Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 314
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

Dolar değerlenirken petrolü ucuz alabilmek

22.01.2015

Haziran 2014'de varili 105 dolar olan ham petrolün fiyatı şimdi 50 dolar dolayındadır. Petrol fiyatlarının 6 ay içinde yarıya düşmesi, iktisadın sevdiği "arz ile talebi" eşitleyen "piyasa fiyatı"nın oluşması değildir. Değildir; çünkü dünya ekonomisi yavaş da olsa büyüyor. Petrol talebi de günlük 90 ...

Kısa zamanda paradan yüzde 20 para kazanmak güzeldir

18.01.2015

İsviçre, Avrupa'nın tam ortasında kurulmuş bir devlettir. Nüfusunun yüzde 65'i Alman, yüzde 20'si Fransız, yüzde 7'si İtalyan gerisi çeşitli kökenlerden gelenlerden oluşur. 90 bin dolarlık kişi başına milli geliriyle Dünya'nın en zengin 5 ülkesinden biridir. Ulusal para birimi Frank'tır, zaten AB'ye...

Paris'te Cumhuriyet Mitingi

15.01.2015

Hz. Muhammed ile dalga geçen karikatürler yayımlayan mizah dergisinin işyeri, çıkaranları cezalandırmak isteyen bir gurup Müslüman genç tarafından basıldı ve 12 kişi öldürüldü. Fransızlar, bu tedhiş eyleminden murat edilen amacının, kendilerini hatta tüm Avrupalıları dehşete düşürüp benimsedikleri h...

Türkiye'de deflasyon tehlikesi

11.01.2015

Enflasyon "fiyatlar genel düzeyinin" yükselmesidir. Deflasyon ise bunun tersidir. Yani "fiyatlar genel düzeyinin" düşmesidir. Şimdiye kadar yıllık olarak Türkiye'de deflasyon yaşanmamıştır. Enflasyon, yanlış olarak "hayat pahalılığı" ile özdeş kabul edildiğinden, vatandaş bunu zihnindeki "kötü şeyle...

"Sağlam irade cumhurun başında"

08.01.2015

Recep Tayyip Erdoğan'ı, tek bir kelimeyle anlatmam istenseydi "O, bir savaşçı" derdim. Siyaset meydanında neler olup bittiğine akıl erdirebilmek için, öncelikle bir savaşçının, babamın Türkçesiyle "halet-i ruhiyesini" (ruh halini) yani korkularını, sabit fikirlerini, ön yargılarını ve vicdani değer ...

Osmanlı tarzı finansman

04.01.2015

Artan hava yolcu trafiğini karşılamak için, Atatürk ve özellikle Sabiha Gökçen havalimanının büyütülmesi bir tarafa atıldı. İstanbul'un en sert iklimli Karadeniz kıyısına, bataklık bir arazi üzerine yeni bir hava limanı inşasına karar verildi. Bu yer seçiminin bir sonucu olarak, ulaşımı kolay Atatür...

Yeni özeldir Ye­ni bir yı­la gir­dik.

01.01.2015

Mut­lu ve kut­lu ol­sun. Rek­lam­cı­lar "ye­ni­" söz­cü­ğü­nü çok se­ver. AKP de iyi rek­lam­cı­dır. Bu söz­cü­ğe de el koy­du­lar. Çün­kü ye­ni, olum­lu çağ­rı­şım ya­pan ke­li­me­le­rin ba­şın­da ge­lir. Ye­ni, ye­ni­lik, ye­ni­lik­çi­lik, ye­ni­den, yep­ye­ni, ye­ni­len­miş söz­cük­le­ri söy­le­m...

Abe'nin üç oku

28.12.2014

Aralık 2012'de Shinzo Abe ikinci kez Japonya Başbakanı olmuştu. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya'da, milli gelir uzunca bir süredir artmıyordu. Ülke, ekonomilerin fıtratında olan bir "büyüyememe kısır döngüsü" ne düşmüştü. Ekonomi büyüyemediği için ek istihdam da yaratamıyordu. İs...

Boko Haram borç helal

25.12.2014

Yıl sonu yaklaştıkça, iş alemi "ekonominin durumu nice, gelecek yıl nasıl geçecek" sorularını daha sık sormaya başladı. Ben de aklımın erdiği kadar bunlara cevap vermeye çalışıyorum. Son iki hafta içinde görüştüğüm kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yani AB ve ABD'ye uluorta ve çok sert bir ş...

Kemal Derviş ve Ali Babacan

21.12.2014

"Uluslararası İlişkiler Enstitüsü" adında bir örgüt, geçen hafta Roma'da bir toplantı yapmış. Bu ve benzeri örgütlerin kuş mu deve mi olduğunu anlayamıyorum. Yani bunlar resmi mi, yoksa özel kuruluş mu bilinmiyor. Çünkü bunların çalışması için gerekli paranın büyük kısmını kim veriyor açıklanmıyor. ...

