Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 272
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

Müslüman'a İslam propagandası

24.08.2014

İs­lam­cı ya­zar Ali Bu­laç, Za­ma­n'­da­ki kö­şe­sin­de "İs­lam her ne­yi em­re­di­yor­sa, Müs­lü­man­lar ak­si­ni ya­pı­yo­r" cüm­le­siy­le baş­la­yan bir ma­ka­le ya­yım­la­mış­tı. Ben de bu­nu ke­sip sak­la­mış­tım. Bu­la­ç'­ın bu cüm­le­si çok kuv­vet­li bir ge­nel­le­mey­di. An­la­şı­lan Bu­la...

Keder, iktisatçının kaderidir

21.08.2014

XIX. yüzyıl tarihçisi Thomas Carlyle, iktisatçıları yermek için olsa gerek, iktisadı "Kasvetli bilim" (The Dismal Science) diye adlandırmıştır. XXI. yüzyıla geldik, maalesef iktisatçılar Carlyle'ı haklı çıkarmak için "kasvetli" olmaktan kurtulamadı. Bir kişi iktisatçı havasında konuşmaya başladı mı,...

Faizi, kafaya bu kadar takmayın

17.08.2014

Türkiye'de "yüksek faiz de enflasyonu artırır" diyen ilk kişi benim. Ama benim bu saptamayı yaptığım günlerdeki şartlar bugün yok. Dolayısıyla şimdi, Başkan Erdoğan'ın "indir faizi-düşsün enflasyon" buyruğu yanlıştır demeye mecburum.FAİZ VE MİLLİ GELİR DAĞILIMIBugün size faizin, milli gelir içindeki...

Küsme, korkma, kaçma

14.08.2014

Se­çim­ler ve so­nuç­la­rı ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­sun. Söz­cü okur­la­rı­nın ço­ğu­nun Er­do­ğa­n'­dan hoş­lan­ma­dı­ğı açık­tır. Do­la­yı­sıy­la, ken­di ya­kın çev­re­sin­de "Re­is" di­ye anı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın, üs­te­lik sport­men­ce dav­ran­ma­dı­ğı bir kam­pan­ya ...

Biber sivri olmasaydı enflasyon bu kadar artmazdı

10.08.2014

Yıl­lık enf­las­yon tem­muz so­nun­da yüz­de 9'un al­tı­na düş­me­di. Gi­di­şat yıl so­nun­da da enf­las­yo­nun yüz­de 8'ler do­la­yın­da olu­şa­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. Bu da dö­viz­de yu­ka­rı yön­lü ka­lı­cı bir ha­re­ket ol­ma­ma­sı­na bağ­lı­dır. Bu­nu bil­has­sa söy­lü­yo­rum; çün­kü ABD fa­iz­...

Cumhuriyeti kuranların ülküsü

07.08.2014

Her şe­ye rağ­men, cum­hur­baş­ka­nı­nı be­lir­le­mek için si­vil bir se­çim ya­pıl­ma­sı, ül­ke­miz için önem­li ve olum­lu bir olay­dır. De­mok­ra­si­nin ge­liş­me­si ve yer­leş­me­si için, se­çim yap­mak şart­tır. Ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak se­çim­ler, ye­rel ve­ya ge­nel ola­bi­lir. Ye­te­rin­ce ...

Korkak iktisatçılar

03.08.2014

Med­ya­da, ya­ni ga­ze­te ve TV'­ler­de hal­kı ay­dın­lat­mak üze­re yo­rum ya­pan ve­ya ya­zan ik­ti­sat­çı­lar, hal­kı üz­mek­ten ve ta­kip­çi kay­bet­mek­ten çok kor­kar. Bu yüz­den hal­kı üze­bi­le­cek ko­nu­lar­da, söz­de mes­le­ki ta­bir kul­la­nı­yor­muş aya­ğı­na ya­tıp, an­la­şıl­maz ke­li­...

Erdoğan'ı seven, oyunu Ekmeleddin'e vermelidir

31.07.2014

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­dan hoş­lan­ma­yan CHP ve MHP'­li seç­men­le­rin önem­li bir kıs­mı, cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çimin­de oy­la­rı­nı Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­'na ve­re­cek­tir. Bun­dan kuş­ku yok. Kürt­çü­ler ve Kürt­çü­lük­le gö­nül ba­ğı olan en­ter­nas­yo­na­list ve en­tel sol­cu­lar da oy...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.