Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 304
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

Havadan değil, dalgadan para kazanmak

18.12.2014

Doların yine babaları tuttu. Bir hafta içinde Türk Lirası karşısında fiyatı yüzde 5 arttı. Daha doğrusu, TL'nin değeri düştü. Olay, sadece doların değer kazanması olsaydı, aynı günlerde Euro karşısında yüzde 2 gerilemezdi. Dolar ve pek tabii Euro, Brezilya ve Hindistan paralarına karşı da değer kaza...

Savaş ahlakı

14.12.2014

"İslamistler", dünyayı "Dar-ı İslam" yani Müslümanlar'ın hakimiyeti altında olan ve "Dar-ı Harp" yani Müslümanlar'ın hakimiyetinde olmayan yerler diye ikiye ayırır. Kutsal amaç, tüm dünyayı "Dar-ı İslam" haline getirmektir. Bu amaca ulaşmak için Müslümanlar'ın harp etmesi şarttır. İnsanlık tarihi bo...

Trafik sıkışıklığına ekonomik çözümler

11.12.2014

İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, trafik sıkışıklığından yakınmayan yok. Ama iş, iktisadi çözüme gelince, afedersiniz arabası kıçına yapışık olanlar, hemen şirretleşiyor. Başlıyorlar, belediye bol ve ucuz otopark, yeni yol, yeni köprü, yeni geçit yapsın demeye. Aslında onların çözü...

Bir Euro, bir dolar olacak (mı?)

07.12.2014

Bundan yaklaşık 25 yıl kadar önce AB, "kuru sabitleyip-faizi eşitleyerek" Avrupa'nın ekonomik bütünleşmesini pekiştirmek için "tek para birimi"ne geçmeye karar vermişti. Aslında Avrupa'da geçerli tek bir "para birimi" olsun tartışmaları, Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlamış. Araya Büyük Buhran v...

Rant ekonomisi

04.12.2014

Fatih Akın Almanya'da doğup büyümüş bir film yönetmenidir. Türkler'i pis ve çirkin gösteren filmler yapar. Galiba şöyle düşünmüş: 2015 Ermeni Tehciri'nin 100. yıldönümüdür. Nasıl olsa Batı'da Türklük aleyhtarı ürünlere yüksek talep olacaktır. Ben de bir yıl öncesinden "Ermeni kesen zalim Türkler" ko...

Yolsuzluk yetişen mümbit ovalar

30.11.2014

Bir bölgede hangi ürünün yetiştirileceğine karar verilirken iki hususa dikkat edilir: Ekoloji ve ekonomi. Ekolojide, o çevrenin hangi bitki türlerinin yetişmesine uygun olduğu araştırılır. Yörenin toprak yapısı ve iklim şartları değerlendirilir. Daha sonra, seçilen ürünün o bölgede yetiştirilmesi ek...

Bir Türk yaşlısının takdimidir

27.11.2014

Eskiden asker mektupları "Bir Türk gencinin takdimidir" diye başlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazmaya karar verince nedense aklıma bu ibare geldi. Eh pek genç sayılamayacağıma göre, benimki olsa, olsa bir yaşlının takdimi olurdu. Pek hoş karşılanmasa bile kendimden bir Türk olarak bahset...

Türk değil, Müslüman milleti

23.11.2014

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın li­der­lik ko­nu­sun­da üs­tün ni­te­lik­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu ya­şa­dık­ça gö­rü­yo­ruz. Genç­li­ğin­den be­ri ar­ka­daş­la­rı ara­sın­da "re­is" di­ye anı­lan Er­do­ğan, an­la­şı­lı­yor ki, son­ra­dan ol­ma de­ğil, ana­dan doğ­ma bir ön­der. İs­ta...

Yapısal reform, yapısal reform, yapısal reform!

20.11.2014

Eko­no­mi­den so­rum­lu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ba­can, ta Dün­ya­'nın öbür ucun­dan Avus­tralya­'dan Tür­ki­ye­'ye ses­len­di. Eko­no­mi­mi­zin ge­liş­me­si için üç şe­ye ih­ti­yaç var­dır de­di: Ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form. Türk bü­yük­le­ri, ken­di hal­kı­na söy­le...

Halka açıklığın adabı

16.11.2014

Son haf­ta­lar­da bir­kaç şir­ke­tin hal­ka açıl­dı­ğı­na şa­hit ol­duk. "Hal­ka açıl­ma­k" ta­bi­ri­nin İn­gi­liz­ce­'de­ki kar­şı­lı­ğı IPO (Ini­ti­al Pub­lic Of­fe­ring) ya­ni "İlk Kez Hal­ka Tek­lif­te Bu­lun­ma­k"­tır. IPO, o gü­ne ka­dar ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ka­rar­lar alan ve bü­yük o...

Barışa son veren barış

09.11.2014

Da­vid From­kin adın­da Ame­ri­ka­lı bir si­ya­si ta­rih­çi Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu­'nun da­ğıl­ma sü­re­cin­den (1914-1922) son­ra Or­ta­do­ğu­'da or­ta­ya çı­kan tab­lo­yu an­la­tan bir ki­tap yaz­mış. Adı­nı da "A Pea­ce to End All Pe­ace­" (Tüm Ba­rış­la­ra Son Ve­ren Ba­rış) koy­muş. Ki­ta...