Havadan değil, dalgadan para kazanmak

18.12.2014

Doların yine babaları tuttu. Bir hafta içinde Türk Lirası karşısında fiyatı yüzde 5 arttı. Daha doğrusu, TL'nin değeri düştü. Olay, sadece doların değer kazanması olsaydı, aynı günlerde Euro karşısında yüzde 2 gerilemezdi. Dolar ve pek tabii Euro, Brezilya ve Hindistan paralarına karşı da değer kaza...

Savaş ahlakı

14.12.2014

"İslamistler", dünyayı "Dar-ı İslam" yani Müslümanlar'ın hakimiyeti altında olan ve "Dar-ı Harp" yani Müslümanlar'ın hakimiyetinde olmayan yerler diye ikiye ayırır. Kutsal amaç, tüm dünyayı "Dar-ı İslam" haline getirmektir. Bu amaca ulaşmak için Müslümanlar'ın harp etmesi şarttır. İnsanlık tarihi bo...

Trafik sıkışıklığına ekonomik çözümler

11.12.2014

İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, trafik sıkışıklığından yakınmayan yok. Ama iş, iktisadi çözüme gelince, afedersiniz arabası kıçına yapışık olanlar, hemen şirretleşiyor. Başlıyorlar, belediye bol ve ucuz otopark, yeni yol, yeni köprü, yeni geçit yapsın demeye. Aslında onların çözü...

Bir Euro, bir dolar olacak (mı?)

07.12.2014

Bundan yaklaşık 25 yıl kadar önce AB, "kuru sabitleyip-faizi eşitleyerek" Avrupa'nın ekonomik bütünleşmesini pekiştirmek için "tek para birimi"ne geçmeye karar vermişti. Aslında Avrupa'da geçerli tek bir "para birimi" olsun tartışmaları, Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlamış. Araya Büyük Buhran v...

Rant ekonomisi

04.12.2014

Fatih Akın Almanya'da doğup büyümüş bir film yönetmenidir. Türkler'i pis ve çirkin gösteren filmler yapar. Galiba şöyle düşünmüş: 2015 Ermeni Tehciri'nin 100. yıldönümüdür. Nasıl olsa Batı'da Türklük aleyhtarı ürünlere yüksek talep olacaktır. Ben de bir yıl öncesinden "Ermeni kesen zalim Türkler" ko...

Yolsuzluk yetişen mümbit ovalar

30.11.2014

Bir bölgede hangi ürünün yetiştirileceğine karar verilirken iki hususa dikkat edilir: Ekoloji ve ekonomi. Ekolojide, o çevrenin hangi bitki türlerinin yetişmesine uygun olduğu araştırılır. Yörenin toprak yapısı ve iklim şartları değerlendirilir. Daha sonra, seçilen ürünün o bölgede yetiştirilmesi ek...

Bir Türk yaşlısının takdimidir

27.11.2014

Eskiden asker mektupları "Bir Türk gencinin takdimidir" diye başlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazmaya karar verince nedense aklıma bu ibare geldi. Eh pek genç sayılamayacağıma göre, benimki olsa, olsa bir yaşlının takdimi olurdu. Pek hoş karşılanmasa bile kendimden bir Türk olarak bahset...

Türk değil, Müslüman milleti

23.11.2014

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın li­der­lik ko­nu­sun­da üs­tün ni­te­lik­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu ya­şa­dık­ça gö­rü­yo­ruz. Genç­li­ğin­den be­ri ar­ka­daş­la­rı ara­sın­da "re­is" di­ye anı­lan Er­do­ğan, an­la­şı­lı­yor ki, son­ra­dan ol­ma de­ğil, ana­dan doğ­ma bir ön­der. İs­ta...

Yapısal reform, yapısal reform, yapısal reform!

20.11.2014

Eko­no­mi­den so­rum­lu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ba­can, ta Dün­ya­'nın öbür ucun­dan Avus­tralya­'dan Tür­ki­ye­'ye ses­len­di. Eko­no­mi­mi­zin ge­liş­me­si için üç şe­ye ih­ti­yaç var­dır de­di: Ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form. Türk bü­yük­le­ri, ken­di hal­kı­na söy­le...

Halka açıklığın adabı

16.11.2014

Son haf­ta­lar­da bir­kaç şir­ke­tin hal­ka açıl­dı­ğı­na şa­hit ol­duk. "Hal­ka açıl­ma­k" ta­bi­ri­nin İn­gi­liz­ce­'de­ki kar­şı­lı­ğı IPO (Ini­ti­al Pub­lic Of­fe­ring) ya­ni "İlk Kez Hal­ka Tek­lif­te Bu­lun­ma­k"­tır. IPO, o gü­ne ka­dar ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ka­rar­lar alan ve bü­yük o...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.