşturuyor.Atatürk, tüm bunları kaldırıp, kadını özgürlüğe ve erkeğin de önünde bir p...

Yalan rüzgarı

17.08.2014

İmralı'yla görüştüğümüzü söyleyenler, alçak, namussuzdur" diyor, görüştükleri belgeleniyor.- "Hizbullah'la görüştüğümüzü söyleyenler alçak, şerefsizdir" diyor, görüştükleri fotoğraflanıyor.- "Bahçeli Çin Uygur bölgesine gidemedi şimdi ahkam kesiyor" diyor, Bahçeli'nin Uygur baş şehri Urumçi'ye gitti...

Malı götürmenin adı "Devletime milletime hizmet"

10.08.2014

Türk hal­kı­nın kim­ya­sı­nı boz­du­lar. Ar­tık dün­ya­nın en il­kel ka­bi­le dev­let­le­rin­de bi­le halk­lar, yol­suz­luk­la­ra, dik­ta­tör­lü­ğe izin ver­mi­yor.Tüm ül­ke­le­rin bil­gin ve ay­dın­la­rı ile­ri­ci­li­ği, ay­dın­lı­ğı sim­ge­li­yor. Va­tan-mil­let çı­kar­la­rı­nı her şe­yin önün­de ...

Analar böylesini zor doğurur

03.08.2014

Ya­lan, do­lan, büh­tan­la­ra da­ya­lı, çe­liş­ki­li, dün söy­le­di­ği­nin bu­gün tam ter­si­nisöy­le­yen bir li­de­ri ta­rih yaz­mı­yor. Bir şah­si­yet 2 ay­rı ki­şi­lik gö­rün­tü­lü­yor. Bun­larsay­mak­la bit­mi­yor:- Tay­yip Er­do­ğan I:"El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yım."Tay­yip Er­do­ğan II :"Ş...

Kemal Baytaş adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.