Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 236
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

Yunanistan sıyırdı

22.04.2014

Bundan 4 yıl önce "sefilleri oynayan" Yunan ekonomisi "bütçe dengesi" bakımından temize çıkmış. Son 4 yıl içinde Yunanistan 240 milyar euroluk (333 milyar dolar) kurtulma yardımı almış. Geçen ay ilk defa bütçe fazlası verince, Avrupalı dostları Yunanlar'a "aferin akıllandınız; biz de sizin dış borçl...

Gültan Kışanak'ın önerisi dikkate alınmalıdır

17.04.2014

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Gültan Kışanak "Diyarbakır il sınırları içinde çıkartılan petrolden pay istiyoruz" demiş. Enerji Bakanı Sn. Taner Yıldız da böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söylemiş. Bu tartışma burada bitmez. Herhalde Başkan Kışanak "Mademki Sayın Bakan uygun görm...

Ca­ri açı­ğın se­be­bi, ta­sar­ruf ora­nı­nın dü­şük ol­ma­sı de­ğil­dir

13.04.2014

Tür­ki­ye­'de ge­nel ka­bul gör­müş yan­lış, ta­sar­ruf ora­nı dü­şük ol­du­ğu için, eko­no­mi­nin ca­ri açık ver­di­ği­dir. As­lın­da bu ifa­de za­rar­lı bir to­to­lo­ji­dir. To­to­lo­ji ge­rek­siz ve ka­fa ka­rış­tır­tan tek­rar de­mek­tir. Me­se­la, ba­bam ka­za­da öl­me­sey­di, ya­şı­yor ola­cak...

Döviz faizleri çok düşük

10.04.2014

2014 yılının Ocak ayı sonlarına doğru, iktisatçı diliyle, "Türk Lirası'na" karşı bir "taarruz" başlamıştı. Burada kullanılan taarruz sözcüğünün anlamı, para piyasasında "TL sat-döviz al" emirlerinin aniden çoğalmasıdır. Bu taarruz karşısında TL gerilemiş ve dolar karşısında 2.39 seviyesine kadar düş...

Önce yolsuzlukların hesabı görülsün

06.04.2014

Be­nim gö­re­bil­di­ği ka­da­rıy­la, mu­ha­fa­za­kâr seç­men­ler için­de "ba­kan­la­rın hiç­bi­ri yol­suz­luk yap­ma­mış­tır" di­yen yok. Muh­te­me­len, AKP ta­raf­tar­la­rı ara­sın­da "Keş­ke hiç­bir ba­ka­nı­mız yol­suz­lu­ğa bu­laş­ma­mış ol­say­dı, o za­man da­ha da gö­nül ra­hat­lı­ğı ile oyu­m...

Seçim sonuçları şaşırtmadı

03.04.2014

Şu­nu ka­bul ede­lim ki; is­ter mu­ha­le­fet is­ter ik­ti­dar yan­lı­sı ol­sun, se­çim so­nuç­la­rı kim­se­yi faz­la­ca şa­şırt­ma­mış­tır. Esa­sen se­çim­den ön­ce or­ta­da do­la­şan an­ket­ler de so­nu­cun böy­le çı­ka­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor­du. Hat­ta iki bü­yük araş­tır­ma fir­ma­sı­nın an­ket­l...

Süs inekleri

30.03.2014

Ka­pi­ta­lizm, ka­pi­tal ya­ni ser­ma­ye ke­li­me­sin­den tü­re­til­miş­tir. İşin il­ginç ya­nı ka­pi­ta­lizm ke­li­me­si­ni icat eden ise Ko­mü­niz­m'­in ku­ru­cu­la­rın­dan fi­lo­zof Karl Mark­s'­tır. Mark­s'­ın yaz­dı­ğı te­mel ki­ta­bın adı da za­ten "Ka­pi­ta­l"­dir. Karl Marks (1818-1883) Mu­s...

İrtikabın iktisadi ve içtimai saiki

27.03.2014

Osmanlıca bir başlık atmamım amacı, toplumunun muhafazakâr kesiminin, yolsuzluklar karşısında "Adam çok çalışmış biraz da aşırmış; ne var bunda bu kadar büyütülecek?" tavrına tepkidir. İrtikâp, "rükûp" yani üstüne binme kökünden türemiştir. Kötü bir şey yapmak, rüşvet almak demektir. Aynı kökten gel...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.