Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Ege Cansen

Ege Cansen

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 279
Ege Cansen TÜM KÖŞE YAZILARI

"Balona dikkat, üretim şart!"

18.09.2014

Bu söz­ler ba­na de­ğil, Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­'na ait. Ufak, ufak baş­ba­kan­lı­ğa alış­ma­ya ça­lı­şan Da­vu­toğ­lu, yan­daş ol­ma­yan ga­ze­te­ci­le­rin de da­vet edil­di­ği bir ba­sın top­lan­tı­sı yap­mış. Baş­ba­kan, ima­lat sa­na­yi­sin­de­ki ge­ri­le­me­ye dik­kat çe­ke­rek, eğer üre­te­me...

Çözümün iktisadi boyutu

14.09.2014

AKP iktidarı, Cumhuriyet tarihinde iki büyük değişime imza atmıştır. Bunlardan birincisi, klasik tabiriyle "gericiliğin" ihyası (restorasyonu) yani eğitim ve siyasette dinin esas alınmasıdır. İkincisi de "bölücülüğü" meşrulaştırıp Türkiye'nin iki milletli hale getirilmesidir. Her iki değişim de demo...

Orta kültür tuzağına düşmek

11.09.2014

Birkaç günden beri Türkiye, 10 insanın hayatına mal olan inşaat asansörü kazasını konuşuyor. Daha doğrusu bu kazayı vesile ederek kendi dini, siyasi ve iktisadi görüşlerinin propagandasını yapıyor. Yazılanların çoğunun kazanın oluş sebebi ve bundan sonra benzeri kazalar olmaması için yapılması gerek...

"Ayşe arman etkisi"

07.09.2014

Bun­dan bir sü­re ön­ce bi­zim ai­le­ye kız bir to­run gel­di. Adı "Al­ya­" ol­du. O za­man ka­fa­ma dank et­ti ki, bu ül­ke­de "Ay­şe Ar­man Et­ki­si­" bir şey var. Ada­na eş­ra­fın­dan Türk bir ba­ba ve Al­man bir ba­le­rin an­ne­den do­ğan Ay­şe Ar­man, sa­de­ce çok ba­şa­rı­lı bir ga­ze­te­ci de...

Herşey bedava olmalıdır

04.09.2014

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu göreve başlamış. Yaptığı ilk icraat da 1 lira olan otobüs ücretini sıfırlamak olmuş. Belki ileride 25 kuruş olabilir diyor. Su da çok ucuz, metreküpü 75 kuruş, onun fiyatını da düşüreceğiz diyor. Belediye'ni...

Kürt işadamı demeyin

31.08.2014

TÜ­Sİ­AD yö­ne­ti­mi­ne gir­me­siy­le gün­de­me ge­len Tar­kan Ka­do­oğ­lu, ken­di­si­ne "TÜ­Sİ­AD"­ın ilk Kürt yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si" den­me­sin­den ra­hat­sız olu­yo­rum de­miş. Ka­dooğ­lu,"Kürt işa­da­mı ola­rak gün­de­me gel­mek­ten son de­re­ce ra­hat­sı­zım. 1.1 mil­yar do­lar ci­ro­su ola...

Gelir ve servet

28.08.2014

İk­ti­sa­di kal­kın­ma "ser­ma­ye bi­ri­ki­mi­" ile sağ­la­nır. Zen­gin ül­ke, ser­ma­ye bi­ri­ki­mi ya­ni mil­li ser­ve­ti bü­yük ül­ke de­mek­tir. Mil­li ge­li­rin yük­sek ve­ya dü­şük ol­ma­sı­nın esas se­be­bi, o ül­ke­nin mil­li ser­ve­ti­nin bü­yük ve­ya kü­çük ol­ma­sı­dır. Ül­ke­ler mil­li s...

Müslüman'a İslam propagandası

24.08.2014

İs­lam­cı ya­zar Ali Bu­laç, Za­ma­n'­da­ki kö­şe­sin­de "İs­lam her ne­yi em­re­di­yor­sa, Müs­lü­man­lar ak­si­ni ya­pı­yo­r" cüm­le­siy­le baş­la­yan bir ma­ka­le ya­yım­la­mış­tı. Ben de bu­nu ke­sip sak­la­mış­tım. Bu­la­ç'­ın bu cüm­le­si çok kuv­vet­li bir ge­nel­le­mey­di. An­la­şı­lan Bu­la...

Ege Cansen adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.