Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 289
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

Bir kıllı Amerikalı, kırk akıllı Türk'e bedeldir

23.10.2014

Tür­ki­ye­'nin en önem­li me­se­le­si, sı­nır­la­rı Tür­ki­ye­'nin de­rin­lik­le­ri­ne ka­dar gi­ren bir "Kürt Dev­le­ti­"nin ku­rul­mak üze­re olu­şu­dur."Türk­ler ta­rih­le­riy­le yüz­leş­me­li­di­r" alaf­ran­ga söy­lem­le­ri bı­ra­kıp, ön­ce­lik­le gü­nü­müz ger­çek­le­riy­le yüz­leş­mek zo­run­d...

Bu kadar jeofizikçi var yine de deprem oluyor

19.10.2014

Kuş sürüsü kadar ekonomist var, yine kriz çıkıyor. Hem de Nobel almışlar ülkesi Amerika'da oluyor bu münasebetsizlikler. Ne jeofizikçiler depreme engel olabilir, ne de ekonomistler iktisadi krizlere. Ama bu belalardan kaçınmak için yol gösterebilirler. Ustamız Hayek (onun da Nobel iktisat ödülü var)...

Babacan'ın suyu mu ısındı?

16.10.2014

Bir za­man­lar Ge­ne­ral Elek­trik fir­ma­sı­nın Top­ka­pı­'da bi­ri am­pul di­ğe­ri mo­tor üre­ten iki fab­ri­ka­sı var­dı. Mo­tor fab­ri­kası­nın ba­şın­da so­ya­dı Di­ehl olan bir Ame­ri­ka­lı bu­lu­nu­yor­du. Mr. Di­ehl, da­ha ön­ce G.E. am­pul fab­ri­ka­sı­nın mü­dü­rüy­dü. Tür­ki­ye­'de uzun s...

Yeni doğan çocuğum ne zaman emekli olabilir?

12.10.2014

Ar­ka ka­pı­sın­dan çık­tı­ğım Ga­ze­te­ci­lik Ens­ti­tü­sü­'n­de Şeyh-ül Mu­har­ri­rin Bur­han Fe­lek "Ya­zı Ne­vi­le­ri­" der­si ve­rir­di. Ko­nu bul­mak­ta zor­la­nın­ca "be­le­di­ye ya­zı­sı­" ya­zın; na­sıl ol­sa bir yer­ler­de pat­la­mış bir la­ğım, bo­zuk bir yol ve­ya su ke­sin­ti­si var­dır...

İs­lam, İs­la­m'­a kar­şı

09.10.2014

Dün­ya­'nın he­men her ye­rin­de "İs­lam­cı Te­rö­r Ör­güt­le­ri­" fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Kel­le ko­par­ma ile İs­lam ade­ta öz­deş­leş­miş du­rum­da. Pek ta­bi­i bu kö­tü imaj­dan Müs­lü­man­lar ve Türk Mil­le­ti za­rar gö­rü­yor. Do­la­yı­sıy­la İs­la­m'­ın iti­ba­rı­nı yü­celt­mek de Müs­lü­ma...

Beyoğlu'nda cevelan

05.10.2014

Bir cumartesi akşamüstü, yakın dostum Güngör Uras, eşi Nuran, ben ve eşim Handan, Beyoğlu'na sanat tüketmeye gittik. 6 müze veya sergi gezdik. Çok memnun kaldım. İnce ayrıntılı güzel eserleri merakla inceleyenlerin yüzde doksanı genç Türkler'di. Tam anlamıyla Batılı/medeni bir insan topluluğu oluştu...

Peki, toplanan vergiler nereye gidiyor?

02.10.2014

U­zun za­man­dır bek­le­nen do­ğal­gaz ve elek­trik zam­la­rı açık­lan­dı. Den­di­ği­ne gö­re, ma­li­yet ar­tı­şı he­sa­ba ka­tı­lır­sa, ya­pı­lan zam­lar ye­ter­siz­miş. Do­ğal­gaz ve elek­trik sa­tış­la­rı, zam­lı fi­yat­lar­dan ya­pıl­sa bi­le, dev­let des­te­ği de­vam ede­cek­miş. Bes­le­me ba­s...

"Point of No Return"

28.09.2014

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Kürt me­se­le­sin­de "Ge­ri Dö­nül­mez Nok­ta­"nın ge­çil­di­ği­ni söy­le­di. Bu de­yi­şin as­lı İn­gi­liz­ce­'de "Po­int of No Re­tur­n"­dür. Çok kri­tik an­lar­da baş­vu­ru­lan bir ka­rar al­ma yön­te­mi­dir. Baş­ba­kan, Kürt açı­lı­mın­da iş­ler iyi gi­di­yor onun için yo...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.