Enflasyon zırvalamaları

06.11.2014

Ekim ayın­da ay­lık enf­las­yon ka­ba­ca yüz­de 2, yıl­lık enf­las­yon da yüz­de 9 ola­rak ilan edil­di. Tür­ki­ye, çok uzun yıl­lar son­ra, ilk de­fa 2004 yı­lı­na yüz­de 9.3 ile "tek ha­ne­li­" enf­las­yo­nu gör­dü. TÜ­FE 10 yıl­dır, bu oran ci­va­rın­da do­la­nıp du­ru­yor. Bu tab­lo­ya ba­ka­rak...

Müteahhitler zenginleşirken Mehmetler nasıl fakirleşir

02.11.2014

Önce milli geliri tanımlamaya çalışalım. Milli gelir, bir ülke vatandaşlarının yurt içinde ve dışında yarattığı katma değerlerin toplamıdır. Dikkat edin. Milli gelir "satış hasılatları" toplamı değildir. Yani Türkiye'nin milli gelirinin 2 trilyon TL olduğu bir yılda, filanca holdingin toplam satış h...

Bankalar için dayanıklılık sınaması

30.10.2014

Bu hafta hep gazetecilikle ilgili konulara değiniyorum.Denizli'de gözaltına alınmamı ve kalemi kırılan gazetecileri yazdım.Ülkemizde gazetecilik korunağı olmayan bir meslek oldu.Gazetecilik siyasal iktidarlar tarafından kötülük merkezi olarak görülüyor.Hep kendi istediğinin onaylanmasını isteyen her...

Başımıza reform yağacak

26.10.2014

Se­vim­li ba­kan­la­rı­mız­dan Şim­şek, AKP pro­pa­gan­da­sı ya­pıl­ma­sı­na ve­si­le ol­sun di­ye dü­zen­le­nen yağ­cı bir top­lan­tı­da "Tür­ki­ye Eko­no­mi­si 2015" baş­lık­lı bir ko­nuş­ma yap­mış. Do­ğal ola­rak bö­bür­len­miş dur­muş. İşin bu ta­ra­fını bir ya­na bı­ra­kıp, de­dik­le­ri­nin sa...

Bir kıllı Amerikalı, kırk akıllı Türk'e bedeldir

23.10.2014

Tür­ki­ye­'nin en önem­li me­se­le­si, sı­nır­la­rı Tür­ki­ye­'nin de­rin­lik­le­ri­ne ka­dar gi­ren bir "Kürt Dev­le­ti­"nin ku­rul­mak üze­re olu­şu­dur."Türk­ler ta­rih­le­riy­le yüz­leş­me­li­di­r" alaf­ran­ga söy­lem­le­ri bı­ra­kıp, ön­ce­lik­le gü­nü­müz ger­çek­le­riy­le yüz­leş­mek zo­run­d...

Bu kadar jeofizikçi var yine de deprem oluyor

19.10.2014

Kuş sürüsü kadar ekonomist var, yine kriz çıkıyor. Hem de Nobel almışlar ülkesi Amerika'da oluyor bu münasebetsizlikler. Ne jeofizikçiler depreme engel olabilir, ne de ekonomistler iktisadi krizlere. Ama bu belalardan kaçınmak için yol gösterebilirler. Ustamız Hayek (onun da Nobel iktisat ödülü var)...

Babacan'ın suyu mu ısındı?

16.10.2014

Bir za­man­lar Ge­ne­ral Elek­trik fir­ma­sı­nın Top­ka­pı­'da bi­ri am­pul di­ğe­ri mo­tor üre­ten iki fab­ri­ka­sı var­dı. Mo­tor fab­ri­kası­nın ba­şın­da so­ya­dı Di­ehl olan bir Ame­ri­ka­lı bu­lu­nu­yor­du. Mr. Di­ehl, da­ha ön­ce G.E. am­pul fab­ri­ka­sı­nın mü­dü­rüy­dü. Tür­ki­ye­'de uzun s...

Yeni doğan çocuğum ne zaman emekli olabilir?

12.10.2014

Ar­ka ka­pı­sın­dan çık­tı­ğım Ga­ze­te­ci­lik Ens­ti­tü­sü­'n­de Şeyh-ül Mu­har­ri­rin Bur­han Fe­lek "Ya­zı Ne­vi­le­ri­" der­si ve­rir­di. Ko­nu bul­mak­ta zor­la­nın­ca "be­le­di­ye ya­zı­sı­" ya­zın; na­sıl ol­sa bir yer­ler­de pat­la­mış bir la­ğım, bo­zuk bir yol ve­ya su ke­sin­ti­si var­dır...

İs­lam, İs­la­m'­a kar­şı

09.10.2014

Dün­ya­'nın he­men her ye­rin­de "İs­lam­cı Te­rö­r Ör­güt­le­ri­" fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Kel­le ko­par­ma ile İs­lam ade­ta öz­deş­leş­miş du­rum­da. Pek ta­bi­i bu kö­tü imaj­dan Müs­lü­man­lar ve Türk Mil­le­ti za­rar gö­rü­yor. Do­la­yı­sıy­la İs­la­m'­ın iti­ba­rı­nı yü­celt­mek de Müs­lü­ma...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.