Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 264
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

Geçmiş bitti şimdi de gelecek satılıyor

27.07.2014

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek mut­lu bir çeh­rey­le müj­de­yi ver­di. Özel­leş­tir­me­ler­le bu yıl 7 mil­yar do­lar­dan faz­la ge­lir (?) el­de edi­le­cek­miş. Za­ten he­de­fin ço­ğu da tut­tu­rul­muş. Ge­çen yıl 12.5 mil­yar do­lar­lık özel­leş­tir­me ya­pıl­mış. Bu­gü­ne ka­dar özel­leş­tir­m...

Kapat perdeleri kimse görmesin

24.07.2014

Bir zamanlar şirketlerin halka açılması modaydı. Halka açılmak, halktan "para" toplamak demektir. Toplanan bu paralar çoğunlukla sermaye artışı şeklinde değil, büyük ortakların kendi hisselerinin bir kısmını satıp nakit paraya geçmeleri şeklinde olmuştur. Halka açılmalarda toplanan paraların az bir ...

Kolektif ahlaksızlık

20.07.2014

Her­han­gi bir ko­nu­yu tar­tış­ma­dan ön­ce, kul­la­nı­la­cak kav­ram­la­rı ve kav­ram­la­rı an­la­tan söz­cük­le­ri ta­nım­la­mak ge­re­kir. Ta­nım­lar üze­rin­de mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­ma­dan ya­pı­la­cak tar­tış­ma bey­hu­de­dir. Ta­nım­lar üze­rin­de mu­ta­bık kal­ma ha­li, sa­de­ce o tar­tış­ma...

Yüksek faiz ekonomiyi canlandırır, enflasyonu düşürür mü?

17.07.2014

Gelmiş geçmiş büyük iktisatçılar sıralamasında ilk 20 içinde yer alabilecek isimlerden biri de Chicagolu Milton Friedman'dır (1912-2006). Onun "Enflasyon, daima ve her yerde parasal bir olaydır" (Inflation is Always and Everywhere a Monetary Phonemenon) sözü parasal iktisatçılar arasında "nas" (tart...

Bin odalı Başbakanlık

13.07.2014

Gazeteci Evin Demirtaş'ın Milliyet'te yer alan haberine göre yeni Başbakanlık binasında 1000 oda varmış. Yaklaşık 1 milyar liraya mal olması beklenen bina, 40 bin metrekare taban alanını üzerine inşa edilmiş 200 bin metrekare kullanılabilir kapalı mekâna sahipmiş.Başbakanlık hizmet binası içinde Baş...

Arşın oradaysa Halep burada

10.07.2014

İktisat da ölçme sorunları olan bir sosyal bilimdir. İktisadi araştırma yapıp rapor yazanlar ellerindeki "resmi" verileri "doğru" kabul edip işe koyulmamalıdır. İstatistik bilgiler ister TÜİK ister yerli-yabancı resmi kaynaklardan alınsın çapraz yöntemlerle "irdelenmeden" kullanılmamalıdır.Netice it...

İnönü de laiklikten taviz vermişti

06.07.2014

1946'da ilk çok par­ti­li se­çim ya­pıl­mış­tı. Se­çim­le­ri CHP, şa­ibe­li bir şe­kil­de ka­zan­mış­tı. Ama 1946 se­çim­le­ri, bun­dan son­ra ya­pı­la­cak ilk se­çim­de CHP'­in ik­ti­dar­dan dü­şe­ce­ği­ni gös­ter­miş­ti. Biz o yıl­lar­da Ma­ni­sa­'da otu­ru­yor­duk. Ba­bam as­ke­ri dok­tor­du. As­...

Demokratik finansman

03.07.2014

Geçenlerde Şekerbank'ın davetlisi olarak yurdumuza gelen Nobel ödüllü iktisatçı Robert Shiller'in "Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı" konulu konferansına gittim. Bir konuşma beklerken iki tane dinledim. Birinci ve daha uzun olansunumu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.Türk ekonomisini yönetenler...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.