Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 262
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

Kolektif ahlaksızlık

20.07.2014

Her­han­gi bir ko­nu­yu tar­tış­ma­dan ön­ce, kul­la­nı­la­cak kav­ram­la­rı ve kav­ram­la­rı an­la­tan söz­cük­le­ri ta­nım­la­mak ge­re­kir. Ta­nım­lar üze­rin­de mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­ma­dan ya­pı­la­cak tar­tış­ma bey­hu­de­dir. Ta­nım­lar üze­rin­de mu­ta­bık kal­ma ha­li, sa­de­ce o tar­tış­ma...

Yüksek faiz ekonomiyi canlandırır, enflasyonu düşürür mü?

17.07.2014

Gelmiş geçmiş büyük iktisatçılar sıralamasında ilk 20 içinde yer alabilecek isimlerden biri de Chicagolu Milton Friedman'dır (1912-2006). Onun "Enflasyon, daima ve her yerde parasal bir olaydır" (Inflation is Always and Everywhere a Monetary Phonemenon) sözü parasal iktisatçılar arasında "nas" (tart...

Bin odalı Başbakanlık

13.07.2014

Gazeteci Evin Demirtaş'ın Milliyet'te yer alan haberine göre yeni Başbakanlık binasında 1000 oda varmış. Yaklaşık 1 milyar liraya mal olması beklenen bina, 40 bin metrekare taban alanını üzerine inşa edilmiş 200 bin metrekare kullanılabilir kapalı mekâna sahipmiş.Başbakanlık hizmet binası içinde Baş...

Arşın oradaysa Halep burada

10.07.2014

İktisat da ölçme sorunları olan bir sosyal bilimdir. İktisadi araştırma yapıp rapor yazanlar ellerindeki "resmi" verileri "doğru" kabul edip işe koyulmamalıdır. İstatistik bilgiler ister TÜİK ister yerli-yabancı resmi kaynaklardan alınsın çapraz yöntemlerle "irdelenmeden" kullanılmamalıdır.Netice it...

İnönü de laiklikten taviz vermişti

06.07.2014

1946'da ilk çok par­ti­li se­çim ya­pıl­mış­tı. Se­çim­le­ri CHP, şa­ibe­li bir şe­kil­de ka­zan­mış­tı. Ama 1946 se­çim­le­ri, bun­dan son­ra ya­pı­la­cak ilk se­çim­de CHP'­in ik­ti­dar­dan dü­şe­ce­ği­ni gös­ter­miş­ti. Biz o yıl­lar­da Ma­ni­sa­'da otu­ru­yor­duk. Ba­bam as­ke­ri dok­tor­du. As­...

Demokratik finansman

03.07.2014

Geçenlerde Şekerbank'ın davetlisi olarak yurdumuza gelen Nobel ödüllü iktisatçı Robert Shiller'in "Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı" konulu konferansına gittim. Bir konuşma beklerken iki tane dinledim. Birinci ve daha uzun olansunumu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.Türk ekonomisini yönetenler...

Basın Ekonomi Yasası: Reklamı haber yap, parayı kap

29.06.2014

Ba­sın ku­ru­luş­la­rı­nın en bü­yük der­di, hak­sız bir re­ka­bet or­ta­mı ya­ra­ta­rak, bir­bir­le­ri­ni sa­de­ce ga­ze­te­ci­lik ya­pa­rak kâr ede­me­ye­cek du­ru­ma sok­muş ol­ma­la­rı­dır. Kâr, fir­ma­la­rı­nın gı­da­sı­dır. Na­sıl can­lı­lar gı­da al­ma­dan ya­şa­maz­sa, fir­ma­lar da kâr et­m...

Mü­deb­bir mü­te­şeb­bis İz­zet Özil­han

26.06.2014

Mü­deb­bir, ted­bir­li; mü­te­şeb­bis gi­ri­şim­ci de­mek­tir. Bu iki has­let zor bir ara­ya ge­lir ama İz­zet Bey bu­nu ba­şar­mış­tır. Cum­hu­ri­yet ku­rul­ma­dan ön­ce doğ­muş ne­sil­den ge­ri­ye çok az ki­şi kal­dı. İz­zet Özil­han 1920 do­ğum­luy­du; onu da ebe­di­ye­te yol­cu et­tik. Doğ­mak, ...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.